Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samson be Timuna hanua dekenai ia lao, vadaeni ia ese Pilistia kekeni ta ia itaia.
2Iena hanua dekenai ia giroa lou, vadaeni iena tamana bona sinana dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Pilistia kekeni ta lau itaia, Timuna hanua dekenai. Lau ura ia do umui abia, do lau adavaia.”
3To Samson ena tamana bona sinana ese ia dekenai idia sisiba, idia gwau, “Kekeni namona ta oiemu bese dekenai ia noho lasi, a? Badina dahaka unai Dirava diba lasi Pilistia taudia edia huanai oiemu adavana ta oi tahua?” To Samson ese iena tamana ia hamaoroa, ia gwau, “Unai kekeni be lau ura henia. Ia do umui abia, lau totona.”
4Samson ena tamana bona sinana idia diba lasi Lohiabada ese Samson ia hakaua vadaeni, unai kara karaia totona. Badina be Lohiabada ia ura dala ta do ia davaria, ia ese Pilistia taudia do ia tuari henia. Unai dinadia neganai Pilistia taudia ese Israela taudia idia biagua noho.
5Vadaeni Samson be iena tamana bona sinana danu Timuna dekenai idia lao. Timuna taudia edia vain uma dekenai idia ginidae neganai, laiona ena natuna ta ese idia dekenai ia boiboi mai.
6Maoromaoro Lohiabada ena Lauma ese Samson ia hasiahua bada, vadaeni ia ese laiona ia darea parara, nani ena natuna do ia darea parara bamona. Ia be gau ta lasi iena imana dekenai. To ia ese iena kara be iena tamana bona sinana dekenai ia hamaoroa lasi.
7Vadaeni Samson be ia diho lao, unai kekeni dekenai ia hereva, bona ia ura henia momokani.
8Dina momo lasi murinai, Samson be unai kekeni adavaia totona Timuna dekenai ia giroa lou. Ia raka lao neganai, dala ia rakatania sisina unai laiona ena tauanina itaia totona. Ia itaia, hanibi momo ese edia ruma be laiona ena tauanina lalonai idia karaia vadaeni, bona hani momo ia noho.
9Vadaeni Samson ese hani ia abia iena imana dekenai, bona ia raka lao neganai ia ania. Bona iena tamana bona sinana dekenai ia ginidae neganai hani haida ia henidia, idia danu idia ania. To idia dekenai ia hamaoroa lasi unai hani be laiona ena tauanina dekena amo ia abia.
10Samson ena tamana be unai kekeni ena ruma dekenai ia lao. Unuseni Samson ese aria ta ia karaia, headava matamata taudia edia kara hegeregerena.
11Pilistia taudia idia itaia neganai, idia ese eregabe taudia 30 idia siaia, Samson ena headava moale hebou vareai totona.
12Vadaeni Samson ese unai eregabe taudia 30 ia hereva henidia, ia gwau, “Hunia hereva ta harihari umui do lau hamaoroa. Vadaeni aria dina 7 do idia ore lasi neganai, bema inai hunia hereva ena anina lau dekenai umui hamaoroa, dabua namo herea 30, bona kouti namo herea 30 umui dekenai do lau henia.
13To bema inai hunia hereva ena anina lau dekenai umui hadibaia diba lasi neganai, umui ese dabua namo herea 30 bona kouti namo herea 30 lau dekenai do umui henia.” Idia gwau, “Oiemu hunia hereva do oi gwauraia, do ai kamonai.”
14Samson ia hereva, ia gwau: “Ia aniani noho gauna dekena amo, aniani ia mai. Goada gauna dekena amo, be aniani mamina namona ia mai.” Dina toi murinai inai hunia hereva ena anina idia do davaria lasi.
15Dina namba 4 dekenai, idia ese Samson ena adavana dekenai idia hereva, idia gwau, “Oiemu adavana ena lalona do oi veria, vadaeni inai hunia hereva ena anina ai dekenai do oi hadibaia. Bema lasi, ai ese oi bona oiemu ruma do ai gabua ore. Umui ruaosi ese ai umui boiria mai, aiemai gau do umui henaoa totona, a?”
16Vadaeni Samson ena adavana be ia dekenai ia lao, ia tai, ia gwau, “Oi ese lau oi ura henia lasi, oi ese lau oi badu henia noho. Oi ese lauegu hanua taudia dekenai hunia hereva oi henia, to ena anina lau dekenai oi hadibaia lasi.” Samson ia gwau, “Be, lauegu tamana bona sinana be lau hamaorodia lasi. Badina dahaka oi dekenai do lau hamaoroa?”
17Hahine be aria dinadia 7 ibounai ia dekenai ia tai, vadaeni dina namba 7 dekenai Samson ese anina ia hamaoroa, hahine be ia hereva momo dainai. Vadaeni hahine ese hanua taudia ia hamaoroa.
18Dina namba 7 dekenai, dina do ia diho lasi neganai, hanua taudia ese Samson idia hamaoroa, idia gwau: “Edena mamina namo ese hani ena mamina ia hanaia? Bona edena goada ese laiona ena goada ia hanaia?” Samson ese idia dekenai ia haere, ia gwau: “Bema lauegu boromakau hahine dekena amo, tano umui geia lasi, lauegu hunia hereva ena anina umui davaria diba lasi.”

19Vadaeni nega tamona Lohiabada ena Lauma ese Samson ia hasiahua, bona Asakelona dekenai ia lao, hanua taudia 30 ia alaia mase, edia dabua ia abia. Ia giroa lou, unai hunia hereva ena anina idia gwauraia taudia dekenai dabua ia henia. Vadaeni Samson be mai badu siahu bada danu iena tamana ena ruma dekenai ia giroa lou.
20To Samson ena adavana, be Samson ena headava lalonai ia durua tauna ta dekenai idia henia.