Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Zatù

Zatù 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Duen timpu he midhendiyà si Samson te Timnah, ne zuen din naahà dutun he raǥa he Filistihanen.
2Ne hein mid-ulì sikandin, midtudtulan din is menge ginikanan din. Ke sikandin te, “Duen neehè ku he vahi ziyà te Timnah he Filistihanen. Ipeesawa niw sikandin kedì.”
3Piru midtavak is menge ginikanan din te, “Maan is egkesuat ka he ebpengesawa te Filistihanen he wazà medtuu te Megbevayà? Wazè be nepilian nu ziyà te menge kezuzumahi tew?” Midtavak ni Samson is amey zin te, “Basta iyan niw kedì ipeesawa sikandin.”
4Wazà metueni te menge ginikanan ni Samson he haazà is disisyun din ne iyan bes egkesuatan te Nengazen. Su ebpen-ahà is Nengazen te hinungdan para mekepekidtebek te menge Filistihanen, su zutun he timpu sakup te menge Filistihanen is menge Israilihanen.
5Ne midhendiyà si Samson te Timnah duma te menge ginikanan din. Ne hein midhendiyà si Samson te menge pemuleey te paras diyà te Timnah, midtik-awan sikandin sinuǥunga te edhiniǥer he erimaung he kenè pa meǥurang.
6Ne si Samson, mibeǥayan sikandin te ǥehem te Mulin-ulin te Nengazen, ne zutun mibaas din haazà is erimaung pinaaǥi zà te menge velad din he henduen be te nati zà he kambing is mibaas din. Piru wazè din haazà tudtula te menge ǥinikanan din.
7Midhendiyà si Samson te vahi ne midlelaǥan din. Utew zin nesuati sikan is bahi.
8Ne hein midlavey en is nepipira he andew, midlikù sikandin diyà te Timnah su ed-esewaan din en sikan is bahi. Ne midtuluy sikandin duen te lugar he zutun din mepatey sikan is erimaung, ne neehè din is mahabet he menge petiyukan wey is teneb dan diyà te lawa zuen te erimaung.
9Migkuwa sikandin duen te teneb ne migkaan din dutun te kedhipanew zin. Ne hein nelambag din is menge ginikanan din, mibeǥayan din te teneb, ne migkaan dan haazà. Piru wazè din sikandan tudtuli he ziyè din haazà mekuwa te lawa zuen te minatey he erimaung.
10Ne midhendiyà is amey ni Samson te valey zuen te egkehimu he ambey zin, ne zutun te valey nengemuran si Samson su vetasan dan he egastu is ebpengesawa.
11Dutun te zutun si Samson, mibeǥayan sikandin te 30 he menge vetan-en he menge maama he Filistihanen he egkehimu he zuma zin.
12Migkaǥi si Samson diyà te kandan te, “Duen ibpeentuk ku keniyu. Emun egkeentuk niw te kenè pa egketapus heini is pitu he andew he keemuran, ebeǥayan ku sikiyu te 30 he lukut he manggad he linu wey 30 he mahalen he menge visti.
13Piru emun kenè niw egkeentuk, iyan kew veǥey kedì te 30 he lukut he manggad he linu wey 30 he mahalen he visti.” Ke sikandan te, “Sigi en, keǥiya nu en is peentukè nu.”
14Migkaǥi si Samson te, “Puun te kumekaan, miguwà is keenen, puun te mezesen, miguwà is meemis.” Midlavey en is tetelu he andew ne wazè dan pa meentuk heini.
15Ne hein ikeepat en he andew, migkeǥiyan dan is esawa ni Samson te, “Hengyui nu is esawa nu he kegiya zin diyà te kenikew is entuk duen te peentukè din su wey zey metueni. Su emun kenè nu heini ebeelan, ne ebinsulan dey sikew wey is pemilya te amey nu. Su iyan dè bes in-imbitaha niw kenami kayi te keemuran is egkuwaan niw is azen dey?”
16Umbe, midhendiyà te ki Samson haazà is bahi he edsineǥew. Ke sikandin te, “Wazè e ves kenikew mahala. Su impeentuk nu is menge kezumahan ku piru wazè nu keǥiya kayi te kediey is entuk.” Midtavak si Samson te, “Wazè ku man ganì keǥiya ziyà te menge ginikanan ku ne ziyè ku en be nasì egkegiya te kenikew.”
17Puun dutun midtulung en medsineǥew haazà is bahi taman te ikepitu he andew. Umbe nekaǥi ni Samson diyà te kandin is entuk su ǥeina te edteǥel sikandin. Ne is migkaǥi ni Samson diyà te kandin ne migkaǥi zin duen te menge zuma zin he Filistihanen.
18Umbe, te wazè pa metapus is ikepitu he andew mid-entuk dan en sikan is peentukà. Ke sikandan te, “Wazè en edhuna pa he meemis te teneb, wey wazè en edhuna pa he mezesen te erimaung.” Ne midtavak si Samson te, “Emun wazè niw teǥela is esewa ku, ne wazè niw pezem geina metueni is entuk.”

19Ne midumala en maan si Samson te Mulin-ulin te Nengazen. Midhendiyà sikandin te Ashkelon ne zutun midhimatey sikandin te 30 he etew ne midtavan din is kumbalè dan wey zuma he menge azen dan. Ne imbeǥey zin haazà is menge visti ziyà te menge etew he nekeentuk te peentukè din. Ne hein nepasad haazà mid-ulì sikandin diyà te menge ginikanan din is utew nepauk tenged dutun te nehitavù.
20Ne sikan is esawa ni Samson impeesawa te maama he avey ni Samson hein nengesawa sikandin.