Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Karamɔxɔna

Karamɔxɔna 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nde luxi alo fekolonna, naxan nɔɛ feene bunne fɛsɛfɛsɛ? Muxuna fekolonna a yɛtagini yalanma nɛn, a yɛtagi yifɔrɛn yi tunun.
2N yi a fala, n naxa, “Mangana yamarin suxu, i to bata i kɔlɔ Ala xa.”
3I nama mafura i makuyɛ mangan na, i nama kankan fe ɲaxin ma, bayo naxan nafan a ma, a na nan ligama.
4Mangan sese fala, sɛnbɛn na nan na. Nayi, nde nɔɛ a falɛ a xa, fa fala, “I nanse ligama?”
5Naxan na a yamarin suxu, na mi fe ɲaxin kolonma. Fekolonna mangana waxati saxin nun a kiti saxin kolonma nɛn.
6Amasɔtɔ feen birin nun a waxatin nun a kiti saxin na a ra, bayo adamadiine fe ɲaxin gbo e ma.
7A mi a kolon feen naxan fama, nayi nde nɔɛ a falɛ a xa naxan sa ligama?
8Adamadiin xa mi niin kanna ra alogo a xa a makankan, fanga yo mi a ra a sayaan lɔxɔn fari. Yɛngɛn matanga fɛrɛ mi a xa, ɲaxuyaan fan mi muxu ɲaxi yo xunbama.
9N bata na birin to, n yi n miri muxune kɛwanle birin ma dunuɲa yi. Waxatini ito yi, muxun nɔyaan nan ligama a adamadi boden xun na, a yi a ɲaxankata.
10N mɔn muxune toxi ɲaxudene maluxunɲɛ. Yamaan sigama, e xɛtɛma sa keli yire sariɲanxini, e ɲinan taani na muxu ɲanxin yi naxan ligama. Fe fuun nan na fan na.
11Muxune to mi ratɔrɔnma e kɛwanle ra sasani, nanara fe ɲaxi rabaan xɔnla adamadiine bɔɲɛni han!
12Hali yulubitɔɔn fe ɲaxi kɛmɛ liga, a siimayaan mɔn yi xunkuya ayi, n na a kolon, hɛrina Ala yɛɛ ragaxu muxune nan xa, bayo e gaxuxi a yɛɛ ra.
13Koni hɛrin mi muxu ɲaxin xa! Seen nininna buma muxu ɲaxina siimayaan xa, amasɔtɔ a mi gaxuxi Ala yɛɛ ra.
14Fe fu gbɛtɛ fan ligama dunuɲa yi: Tinxin muxuna nde raɲanna yi lanɲɛ muxu ɲaxin nan ma, muxu ɲaxina nde fan naɲanna yi lanɲɛ tinxin muxun nan ma. N na falɛ nɛn, n naxa, fe fuun nan na fan na.
15Nayi, n sɛwan nan matɔxɔma, amasɔtɔ sese faɲi mi fa adamadiin xa dunuɲa yi, fɔ a a dɛge, a yi a min, a yi ɲaxan. Na nan a malima a wanli a siimayani Ala naxan nagidixi a ma dunuɲa yi.
16N to kata fekolonna famu feen na, n yi muxune kɛwanle rakɔrɔsi dunuɲa yi, bayo adamadiin luma a yɛɛ ra yi yanyin nun kɔɛɛn na,
17n yi Ala wali xɔnna to. Adamadiin mi nɔɛ feene yɛɛ toɛ naxanye ligama dunuɲa yi. Adamadiin naxan fenma tɔrɔni, a mi na toɛ, hali fekolonna yengi a ma a a fe kolon, a mi nɔɛ a yɛɛ toɛ.