Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samusĩ gàa Timina, ben à Filisitini nɛ́nↄkparɛ ke è gwe.
2Kɛ̀ à sù, ben à bè a de kↄ̃n a daonɛ: Ma Filisitini nɛ́nↄkparɛ ke è zaa Timina. À gá à à wɛtɛmɛ mà sɛ́ nↄↄ ũ.
3Ben à de kↄ̃n à dao bènɛ: Nↄↄ kú n danɛnↄ ke n boriinↄ tɛ́nloo? Ben nɛ́ gá ǹ nↄↄ sɛ́ Filisitini gɛfↄↄdeenↄ tɛ́ↄ? Ben Samusĩ bè a denɛ: Ǹ gá ǹ à wɛtɛmɛ dé, zaakɛ nↄkparɛ pìn má yezi.
4À de kↄ̃n à dao e dↄ̃ kɛ̀ yã pì bↄ̀ Dii kiianlo, zaakɛ Dii e zɛ́ wɛtɛɛ à yã mↄ Filisitininↄnɛmɛ. Gurↄ beeea Filisitininↄ bé wèe kí blee Isarailinↄa.
5Ben Samusĩ e gaa Timina kↄ̃n a de kↄ̃n a dao. Kɛ̀ aↄ̃ kà Timina geepi bura, músunɛ bↄ̀rↄ bↄ̀ Samusĩzi èe pũtãa.
6Dii Nini sùa, ben à músu pì kũ̀ à kɛ̃̀kↄ̃rɛ lán wà be blènɛ bↄ̀rↄ à kɛ̃̀kↄ̃rɛ bà. À pↄ́ke kũna à ↄzĩ sↄ̃ro. Èe yã kɛ̀ à kɛ̀ pì o a de ke a danɛro.
7Ben à gàa à yã ò kↄ̃n nↄkparɛ pìo, nↄkparɛ pì sↄ̃ kɛ̀nɛ maa.
8Kɛ̀ à gurↄplaa kɛ̀, à fɛ̀ɛ èe gaa nↄↄ pì sɛ́ sa, ben à lìɛ à gàa músu gɛ̀ pì gwa. Ben à è zↄ́nↄ sà dↄ̀ à gɛ̀a ai aↄ̃ í kɛ̀.
9Ben à ↄ dàn à à sà gà à wòto èe blee, ben èe taao. Kɛ̀ à kà a de kↄ̃n a dao kiia, à lìńnɛ aↄ̃ↄ blè, mↄde èe ońnɛ kɛ̀ a bò músu gɛ̀ guunlo.
10À de gàa nↄkparɛ pì kiia, ben Samusĩ pↄnna pↄ́blee kɛ̀ńnɛ lán nↄsɛri è kɛ nà.
11Kɛ̀ à mↄ̀, wà gↄ̃kparɛnↄ sìsi gↄ̃ↄn baaakuri wàgↄ̃ kúo.
12Ben Samusĩ bèńnɛ: Má gara gbooto ke vĩ mà daare. Ai pↄ́blena gurↄ swɛɛplaaa kɛ̀ gá papao, tó a fↄ̃ à gara pì bòmɛ, mɛ́ bisa kpáawa pii baaakuri kↄ̃n utao waa baaakuri.
13Tó ée fↄ̃ à bòmɛ sↄ̃ro, ámbe é bisa pii baaakuri kↄ̃n uta waa baaakurio kpáma. Ben aↄ̃ bènɛ: Ǹ ǹ gara pì dawe wà ma.
14À bèńnɛ: Pↄ́blee bↄ̀ pↄ́sori guu, pↄ́ nnaa bↄ̀ pↄ́ gbãaa guu. Ben aↄ̃ↄe fↄ̃ wà gara pì bòro ai gurↄ aagↄ̃.
15À gurↄ siigↄ̃dee zĩn aↄ̃ bè Samusĩ naↄ̃nɛ: Ǹ ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ n zãzi à gara pì bowe. Tó lɛnlo, wé n kpata kↄ̃n n de bɛdeenↄ. Ase a wa sisi lɛ à wa pↄ́nↄ síwamɛ?
16Ben Samusĩ naↄ̃ e ↄ́ↄ dↄↄnɛ à bè: N zamagu! Ń yemaziro! N gara ke dà ma gbɛ̃nↄnɛ, bensↄ̃ nɛ́ɛ bomɛro. Ben à bènɛ: Mɛ́ɛ bo ma de ke ma danɛro. Bↄ́ bé à tò mɛ́ onnɛɛ?
17Èe ↄ́ↄ dↄↄnɛ ai gurↄ swɛɛplaaa pì gàa à pàpao. À gurↄ swɛɛplaadee pì zĩ ben Samusĩ gara pì bònɛ kɛ̀ à nàkↄ̃rɛa yãnzi, ben nↄↄ pì gàa à ò a gbɛ̃nↄnɛ.
18À gurↄ swɛɛplaadee zĩ ai ↄfãntɛ̃ gↄ̃ gá gɛ̃ kpɛ́n wɛ́tɛ pì gↄ̃kparɛnↄ bènɛ: Bↄ́ nnaa bé à dɛ zↄ́laa? Bↄ́ gbãaa bé à dɛ músulaa? Ben Samusĩ bèńnɛ: Tó èe kɛ a bú wì kↄ̃n ma zùnunuoro, lɛ ée fↄ̃ a ma gara pì bòro.

19Dii Nini sùa, ben à gàa Asakɛlↄni à gↄ̃gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn baaakuri à ń pↄ́kãsãanↄ pìtiḿma, ben à gàa à kpà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à gara pì bònɛnↄa. Ben à pↄ fɛ̃̀ à tà a de bɛ.
20Ben wà Samusĩ nↄↄ pì kũ̀ wà kpà à gbɛ̃nna kɛ̀ zɛ̀ à saɛ nↄↄ pì sɛ́gurↄↄ zĩa.