Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma abirenↄ laasun lɛ̀ pínki, akũ ma zɛo kũ gbɛ̃ mananↄ kũ ↄ̃ndↄ̃rinↄ kũ ń yãkɛnanↄn kú Luda ↄĩmɛ. Gbɛ̃ke dìgↄ̃ dↄ̃ tó yenyĩ ke zãngu tɛni a dãro.
2Yã dokↄ̃nↄ mɛ́ àtɛn gbɛ̃ sĩnda pínki dã, yãpuradenↄ kũ nɛ̀sɛpãsĩdenↄ, gbɛ̃ mananↄ kũ gbɛ̃ vãninↄ, gbãsĩsaridenↄ kũ gbãsĩdenↄ, ludagbagbarinↄ kũ ludagbagbarisarinↄ. Lákũ à de kũ gbɛ̃ mananↄ nà, lɛn à de lɛ kũ durunnakɛrinↄo. Lákũ à de nà kũ gbɛ̃ kũ òdi la da kũ Ludaonↄ, lɛn à de lɛ kũ gbɛ̃ kũ òdi la da kãaoronↄ.
3Yã kũ àdi kɛ andunia gũn pínki nɛ̀sɛyakayãmɛ, kũ yã dokↄ̃nↄ mɛ́ àdi gbɛ̃ sĩnda pínki le. Yã vãni kↄ̃̀ bisãsirinↄ swɛ̃̀n, yↄ̃nkↄyã mɛ́ àdi dońnɛ arɛ, a gbɛra òdi tá gyãwãnn.
4Gↄrↄ kũ gbɛ̃ kú kũ wɛ̃̀ndiio àdigↄ̃ tãmaa vĩ. Bee gbɛ̃da bɛ̃nɛ à sã̀na de músu gɛ̀la.
5Gbɛ̃ bɛ̃nɛnↄ dↄ̃ kũ oni ga, gɛ̀nↄ sↄ̃ ò pↄ́ke dↄ̃ro. Ò láada ke vĩ doro, ń yã ni dↄ gbɛ̃ken doro.
6Ń yena gbɛ̃i kũ ń zãna gbɛ̃nwo kũ ń nɛ̀sɛgↄ̃bakɛnaao gɛ̃̀ zɛ́lan gwe kↄ̀. Ń bàka nigↄ̃ kú kũ yã kũ àdi kɛ andunia gũnwo ziki doro.
7Ǹ gɛ́ ǹ n pↄ́ ble kũ pↄnnao, ǹ n sèwɛ̃ mi kũ yáadↄnaao, zaakũ Luda n yãkɛnaa pìnↄ sáabu kpà kↄ̀.
8Ǹgↄ̃ uta pura dana gↄrↄ sĩnda pínki. Ǹsungↄ̃ kun nísi dↄkↄna n mìia sariro.
9Ǹ pↄnna kɛ kũ n nanↄ yenyĩdeo n wɛ̃̀ndi kori kũ Luda kpàmma andunia gũn lɛ́n, zaakũ n bakaan gwe gↄrↄ kũ ntɛn ísimma wara andunia gũn.
10Zĩ kũ n ↄ nà a kɛnaaa, ǹ kɛ n gbãna lɛ́n, zaakũ zĩ ke yãgↄ̃gↄ̃na ke dↄ̃na ke ↄ̃ndↄ̃ kú gyãwãn kũ ntɛn tánlo.
11Ma è andunia gũn dↄ kũ bàkpakũsũblenaa dì kɛ bà nna yãnlo, zĩ̀blenaa dì kɛ gbãna yãnlo, pↄ́blelenaa dì kɛ ↄ̃ndↄ̃ yãnlo, aruzɛkɛlenaa dì kɛ wɛ́zɛ̃ yãnlo, nna kũ gbɛ̃nↄ dì kɛ kyódↄ̃na yãnlo, zaakũ gↄrↄ vãni kũ kisirao dì ń lé ń pínki,
12gbɛ̃ke gↄrↄ kũ yã vãni ni a le dↄ̃ro. Lán kpↄ̀ kũ à sì táaru gũn bà, lán bã kũ bà a kũ̀u bà, lɛn gu dì dↄ gbɛ̃nɛ vãnivãni à a kũ bùrum lɛ.
13Ma ↄ̃ndↄ̃ ke taka è andunia gũn, a yã ma kũ gbãna.
14Lakutu ke kun yã, a gbɛ̃nↄn dasiro, akũ kína gbãnade sù à lɛ̀tɛa à lìka a bĩnii.
15Gↄ̃gbɛ̃ takaside ↄ̃ndↄ̃ri ke kú lakutu pìi gũn, à lakutu sura bà kũ a ↄ̃ndↄ̃o, akũ takaside pì yã dí dↄ gbɛ̃kenlo.
16Akũ ma pì ↄ̃ndↄ̃ de gbãnala, ama òdi takaside ↄ̃ndↄ̃ gya bo, òdi a yã daro.
17Ɔ̃ndↄ̃ri yã yĩdayĩda kũ ò sã kpài mana de yↄ̃nkↄnↄ kína patammanala.
18Ɔ̃ndↄ̃ mana de gↄ̃kɛbↄnↄla, ama durunnakɛri mɛ̀n do dì yã mana zↄ̃kↄ̃ↄ yakamɛ.