Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Saveman

Saveman 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ol saveman tasol i save tru long as bilong ol samting. Olsem na husat inap winim ol saveman? Sapos pes bilong man i tudak, orait gutpela tingting na save inap mekim pes bilong en i lait.
2Mi tok olsem, yu mas bihainim tok bilong king. Yu mas tingim strongpela promis yu bin mekim long God na yu no ken sakim tok bilong king.
3Sapos yu stap wantaim king, orait yu no ken hariap na lusim em. Na sapos yu tok pait wantaim king, orait yu no ken strong tumas, long wanem, king bai i bihainim laik bilong em yet.
4Sapos king i tok, orait olgeta man i mas bihainim tok bilong em. Na i no gat wanpela man inap askim em, “Watpo yu mekim olsem?”
5Man i bihainim olgeta tok bilong king, em bai i stap gut, na smatpela man i save long taim na long rot bilong mekim ol samting.
6Maski ol hevi bilong yumi man i bikpela moa, i gat taim na rot bilong mekim olgeta samting.
7Yumi no save wanem samting bai i kamap bihain. Na i no gat man inap tokim yumi long ol dispela samting.
8Long taim bilong dai, spirit bilong yumi i laik lusim bodi bilong yumi, na yumi no inap pasim. Na yumi no inap senisim de bilong i dai. Long taim bilong pait, ol ofisa i no save larim ol soldia i lusim pait na i go bek long ples. Na sapos man i bihainim pasin nogut, orait em i pas tru long dispela pasin, na i no inap lusim.
9Mi lukim ol dispela samting long taim mi tingting long olgeta kain samting ol manmeri i save mekim long dispela graun. Long dispela taim mi lukim sampela bikman i wok long daunim ol arapela manmeri na mekim nogut long ol.
10Sampela taim mi bin lukim ol man i planim wanpela man nogut long matmat. Na ol manmeri i lusim matmat na i kam bek long dispela taun yet we dispela man nogut i bin mekim ol pasin nogut long en. Na long taim ol i wokabaut i kam, ol manmeri i wok long litimapim nem bilong dispela man nogut. Dispela pasin tu i no gat as bilong en.
11Ol man i no kisim bekim kwiktaim long rong bilong ol, olsem na dispela i kirapim tingting bilong ol manmeri na ol i strong long mekim pasin nogut.
12Sampela taim ol man bilong mekim sin i save mekim planti rong tumas, tasol ol i stap longpela taim long graun na ol i no i dai kwik. Mi save ol man i tok, “Man i aninit long God, bai i stap gut.
13Na man i save mekim pasin nogut, bai em i no inap i stap gut. Bai em i stap sotpela taim tasol long graun, long wanem, em i no aninit long God.”
14Tru, ol i tok olsem, tasol mi lukim arapela pasin i no kamap olsem tok bilong ol, na dispela pasin i kranki tru. Sampela taim ol stretpela man i save kisim pe nogut, em ol man nogut inap kisim. Tasol ol man nogut i save kisim pe ol stretpela man inap kisim. Dispela pasin i no gat as bilong en.
15Olsem na mi ting i gutpela sapos yumi bihainim pasin bilong amamas. I no gat arapela gutpela rot bilong yumi bihainim. Olsem na yumi mas kaikai na dring na amamas long ol samting. Tru, wok bilong yumi i hat tumas, tasol yumi ken bihainim pasin bilong amamas long olgeta de God i larim yumi i stap long graun.
16Mi bin wok strong long kisim gutpela tingting na save na long lukim olkain samting ol man i save mekim long san na long nait.
17Na mi lukim olgeta samting God i bin mekim na mi save, yumi no inap painimaut as bilong ol dispela samting i kamap long graun. Maski yumi taitim bun na yumi hatwok long painimaut, yumi no inap. Na maski sapos ol saveman i tok ol i save pinis long as bilong ol dispela samting, tok bilong ol i no tru. Ol i no inap save long en.