Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma beeenↄ laasuu lɛ̀ píngi, ben ma zɛo kɛ̀ gbɛ̃ maaanↄ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃rinↄ kↄ̃n ń yãkɛnanↄↄ kú Luda ↄzĩmɛ. Gbɛ̃ke ègↄ̃ dↄ̃ tó yenzi ke zangu e a dãaro.
2Yã dↄ̃nkↄ̃ bé èe baade píngi dãa, yãpuradeenↄ kↄ̃n nↄ̀sɛpãsĩdeenↄ, gbɛ̃ maaanↄ kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄ, gbãsĩsaideenↄ kↄ̃n gbãsĩdeenↄ, ludagbãgbãrinↄ kↄ̃n ludagbãgbãrisainↄ. Lán à dɛ kↄ̃n gbɛ̃ maaanↄ nà, lɛn à dɛ lɛ kↄ̃n durunkɛrinↄ. Lán à dɛ nà kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è la daanↄ, lɛn à dɛ lɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è la daroonↄ.
3Yã kɛ̀ è kɛ anduna guu píngi nↄ̀sɛyakayãmɛ, kɛ̀ yã dↄ̃nkↄ̃ bé è gbɛ̃ píngi le. Yã zaaa kↄ̃̀ gbɛ̃nteenↄ swɛ̃̀n, yↄ̃nkↄyã bé è dↄńnɛ aɛ, à gbɛra aↄ̃è tá gɛ̀wãan.
4Gurↄↄ kɛ̀ gbɛ̃ kú wɛ̃̀ndio ègↄ̃ tãmaa vĩ. Gbɛ̃ɛ kɛ̀ bɛ̃ɛ see sã̀ↄ dɛ músu gɛ̀la.
5Gbɛ̃ bɛ̃ɛnↄↄ dↄ̃ kɛ̀ aↄ̃é ga, gɛ̀nↄ sↄ̃ↄ pↄ́ke dↄ̃ro. Aↄ̃ láada ke vĩ dↄro, aↄ̃ yã é dↄ gbɛ̃ken dↄro.
6Aↄ̃ yena gbɛ̃zi kↄ̃n ń zana gbɛ̃n-o kↄ̃n ń nↄ̀sɛgↄ̃aanↄo gɛ̃̀ zɛ́lan gwe. Aↄ̃ bà égↄ̃ kú kↄ̃n yã kɛ̀ è kɛ anduna guuo ziki dↄro.
7Ǹ gá ǹ n pↄ́ ble kↄ̃n pↄnnaao, ǹ n geepiwɛ̃ɛ mi kↄ̃n yáadↄnao, zaakɛ Luda n yãkɛna pìnↄ sáabu kpà kↄ̀.
8Ǹgↄ̃ uta puraa dana gurↄ píngi. Ǹtongↄ̃ kuu nↄ́si dↄkↄna n mìa sairo.
9Ǹ pↄnnaa kɛ kↄ̃n n naↄ̃ yenzideeo n wɛ̃̀ndi kori kɛ̀ Ludaa kpàmma anduna guu lɛ́n, zaakɛ n bakan gwe gurↄↄ kɛ̀ n ísimma gà nɛ́ɛ kpaa anduna guu.
10Zĩi kɛ̀ n ↄ nà a kɛnaa, ǹ kɛ n gbãa lɛ́n, zaakɛ zĩi ke yãgↄ̃gↄ̃na ke dↄ̃na ke ↄ̃ndↄ̃ↄ kú gɛ̀wãan kɛ̀ nɛ́ɛ taanlo.
11Má è anduna guu dↄ kɛ̀ bàkpakↄ̃sↄ̃blena è kɛ bà nna yãnlo, zĩ̀blena è kɛ gbãa yãnlo, pↄ́ble'ena è kɛ ↄ̃ndↄ̃ yãnlo, auziki'ena è kɛ wɛ́ɛzɛ̃ yãnlo, nna kↄ̃n gbɛ̃nↄ è kɛ kyódↄ̃na yãnlo, zaakɛ gurↄ zaa kↄ̃n kisiao è ń lé ń píngi,
12gbɛ̃kee gurↄↄ kɛ̀ yã zaaa é a lee dↄ̃ro. Lán kpↄ̀ kɛ̀ sì táaru guu bà, lán bãa kɛ̀ bà kũ̀ bà, lɛn guu è dↄ gbɛ̃nɛ zaazaa à à kũ kùsu lɛ.
13Ma ↄ̃ndↄ̃ ke taka è anduna guu, à yã ma kũ gbãa.
14Lakutu kee kuu yã, à gbɛ̃nↄↄ pariro, ben kína gbãadee mↄ̀ à lɛ̀ɛa à lìga à bĩizi.
15Gↄ̃gbɛ̃ takaaside ↄ̃ndↄ̃de kee kú lakutu pì guu, à lakutu mì sì kↄ̃n a ↄ̃ndↄ̃ↄo, ben takaasidee pì yã e dↄ gbɛ̃kenlo.
16Ben ma bè ↄ̃ndↄ̃ↄ dɛ gbãaala, mↄde wè kya ká takaaside ↄ̃ndↄ̃ↄn, wè à yã daro.
17Ɔ̃ndↄ̃dee yã yĩiyĩi kɛ̀ wà swã kpàzi maa dɛ yↄ̃nkↄↄnↄ kí patammanala.
18Ɔ̃ndↄ̃ↄ maa dɛ gↄ̃kɛbↄnↄla, mↄde durunkɛri mɛ̀n doo è yã maa bíta yakamɛ.