Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ecclesiastes

Ecclesiastes 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Au gu hagabaubau gi iloo nia mee aanei, gei au gu gidee bolo ma go God dela e dagi nia hangahaihai o digau e iloo mee mo e donu, mo nadau aloho mo nadau dee hiihai labelaa. Tangada i golo ai e iloo nia mee ala e kila aga maalia.
2Ma e hagalee hai geegee. Di haga odi hua e dahi dela e tale ang gi digau ala e donu mo digau hala, digau humalia mo digau huaidu, digau daumaha mo digau tuadimee, digau hai tigidaumaha mo digau hagalee hai tigidaumaha. Di mee e dahi hua e tale ang gi tangada humalia mo tangada hai hala, tangada dowangi mo tangada dela e hagalee dowangi.
3Di haga odi e dahi e tale ang gi nia daangada huogodoo be di mee e dahi, deenei e hai gee gadoo be di ingoo hua di mee dela e gila aga i henuailala. I di waalooloo o di mouli o nia daangada, nadau hagabaubau e honu i nia hagamaanadu huaidu mo di hagawelewele, ga nomuli digaula e mmade ngoohia.
4Nia daangada mouli o henuailala la iai nadau hagadagadagagee i golo. Di paana mouli la koia e humalia i di laion made!
5Uaa, digau mouli e iloo ginaadou bolo ginaadou gaa mmade, gei digau mmade e de iloo nia mee. Digaula nadau hui nomuli ai, digaula gu haga de iloo hagatau.
6Nadau aloho, nadau dee hiihai, nadau hiihai la guu mmade huogodoo dalia ginaadou. Digaula ga deemee labelaa di dau i nia mee ala e gila aga i hongo o henuailala.
7Miami, geina au meegai gi manawa lamalia goe. Inumia au waini gi tenetene goe. Nia mee aanei le e humalia hua i baahi o God.
8Manawa lamalia mo di tenetene i nia madagoaa huogodoo.
9Mouli tenetene i baahi di ahina dela e aloho iei goe i di waalooloo o do mouli dela e maa gi daha, dela ne dugu adu go God gi di goe belee mouli iei goe i hongo o henuailala. Tenetene i nia laangi huogodoo ala e maa gi daha, idimaa, deenei hua do humalia dela e kumi kooe.
10Ngalua hagamahi gi au mee huogodoo ala ma gaa hai, idimaa, i lodo tenua digau mmade, deai di mee e hai ai, nia hagabaubau e hai ai, nia iloo ai, nia kabemee ai. Tenua digau mmade, la deelaa di gowaa e hana ginai goe.
11Au gu gidee di mee i golo i lodo o henuailala nei: nia daangada ala e koia e llele hagamahi hagalee e aali i nia hoiaa huogodoo, nia daangada ala e manawa maaloo hagalee mada maaloo i nia dauwa i nia madagoaa huogodoo. Nia daangada hai maanadu hagalee kumi nadau meegai i nia madagoaa huogodoo, nia daangada kabemee hagalee maluagina i nia madagoaa huogodoo, mo digau ala e mee, ginaadou hagalee mmaanege gi nia moomee llauehe i nia madagoaa huogodoo. Di haadanga balua e tale gi nia daangada huogodoo.
12Goe e de iloo do madagoaa haingadaa e dau adu ai. E hai gadoo be nia manu ma gaa too gi lodo di hele manu, ge e hai gadoo be di iga ma ga bulou gi lodo di gubenge. Gidaadou gaa poo go di haingadaa i di madagoaa dela e de iloo gidaadou.
13Di mee e dahi labelaa ne gidee au, dela go di ala mee humalia i di hai o di kabemee e hagamaanadu ai i henuailala nei.
14Dahi waahale i golo, e hagalee dogologo ono daangada. Di king maaloo ne heebagi gi di waahale deenei. Mee gu haganiga di maa, gu togomaalia bolo ia gaa oho di abaaba.
15Dahi dangada hagaloale e noho i golo, e iloo dana benebene di waahale deelaa gi dee oho go digau dauwa aalaa. Malaa, nomuli, deai tangada ne hagamaanadu a mee ai.
16I nia madagoaa huogodoo gei au e helehelekai bolo di kabemee la koia e humalia i di maaloo, malaa tangada i golo ai e hagamaanadu bolo digau hagaloale le e iloo nia mee, be e hagalongo gi nadau helekai.
17E koia e humalia ma ga hagalongo gi nnelekai hagamoolee o tangada kabemee i di hagalongo gi nia hagahohooho o tagi o digau dadaulia.
18Di kabemee le e hai ana mee humalia e logo i nia goloo heebagi, malaa, tangada hai hala e dahi e mee di oho nia mee humalia e logo.