Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ecclesiastes

Ecclesiastes 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Isonga manragsak ka ay mangan ya adi ka mandanag, tan say layden Diyos ay amagem.
8Kanayon koma ay manbado kas kosto ya osalem di bangbanglo ay mangipaila si ragsak mo.
9Laylaydem si asawam, isonga ganasen yo din intiro ay timpo ay indawat Diyos ay panbiyagan yo isnan labaw di daga, timpo ay magay ol-olog na. Tan say gasat mo sin biyag mo ya oblam isnan daga.
10Ipakat mo di amin ay kabaelam sin mabalin ay amagem, tan sin kaot ay pantongpalam et magay man-obla ya olay mannemnem, ya adi maosal di laing ya sirib di ipogaw.
11Wada abey odom ay naammoak. Isnan daga, baken say kanayon ay mangabak si longba din napaspas ay managtag. Baken say kanayon ay mangabak si gobat din napigsa ya baken kanayon ay laing di pakagon-odan si makan ya kinabaknang. Baken amin ay makabael yan say maisaad si nangato ay turay. Insigon et di naikeddeng ay timpo ya gasat.
12Dowan et magay makaammo mo pig-an di timpo na. Din nigay yan makna si tabokol, din titit yan makna si tagdey. Say iso na abe sin ipogaw, tan din timpo ya pasamak ay adi da ninamnama et kaman tagdey ay mangna en daida.