Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kawandila

Kawandila 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N to n maɲɔxun na fe birin ma, n a toxi nɛ tinxintɔɛe, xaxilimae, nun e xa katɛ birin kelima Ala nan ma. Adamadi mu a kolon a fama naxan lide a yara, xanunteya xa na mu a ra xɔnnanteya. Na birin na Ala nan yi.
2Adamadi birin sigama nɛ aligiyama. Tinxintɔɛ ba, tinxintare ba, sɛniyɛntɔɛ ba, sɛniyɛntare ba, sɛrɛxɛba ba, sɛrɛxɛbatare ba. Mixi fanyi ba, mixi ɲaaxi ba e birin sigama nɛ aligiyama. Mixi naxan laayidi tongoma ba, mixi naxan mu suusama na tongode ba, e birin sigama nɛ aligiyama.
3Fe xɔrɔxɔɛ nan yi ki fe birin ya ma duniɲa ma: maraɲɔn ki keren nan na nee birin bɛ. Adamadie bɔɲɛ rafexi fe ɲaaxi nan na, e walima xaxilitareɲa nan na e xa duniɲɛigiri kui. Na dangi xanbi, e faxamixie lima nɛ aligiyama.
4Mixi baloxi gbansan nɔma a xaxili tide fe nde ma. Bare ɲiɲɛ fisa yɛtɛ faxaxi bɛ.
5Naxee baloxi, nee a kolon a e faxama nɛ, kɔnɔ mixi faxaxie tan mu fefe kolon. Sare fi yo mu na e bɛ sɔnɔn, e xa fe yati bara nɛɛmu mixie ra.
6E xa xanunteya, e xa xɔnnanteya, e waxɔnfe, nee birin bara ɲɔn. E tan gbe yo mu na yi duniɲa fee tan ya ma sɔnɔn.
7Siga, i i dɛge sɛɛwɛ kui, i i xa wɛni min bɔɲɛ fanyi kui. Ala wama na nan xɔn i bɛ.
8I xa sose fiixɛ ragoro i ma, i xa labundɛ fanyi sa i fate ma.
9I xa duniɲa igiri sɛɛwɛ kui wo nun i xanuntenyi ginɛ. Ala bara yi simaya nan fi i ma. Hali a to dangima alɔ foye, hali a xɔrɔxɔ, Ala xa maragiri na a ra i bɛ.
10I nɔma wali naxan na, i xa na raba i sɛnbɛ birin na, barima i naxan nabama duniɲa ma, alɔ walife, fe matofe, fe fahaamufe, nun fe kolonfe, na sese mu na aligiyama i sigafe dɛnnaxɛ.
11N man bara fe gbɛtɛ to yi duniɲa ma: Naxan xulun dangi a boore ra, a mu gbata geenima tɛmui birin xɛ, naxan sɛnbɛ gbo dangi a boore ra, a mu gere geenima tɛmui birin xɛ, naxan xaxili fan a boore bɛ, a mu donse sɔtɔma tɛmui birin xɛ, naxan ma lɔnni dangi a boore ra, a mu naafuli sɔtɔma tɛmui birin xɛ, naxan xa fahaamui gbo a boore bɛ, a mu hinnɛ sɔtɔma tɛmui birin xɛ. Ala xa maragiri tan fe birin nabama a waxati nɛ.
12Mixi yo mu a kolon fe fama a lide tɛmui naxɛ: Yɛxɛ suxuma nɛ yɛlɛ xɔrɔxɔɛ kui, xɔni suxuma nɛ gantanyi ra. Na ki fe xɔrɔxɔɛ adamadi tɛrɛnnama nɛ kerenyi ra.
13N man bara yi xaxilimaya misaali to duniɲa ma naxan tide gbo.
14Taa xuri nde nu na, mixi mu nu gbo dɛnnaxɛ. Mangɛ sɛnbɛma nde naxa na taa gere, a fa tede yailan na taa tɛtɛ bunyi.
15Na taaka nde nu na, naxan findixi setare xaxilima ra. A naxa na taa rakisi a xa xaxilimaya saabui ra, kɔnɔ na dangi xanbi mixi yo mu ratu a xa fe ma.
16Na kui n naxɛ, Xaxilimaya fisa ɲalamaya bɛ, kɔnɔ setare xa xaxilimaya maberema nɛ, mixi mu a xa masenyi suxuma.
17Xaxilima xa masenyi raxaraxi ramɛfe, na fisa mangɛ xa sɔnxɔɛ rate bɛ xaxilitaree tagi.
18Xaxilimaya fisa geresosee bɛ, kɔnɔ yunubitɔɛ keren gbansan nɔma fe fanyi gbegbe xun nakanade.