Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Pɑɑsǝnlɑɑ

Pɑɑsǝnlɑɑ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ pɑ́ polo Sɑfɔŋ, nɑ pɑ́ tɔ́ Yɛfɛtɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n polɑɑ nɑ ń yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ kɛ nyɑ́ tike nɑ ń tɑ́ yɑɑ-tʋ sɩ tǝ́ tʋ-ŋ niŋ? Mpʋ tɔ, tɩɩ sɔ nyɑ́ tǝyɑɣɑ kɛ kɔkɔ.
2Ɩlɛnɑ Yɛfɛtɛ cɔ-wɛ sɩ: Amoni nyǝ́mɑ cɑɑkɑɣɑ mɑ nɑ mɑ yǝlɑɑ nɑ yoou kɛ́. Hɑlǝnɑ tǝ́ yɑɑ-mɛ sɩ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ sǝnɑ-tʋ nɑ ɩ́ kisi.
3Ɩ́ kisɑ mpʋ, ɩlɛnɑ mɑ sɩ ye sǝm sǝm. Ɩlɛnɑ mɑ́ tɛsɩ toŋɑ nɑ mɑ́ yoonɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ Tɑcɑɑ tʋ-wɛɣɛ mɑ niŋ tɑɑ. Tɔʋ, pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɔmɑ-m yoonɑʋ kɛ pǝnɛntɛ?
4Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ kɑ tʋʋ Yɛfɛtɛ-wɛɣɛ sɩ: Ɩ́ sewɑ tɑ́ tɛɣɛ nɑ ɩ́ cɔɔsɩ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ kiŋ. Tǝnɑɣɑlɛ Yɛfɛtɛ kpeɣelɑ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ yoonɑ-wɛ nɑ pɑ́ kǝlɩ-wɛ.
5Ɩlɛnɑ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ cɛ-wɛɣɛ timpi timpi pɑ tɛsǝɣǝnɑ Yɑɑtɑnɩ tɔ. Ye nɔɣɔlʋ kɔmɑ nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝnɑ Ɩfǝlɑyim tʋ, ɩlɛ pɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: N kɛ́ Ɩfǝlɑyim tʋ kɛ? Ye ɩ cɔwɑ sɩ ɑɑɩ.
6Ɩlɛ pɑ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mpʋ tɔ, yɔɣɔtɩ sɩ cipolɛtɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ pǝntɩ sɩ sipolɛtɩ. Mpi tɔ, pɛlɛ pɑɑ pǝsǝɣɩ hǝtɛ ntɛ tǝ yɑɑʋ kɛ teitei. Ɩ pǝntǝɣɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ-ɩ kpɑkpɑɑ kɛ Yɑɑtɑnɩ tǝtɛsǝlɛ tǝnɑ. Ɩfǝlɑyim yǝlɑɑ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑlɛ (42000) sǝpǝnɑ tǝnɑɣɑ wɑɑtʋ ɩnɩ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɛfɛtɛ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɩɩsɩ nɑɑtoso. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ́ nɑ pɑ́ pimi-ɩ ɩ ɩcɑtɛ kʋlʋllɛ Kɑlɑɑtɩ tɑɑ.
8Yɛfɛtɛ wɑɑlɩ kɛ́ Pɛtǝlɛhɛm tʋ Ɩpǝsɑŋ nɑ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
9Ɩ lʋlɑ ɑpɑlʋpiyɑ kɛ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ ɑlʋpiyɑ kɛ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ hɑwɑ ɩ pɛɛlɑɑ kɛ kpekɑ lɛnnɑ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ cɑɑ ɩ pǝyɑlɑɑ kɛ ɑlɑɑ kɛ kpekɑ lɛnnɑ nyǝ́mɑ tɔtɔ. Pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ ɩ tiikɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
10Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ sǝpɑ nɑ pɑ́ pimi-ɩ Pɛtǝlɛhɛm.
11Ɩpǝsɑŋ wɑɑlɩ kɛ́ Sɑpulɔŋ tʋ Ɩlɔŋ nɑ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ.
12Ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Ayɑlɔŋ kɛ Sɑpulɔŋ tɛtʋ tɑɑ.
13Ɩlɔŋ wɑɑlɩ kɛ Pilɑtɔŋ tʋ Hilili pǝyɑlʋ Apǝtɔŋ nɑ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔtɔ.
14Ɩ lʋlɑ ɑpɑlʋpiyɑ nɩɩlɛ nɑ ɩ sɑɑlǝnɑɑ kɛ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ pɑ́ cɑkɩ kpɑŋɑsɩ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ. Ɩlɛnɑ Apǝtɔŋ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɩɩsɩ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ.
15Ɩ kɔmɑ nɑ ɩ́ sɩ́, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Pilɑtɔŋ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ Ɩfǝlɑyim hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ Amɑleke nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ.