Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma beeↄ wàaipà píi, ↄ̃ ma zɛò kɛ́ gbɛ̃maaↄ ń ↄ̃nↄnaↄ ń ń yãkɛaↄ ku Lua ↄzĩɛ. Gbɛ̃e líↄ dↄ̃ tó wàↄ yeazi ge wàↄ zaagu gbɛzão.
2Yã doũ mɛ́ lɛ́ gbɛ̃́pii dã́, gbɛ̃́ dↄ̀ↄdeↄ ń gbɛ̃́ dↄ̀ↄsaiↄ, gbɛ̃maaↄ ń gbɛ̃vãiↄ, gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaↄ ń gbãlɛnsaiↄ, sa'onaↄ ń sa'onsaiↄ. Lá a dɛ ń gbɛ̃maao, màa a dɛ ń duunkɛnaↄ. Lá a dɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì mɛ wa sì ń Luaoↄ, màa a dɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa a oa vĩa vĩↄ.
3Yãvãi pↄ́ ì kɛ dṹniau píin kɛ: Yã doũ ì gbɛ̃́pii le. Vãi kↄ̃̀ gbɛ̃nazĩnaↄ sↄ̃u, mìsaiyã mɛ́ ì dↄaanɛ́, a gbɛa aaì ta gɛↄ guu.
4Gↄↄ pↄ́ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛ, ìↄ tãmaa vĩɛ. Baa se gbɛ̃ bɛ̃́ɛ sã̀ↄ nↄ̀ↄmusu gɛwa.
5Gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ dↄ̃ kɛ́ wa ga, gɛↄ sↄ̃ aa pↄe dↄ̃o. Aa àie vĩ lↄo, an yã́ a dↄ gbɛ̃egu lↄo.
6An yea gbɛ̃́zi ń ń zaa gbɛ̃́guo ń ń dɛnlawɛɛlɛao gɛ̃̀zɛan we kↄ̀. An bàa aↄ kú ń yã́ pↄ́ lɛ́ kɛ dṹniauo bau lↄo.
7Gɛ ǹ pↄble ń pↄnao, vɛ̃ɛmi ń yaalↄo, asa Lua n yãkɛapiↄ sáaukpà kↄ̀.
8Ǹyↄ̃ ula pua daa gↄↄpii. Ńsu líↄ ku nísidↄↄa n miwa saio.
9Dṹnia ble ń n na yenzideo n wɛ̃ni gii pↄ́ Lua kpàma dṹniau lɛ́u, asa n luakpaman we gↄↄ pↄ́ n isima gà ńlɛ kpá dṹniau.
10Zĩ pↄ́ ń è n ↄkpàwà, mɛkpawà n gbãa lɛ́u, asa zĩ ge làasoo ge dↄ̃a ge ↄ̃nↄ ku bɛdau, gu pↄ́ ńlɛ táuo.
11Má è dṹnia guu lↄ kɛ́ bakpaaĩbleaá kàsakasa yã́ɛ adoo, zĩbleaá nɛgↄ̃nkɛyãɛ adoo, pↄbleaá ↄ̃nↄyãɛ adoo, àizɛɛ'eaá wɛzɛ̃yãɛ adoo, na ń gbɛ̃́ↄá ladↄ̃yãɛ adoo, asa gↄↄ vãi ń kìsiao ì gbɛ̃́pii leɛ,
12mɛ́ gbɛ̃e gↄↄ pↄ́ vãi a a le dↄ̃o. Lán kpↄ pↄ́ sì táalu guuwa, lán bã pↄ́ fíi aà kũ̀wa, màa gu ì dↄ gbɛ̃́ɛ vãivãi, ì aà kũ kã́ndo.
13Ma ↄ̃nↄe taa è dṹniau, a yã́ ma kũ gbãa.
14Wɛ̃́lɛ kú yãa a gbɛ̃́ↄ dasio, ↄ̃ kía gbãadee mↄ̀ lɛ́lɛiwa, à koezↄ̃̀i.
15Gↄ̃ɛ taaside ↄ̃nↄnae ku wɛ̃́lɛpi guu, a fↄ̃ wɛ̃́lɛ bↄ ń a ↄ̃nↄo, ãma gbɛ̃e i aà yãdao.
16Ɔ̃ ma mɛ̀ ↄ̃nↄ dɛ gbãaa, ãma wì saka taaside ↄ̃nↄuɛ, wìli aà yãdao.
17Ɔ̃nↄna yã́ pↄ́ wà swãdↄ̀i niɛniɛ maa dɛ sↄũↄ dↄaana zↄakaala.
18Ɔ̃nↄ ì mↄ́ ń maao dɛ gↄ̃kɛbↄↄla, ãma duunkɛna mɛ̀ndo ì yãmaa zↄ̃ↄ ↄ̃̀ↄkpaɛ.