Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Saveman

Saveman 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mi bin tingting gut long ol dispela samting, na mi save olsem, God yet i makim ol samting bai i kamap long ol stretpela man na long ol man i gat gutpela tingting na long ol arapela man tu. Em i makim taim bilong laikim samting na taim bilong no laikim samting. Yumi man i no save wanem samting bai i kamap bihain.
2Tasol i gat wanpela samting bai i kamap long yumi olgeta, maski yumi stretpela man o man nogut, o yumi gutpela man, o yumi klin o yumi no klin long ai bilong God, o yumi save mekim ofa o yumi no save mekim ofa. Wankain samting bai i kamap long gutpela man na long man bilong mekim sin. Na wankain samting bai i kamap long man i mekim promis long God na long man i no mekim promis.
3Wankain samting i save kamap long yumi olgeta man bilong graun, na dispela samting i no stret tru. Long taim ol manmeri i stap long graun, pasin nogut wantaim longlong pasin i pulap long bel bilong ol. Na bihain, ol i save dai.
4Dok i gat laip i winim laion i dai pinis. Olsem tasol, ol man i gat laip i winim ol man i dai pinis. Long wanem, ol i save wanpela samting bai i kamap long ol. Ol i save bai ol i dai. Tasol ol man i dai pinis, ol i no inap save long wanpela samting. Bai ol i no kisim gutpela samting moa. Ol man i lusim tingting pinis long ol.
6Taim ol manmeri i dai, laik na kros na mangal bilong ol i pinis olgeta, na ol dispela manmeri i no inap mekim wanpela samting moa long graun.
7Goan, yu go kaikai na amamas. Yu dring wain na belgut. God i orait pinis long dispela pasin.
8Oltaim yu mas bilas gut na amamas.
9Laip bilong yumi i olsem samting nating, na i no gat as bilong en. Olsem na sapos yu laikim tumas wanpela meri, orait olgeta de God i makim bilong yu i stap long graun, yu mas amamas wantaim dispela meri. God i makim dispela pasin tasol bilong yu long taim yu stap long graun na mekim wok bilong yu.
10Sapos yu mekim wanpela wok, orait taitim bun na mekim save tru. Long wanem, bai yu no inap mekim wok o tingting o kisim gutpela tingting na save long ples bilong ol man i dai pinis, dispela ples bai yu go long en.
11Na mi bin lukim wanpela samting moa long dispela graun. Ol man i save ran strong tumas i no save winim resis. Ol strongpela soldia i no save winim pait. Ol man i gat gutpela tingting o bikpela save, ol i no save kisim planti mani samting. Na ol hapman bilong kain kain wok, ol i no save kisim ol bikpela wok. Taim nogut i save painim yumi olgeta.
12Yumi no save wanem bikpela hevi bai i kamap long yumi. Taim nogut i save painim yumi wantu tasol, olsem umben i holimpas pis o pisin.
13Mi bin lukim wanpela samting i kamap. Na mi ting dispela i gutpela piksa tru bilong pasin bilong man i gat gutpela tingting. Samting mi lukim i olsem.
14I gat wanpela liklik taun i stap, na i no gat planti manmeri i stap long en. Na wanpela strongpela king i kam wantaim ami bilong em, bilong pait na kisim dispela taun. Ol soldia i raunim taun na wokim ol samting bilong brukim banis bilong taun.
15Tasol i gat wanpela rabisman i stap long dispela taun, na dispela man i gat gutpela tingting na save. Na long gutpela tingting bilong en, em i painim rot bilong kisim bek dispela taun long han bilong ol birua. Tasol bihain ol man i no tingim dispela rabisman moa.
16Dispela i soim yumi olsem, gutpela tingting i winim bikpela strong. Tasol ol manmeri i save ting olsem, sapos wanpela man i rabisman, orait gutpela tingting bilong en i samting nating tasol. Olsem na ol i no harim tok bilong en.
17I gutpela yumi harim toktok bilong man i gat gutpela tingting. Tok bilong dispela kain man i winim tru bikmaus bilong hetman bilong lain man i no gat gutpela tingting.
18Gutpela tingting i winim ol samting bilong pait. Tasol sapos wanpela man i mekim pasin i no stret, em inap bagarapim planti gutpela pasin.