Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Karamɔxɔna

Karamɔxɔna 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N bata n miri feni itoe birin ma, n yi a rakɔrɔsi fa fala, tinxin muxune nun fekolonne nun e kɛwanle birin Ala nan yii. Adamadiin mi a kolon xa xanuntenyaan nan a yɛɛ ra hanma xɔnnantenyana.
2Birin naɲanma kii kedenna nin. Tinxin muxun nun muxu ɲaxin birin naɲanna keden, muxu faɲi ba, muxu sariɲanxin ba, haramuden ba, muxun naxan saraxan bama e nun naxan mi saraxan bama, a na kii nin muxu faɲin nun yulubitɔɔn xa, naxan a kɔlɔma e nun naxan gaxuma a kɔlɛ.
3Na nan fe ɲaxin na feene yɛ naxanye ligama dunuɲa yi. Maraɲan kii kedenna nan birin mamɛma. Fe ɲaxin nan muxune bɔɲɛni han! Daxuyana e bɔɲɛni e siimayaan birin yi. Na xanbi ra, e sa faxa muxune fari.
4Yigin niiramane birin xa. Hali baren ɲɛɲɛn fisa yatan faxaxin xa.
5Niiramane a kolon a e faxama nɛn, koni faxa muxune mi sese kolon. Saran mi fa e xa, amasɔtɔ ɲinan bata ti e xɔn.
6E xanuntenyaan nun e xɔnnantenyaan nun e xɔxɔlɔnyaan bata ɲan, sese mi fa e xa feene yɛ naxanye ligama dunuɲa yi.
7Nayi, sa i ya donseen don ɲaxanni, i yi i ya manpaan min bɔɲɛ xunbenli, bayo Ala bata yelin i kɛwanle birin nasuxɛ.
8Sɛwa dugine xa lu i ma waxatin birin, turen yi lu i xunni waxatin birin.
9I ɲaxan i ya dunuɲa yi gidini i ya ɲaxanla fɛma i naxan xanuxi, i ya siimaya fufafuun birin yi Ala naxan nagidixi i ma dunuɲa yi, i siin soge fuune birin, bayo i gbeen na nan na i ya dunuɲa yi gidini, i nɛma i ya wali xɔdɛxɛn kɛma dunuɲa yi.
10I nɔɛ naxan yo ligɛ, na liga i sɔbɛɛn nan na, bayo i na sa gaburun na, wali mi na, miriya mi na, xaxilimaya mi na, fekolon mi na.
11N mɔn bata feni ito to dunuɲa yi: Gilaan mi a ra naxan singe soma, sɛnbɛma mi na ra naxan nɔɔn sɔtɔma yɛngɛni, fekolonna mi na ra naxan donseen sɔtɔma, xaxilimaan mi na ra naxan nafunla sɔtɔma, muxu xaranxin mi a ra naxan marafanna sɔtɔma, bayo waxatine nun yɛgbane sa birama ayi e birin nan ma.
12Awa, muxun mi a kolon feen naxan a yɛɛ ra. A luxi nɛn alo yɛxɛn naxanye mayendenma, e suxu yalaan na, hanma xɔliin naxanye suxuma luti ratixin na, waxati ɲaxin bagama nɛn adamadiine ma mafurɛn, a e ratɛrɛna.
13N mɔn xaxilimayaan misaala nde toxi nɛn dunuɲa yi, naxan n natɛrɛna.
14Taadina nde yi na nun, a muxune mi yi wuya. Manga sɛnbɛmana nde yi siga a xili ma, a yi a rabilin yɛngɛni, a yi yɛngɛ so seene yitɔn a xili ma han!
15Fekolon yiigelitɔna nde yi na taani nun, naxan taan xunba a fekolonna xɔn. Koni muxu yo mi a yengi dɔxɔ na yiigelitɔɔn xɔn.
16Nayi, n yi a fala, n naxa, “Fe kolonna dangu sɛnbɛn na.” Anu, muxune e mɛxi na yiigelitɔna fekolonna ra, e mi e tuli mati a falane ra.
17Fe kolonne falan namɛna maraxarani, na dangu mangan sɔnxɔ xuiin na xaxilitarene yɛ.
18Fekolonna dangu yɛngɛ so seene ra, koni yulubitɔ keden peen nɔɛ fe faɲi gbegbe kalɛ nɛn.