Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Kolesaga Koneai Bidigo Pusali Po Elalubo Buku

Kolesaga Koneai Bidigo Pusali Po Elalubo Buku 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eno te nai dabede bugagia homu kone palama, tama te tiwai eno koneanio, Godigo digi te doloba pai bidi dabeba pedelabo nai dabe dąį ilali, te wiegi yai homu kolesaga elalubo bidi dabeba me tama tialio. Agai te nai dabe godolo yabo sogo dąį iliyu, te nai dabe godolo isiąbo sogo dąį iliyu yali. Te magi nai nosali pedelabo te dago konegobeo. Ma, dwagi yai sę pedelaibawe, ma dwai sę daba pedelaibawe, te da bidigo konebeo.
2Tialima, te nai me deli da tigidaliba pedelabo elalubao, te da doloba pai bidi, ma dwai bidi, ma da wiegi yai bidi me, ma da meda meni yai bidi me, ma da God gedude meda yai bidi me, ma ofa yai bidi, ma ofa isąwai bidi yaibaso, te tagalao. Deli tigi poai sę te wiegi yai bidiba me dwai sę ebo bidiba pedelaibao. Te deli tigi poai sę te Godiba po dąų wali bidiba eyu, te Godiba po dąų wasiąwani bidiba pedelaibao.
3Deli tigi poai sę da tǫde bidi tigidaliba pedelaibao, tama te sę dolo me elalubeo. Te we bidi augwali tǫde bidibo sogo, dwai sę ebo kolesaga dali, te wabo pabo bidigo kolesaga tiwai dali, te augwaligo haligade pągąnalubao. Tama nosali, augwali isiyu, tama te polobadu isali bagego hani tomoba pabo dao.
4Te bidibo ula elalubo yowigo te isali hasa laion aiya elalualio. Te te tiwai naga, te bidibo ula elalubo bidigo te isali bidi augwali aiyaba elalubao. Magi baso meni, te nai me deli augwaliba pedelabo te augwaligo koneanio. Augwaligo koneani, te augwali isaibao. Tialima, te isali bidi dabego, augwaligo magi nai deli me konebeo. Te augwaligo wiegi yai nai munu me sogobeo. Te bidi dabego augwali homu kone gegeda palali dao.
6Te we bidi augwali isibo sogo, te mena nai godolo yali, me te wado homu yali, me te augwaligo mena nai pesą yali, te tigidali silalio, tama te we bidi dabe augwaligo magi sę deli munu me te tǫde me egobeo.
7Tegao, nage pelama, nai tulama, wiegi yai pemene yao. Nago te wain ąį tulama, te bugai haliga yao. Godigo te kolesagade usu da po wai dao.
8Sesemane sogo nage bugagia au elama, pemene yao.
9Dago bidibo ula te olo nai tiwai ebao, te aga page meni yai elalubao. Tialima, nago te we deli godolo homu mu ebaso da, teda tigidali side te Godigo nage da olama, dąį ilali te tǫde bidibao, nago te we dali wiegi yai homu pemene yao. Godigo te kolesaga yabo sę nageba dąį ilali, te nage tǫde bidibo sogo nago te sę emainogo yali.
10Te nago sę me deli ebaso da, teda nago sągą dili tǫde dąų walama dolalu, te sę mu tama yao. Magi baso meni, te nago sę me isiąyu, ma homu kolesagade kone paliyu, ma te wiegi yai homu kolesaga konea sabo sę te isali bidi dabego bulude me egobeo, te nage pabo bulude te tama sę dabe me egobe dao.
11Tama eno nai me deli ma te tǫde sualio. Te bomonama mu udabo bidi dabego te sainu uda yali nai me sogobeo. Te boma pai ami bidigo te boi bidi dali hwįnama, ugaba boi bidi hani me aiyaba elalugobeo. Te wiegi yai homu kolesaga me, ma te genuai kolesaga sai bidi dabe, augwaligo te mone hauwa me sogobeo. Te haniani sę ebo kolesaga usasai bidi dabe, augwaligo te genuai sę me sogobeo. Te magi magi sę dabe te da tigidaliba pedalubo dao.
12Te magi genuai sęgę daba pedelabo dago konebeo. Te dwai sęgęgo da polo tama mu deli sogo gegaibao, te hagane mubo nai wago te sųgų ma ba tola sabo tiwai ebo dao.
13Te sę me deli pedalubo eno suali. Te wiegi yai homu kolesaga elalubo bidigo te wiegi yai sę ola mobao, eno te tama homu yali. Eno te tiwai sę ebo sualio.
14Te dwasianu hanu taun me deli elaluali, tama we bidi hauwa te taunde bidibeo. Te bomai king me deli te aga ami bidi dabe hauwa dali aselama, te boi hwįnama, te taun sainu yai. Te ami bidi dabego te taun bagulama, tama te taun bagulali masigi obo aluabo nai dabe nigalio.
15Tialima, te taunde magi nai meni yai bidi me deli bidali, tama te bidigo koneani homu kolesaga wiegi yai mu elaluali. Te agai wiegi yai homu kolesagago, agai te taun te boi bidi dabego nogode ma sabo sunumi gegelama sualio. Tiali goli, nosali te bidi dabego te magi nai meni yai bidi homu kone munu ma ebeo.
16Te tiwai dabolo ola manio. Wiegi yai homu kolesagago te genuai bomo aiyaba elalualio. Tialima, te we bidi dabe augwaligo te tama homu yali, te bidi me deli magi nai meni yai bidi bidibaso da, teda agai wiegi yai homu kolesaga elalubo te olo nai tiwai da homu ebo dao. Tibaso, augwaligo agai po odoba homu ebeo.
17Te wiegi yai kolesaga elalubo bidigo dua dua wabo po dago odobaso, te wiegi yai dao. Te tobage bidigo pogo te wiegi yai homu kolesaga elalusiąbo bidi hanigo tobolu bidigo genuai hae wabo bidi aiyaba elalubo dao.
18Wiegi yai homu kolesagago te boi hwįbo nai aiyaba elalubo dao. Tiali goli, bidi me deligo dolo meni yai kolesaga ebaso, agai te wiegi yai kolesaga hauwa dolobo sę ebo dao.