Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lɔxɔɛ nde Samison naxa siga Timina. Mɛnni a naxa sungbutunyi Filisitaka nde to.
2A to gbilen a baba xɔnyi, a naxa a fala a baba nun a nga bɛ, «N bara Filisitaka sungbutunyi nde to Timina. Wo xa na fen n bɛ a xa findi n ma ginɛ ra.»
3A baba nun a nga naxa a fala a bɛ, «Munfe ra i mu ginɛ fen i ngaxakerenyie ya ma, xa na mu a ra won bɔnsɔɛ ya ma? Na mu fisa Filisitaka nde bɛ, na ɲama sunnatare?» Samison naxa a baba yaabi, «Na fen n bɛ. A tan nan nafan n ma.»
4A baba nun a nga mu nu a kolon na birin kelixi Alatala nan ma. A nu na gere fenfe Filisitakae ra, barima na waxati e nu na Isirayilakae yamarife.
5Samison nun a baba nun a nga naxa goro Timina. E to wɛni bilie yire li, yɛtɛ nde naxa mini Samison ma, a xa a faxa.
6Alatala Xaxili naxa goro a ma alako a xa nɔ yɛtɛ ibɔɔde a bɛlɛxɛ ra alɔ si yɔrɛ, hali geresose yo to mu nu na a yi ra. A mu na fe fala a baba nun a nga bɛ.
7E naxa siga wɔyɛnde na sungbutunyi ra, naxan bara rafan Samison ma ki fanyi.
8Na biyaasi dangi xanbi, Samison naxa gbilen Timina na sungbutunyi yire, a xa a findi a xa ginɛ ra. Beenun a xa a li, a naxa mini kira ra, alako a xa na yɛtɛ binbinyi mato. A naxa kumi tɛɛ li naa, e ture na yɛtɛ xɔrie longori ra.
9A naxa nde tongo a bɛlɛxɛ ra, a xa a kɔn kira xɔn ma. A to gbilen a bari mixie yire, a naxa nde fi nee fan ma. E naxa a kɔn, kɔnɔ Samison mu a fala e bɛ na kumi kelixi dɛnnaxɛ.
10Samison baba fan naxa goro na sungbutunyi xɔnyi. Na tɛmui Samison naxa xulunyi ti naa, alɔ sɛgɛtalae darixi a ra ki naxɛ.
11Na sungbutunyi xa mixie to Samison to, e naxa mixi tongo saxan xili naxan luma a sɛɛti ma.
12Samison naxa a fala e bɛ, «N xa taali nde sa wo bun ma. Xa wo nɔ na tagi rabade n bɛ beenu yi xulunyi xi solofere xa ba a ra, n donma nun dugi tongo saxan fima wo ma.
13Kɔnɔ xa wo mu nɔ n ma taali tagi rabade n bɛ, wo keren keren ma birin donma nun dugi tofanyi fima n tan nan ma.» E naxa a fala a bɛ, «Awa yire, i xa taali fala. Muxu muxu tuli matixi i ra.»
14Na kui a naxa taali nde fala e bɛ, «Naxan se donma, a donse raminima. Se ɲɔxunmɛ kelixi sɛnbɛma nan ma.» E naxa na taali fen xi saxan bun ma, kɔnɔ e mu nɔ na kolonde.
15A xi naani nde, e naxa a fala Samison xa ginɛ bɛ, «Wɔyɛn i xa mɔri bɛ alako a xa na taali tagi raba muxu bɛ, xa na mu a ra muxu fama i tan nun i baba xa denbaya gande. A mu lanma wo xa muxu xili be, wo xa fa muxu muɲa.»
16Samison xa ginɛ naxa wa fɔlɔ a xa mɔri ya i, a a fala a bɛ, «N mu rafan i ma. I bara n xɔn, xa na mu a ra i na taali tagi rabama nɛ n bɛ nu.» A naxa a yaabi, «N mu naxan fala n nga nun n baba bɛ, n na falama i tan nan bɛ?»
17Na ginɛ naxa wa Samison ya i xi solofere bun ma, na xulunyi tɛmui. Xulunyi lɔxɔɛ dɔnxɔɛ a naxa na taali tagi raba a xa ginɛ bɛ, barima a nu na a tɔɔrɔfe tun. Na tɛmui na ginɛ naxa na taali tagi raba a xa mixie bɛ.
18Beenun soge dula tɛmui xi solofere nde, taakae naxa Samison xa taali fasari a bɛ yi maxɔrinyi ra, «Munse ɲɔxun kumi bɛ, munse sɛnbɛ gbo yɛtɛ bɛ?» Samison naxa e yaabi, «Xa wo mu n ma ginɛ mafuruku nu, wo mu nɔma n ma taali kui kolonde feo.»

19Na dangi xanbi, Alatala Xaxili naxa goro Samison ma. A naxa siga Asikalɔn, a xɛmɛ tongo saxan faxa, a e xa donmae nun dugie tongo, a nee fi mixie ma naxee nu bara na taali tagi raba a bɛ. Na tɛmui Samison naxa gbilen a baba xɔnyi, a xɔnɔxi a ɲaaxi ra.
20Na kui Filisitakae naxa Samison xa ginɛ fi xɛmɛ gbɛtɛ ma, xulunyi binyɛ fixi naxan ma.