Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ha ubba yohotubaa adussa wodiyaa taani qoppidoogaappe guyyiyan, aadhdhida eranchchanne xillo gidida asatinne eta oosoti Xoossaa kushiyan de7oosona gaada qachchaas; shin siiqoi naagiya, ixoi naagiya ooninne bana naagiyaabaa kasetidi erenna.
2Dummatetti bainnan de7ishin, ubbaa gakkiya qaadai issuwaa; xillo gidin makkalanchcha gidin, lo77o gidin iita gidin, geeshsha gidin tuna gidin, yarshshuwaa yarshshiyaagaa gidin yarshshennaagaa gidin, eta ubbaa qaadai issuwaa. Lo77o asassi nagaranchchaagaappe kehiya qaadi baawa; caaqo caaqqanau yayyiyaageekka caaqqanau xaliyaagaappe dummatenna.
3Asa ubbaa qaadai issuwaa gidiyoogee, ha sa7an de7iya hara iitatettaakka mala daro iita. Asi de7uwan de7ido laittan ubban a wozanai iitatettaaninne gooshshan kumidi de7ees; wurssettan haiqqi aggees.
4Haiqqida gaammuwaappe paxa de7iya kanai keha; aissi giikko, paxa de7iyaageetuura de7iya asassi hidootai de7ees.
5Paxa de7iya asati issitoo haiqqanau de7iyoogaa eroosona; shin haiqqidaageeti aibanne erokkona. Eti mulekka dogettiichchidaageeta gidiyo gishshau, ainne maaddokkona.
6Eta siiqoi, ixoinne qanaatee ubbai etaara issippe xayiichchiis. Hegaa gishshau, hagaappe hini baggan salo gufantton oosettiya yoho ubban etau merinaukka qaadi baawa.
7Ba, ne qumaa ufaissan ma; ne woiniyaa eessaakka ne wozanai pashkkishin uya. Aissi giikko, Xoossai hegaa neeyyo kaseppekka bazzi wottiis.
8Ubba wode ne maayoi bootta gido; ne huuphiyankka zaitiyaa tiyetta.
9Saloppe garssa baggaara Xoossai neessi immido ha hada de7uwan, ne hada de7otu ubban neeni siiqiyo ne machcheera ufaittada de7a; aissi giikko, neeni saloppe garssa baggaara daafurada oottidobaa ubbaappe nena gakkiya saami hegaa.
10Ne kushee oottanau demmidobaa ubbaa ne kumetta wolqqan ootta; aissi giikko, neeni baanasan duufuwan oosoi, woikko halchchoi, woikko eri, woikko aadhdhida eratetti baawa.
11Taani saloppe garssaara harabaakka be7aas; hegeekka, eesotiya wottanchchati ubba wode xoonokkona; woikko mino olanchchatikka ubba wode olan xoonokkona; woikko aadhdhida eranchchati ubba wode qumaa demmokkona; woikko cinccati ubba wode duretokkona; woikko tamaarida asati ubba wode sabettokkona. SHin ubbaikka qaadainne wodee oottoogaadan hanees.
12Hegaa bollikka qassi, sinttappe yaanau de7iya meto wodee aude gakkanaakko, eranau danddayiya asi baawa; kafoi paalliiddi piriyan geliyoogaadan, woikko molee yarddiyan oiqettiyoogaadan, asi ubbi qoppennan gakkiya iita wodiyan oiqettees.
13Salo gufantton taani be7idobai harabaikka de7ees; hegeekka aadhdhida eratettai gita leemiso gidiyoogaa.
14Issi biittan issi guutta asai de7iyo qeeri katamiyaa de7ausu; he katamiyo issi wolqqaama kawoi olanau denddiis. Denddidi o dooddiis.
15Qassi, issi hiyyeesa shin cincca gidida bitanee, he katamen de7ees; i ba aadhdhida eratettan he katamiyo ashshiis. SHin, he hiyyeesa bitaniyaa zaarettidi hassayidabi baawa.
16Taani, “Aadhdhida eratettai wolqqaappe darees” yaagaas. Gido shin, aadhdhida eranchcha gidikkonne, hiyyeesa asi karettees; i haasayiyoobaakka ezggiyaabi baawa.
17Hegaa gidikkokka, deriyaa haariyaagee azallatu yaa7an waassiyo waasuwaa siyiyoogaappe, leelan odettiya aadhdhida eranchchaa qaalaa siyiyoogee lo77o.
18Aadhdhida eratettai olaa miishshaappe lo77o; shin issi nagaranchcha asi daro lo77obaa moorees.