Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Da:i Dione Dawa:i Olelesu

Da:i Dione Dawa:i Olelesu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na da amo dawa:i liligi bu bagadewane dawa:lalu, agoane dawa:i. Gode da bagade dawa:su amola moloidafa dunu ilia hamobe huluane ouligisa. Amola ilia asigi hou amola higasu hou huluane ouligisa. Dunu afae da ema fa:no doaga:mu hou hamedafa dawa:.
2Be amo da osobo bagade hou hame afadenesa. Hobea misunu hou da defele moloidafa dunu amola wadela:i hamosu dunu, noga:i dunu amola wadela:i dunu, Gode Ea hou lalegagui amola hame lalegagui, gobele salasu hamobe dunu amola gobele salasu hame hamobe, ilima defele doaga:sa. Hou da moloidafa dunuma doaga:be da hou amo da wadela:i hamosu dunuma doaga:be, amo hame baligisa. Hou da dunu amo da sia: ilegebeba:le doaga:be, da hou amo sia: hame ilegesu dunuma doaga:be, hame baligisa.
3Fa:no misunu hou da dunu huluanedafa ilima defele doaga:be. Amola amo hou da hou eno osobo bagadega diala defele, defea hame gala. Osobo bagade dunu da esalebeba:le, ilia asigi dawa:su da wadela:i hou amola doulasi hou amoga nabai gala. Amalalu, ilia da hedolowane bogosa.
4Be nowa da osobo bagadega esalea, da dafawane hamoma:beyale dawa:su fonobahadi gala. Wa:me esalebe da laione wa:me bogoi ea hou baligisa.
5Dafawane! Esalebe dunu da ilia fa:no da bogomu amo dawa:. Be bogoi dunu da dawa:mu hamedei. Ilia da noga:i bidi eno lamu hamedei. Eno dunu da ili dafawane gogolesa.
6Ilia asigi hou, higasu hou amola ilia hanai hou da ili galu bogoi dagoi. Ilia da osobo bagade hamobe liligi amoga bu hamedafa gilisimu.
7Defea! Hamoma! Dia ha:i manu hahawane moma! Dia waini hano hahawane moma! Gode da amo da defea dawa:sa.
8Eso huluane fedege agoane, abula ahia:iai salima amola dia dialuma da:iya susuligi sogadigima!
9Gode da dima udigili esalusu iabe, amo ganodini, di amola dia sasagesu uda ali hahawane esaloma! Hamedei eso huluane amoga, hahawane ba:mu. Bai dia esalusu amoga di da amo dabe fawane lamu.
10Dia hawa: hamosea, gasa fili hamoma! Bai di bogoi sogebi doaga:sea, hawa: hamomu amola asigiga dawa:mu amola bagade dawa:su hou huluane bu hamedafa ba:mu. Amola di da bogoi soge amogawi masunu.
11Na da eno liligi dawa:i. Osobo bagadega, hehenasu bagade dawa: dunu da eso huluane hame baligisa, amola beda: hamedei dunu da eso huluane gegesu ganodini hame hasala. Bagade dawa:su dunu da eso huluane ilia labe defele, muni hame laha. Bagade dawa:su dunu da eso huluane bagade gaguiwane hame ba:sa. Amola hawa: hamosu dawa: dunu da eso huluane ouligisu hou hamoma:ne hame heda:sa. Dunu huluane da se nabasu ba:sa.
12Dia bogomu eso dima manebe, amo di hame dawa:. Sio saniga sa:i agoai amola menabo segega dabe agoai, ninia wadela:i eso amoga ninia hame dawa:i, saniga sa:i dagoi ba:mu.
13Na da eno liligi ba:i. Amo da ado digisu amo osobo bagade dunu da bagade dawa:su hou agoane ba:sa.
14“Moilai fonobahadi dialebe ba:i. Amo ganodini, dunu bagahame fawane esalebe ba:i. Gasa bagade hina bagade dunu da amo moilai doagala:i. Ea dadi gagui da moilai sisiga:le, gagoi gadelale sa:imusa: momagei.
15Hame gagui dunu afae da amogai esalu. E da bagade dawa:beba:le, amo moilai gaga:musa: dawa: defele galu. Be dunu afaega da amo ea hame dawa:digi.”
16Na da eso huluane agoane sia:su. Bagade dawa:su hou da gasa baligisa. Be dunu huluane da hame gagui dunu da dawa:su gala amo hame dawa:sa. Amola ilia da hame gagui dunu ea fada:i sia: hame naba.
17Bagade dawa:su dunu ea asaboi sia: nabimu da defea. Be ouligisu dunu da gagaoui dunu ilia gilisili sia: fasu ganodini, amo ea wesu nabimu da defea hame.
18Bagade dawa:su hou ea hamobe da gegesu liligi ilia hamobe baligisa. Be wadela:i hamosu dunu afae da hou noga:iwane bagohame wadela:lesimusa: dawa:.