Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - ECLESIASTÉS

ECLESIASTÉS 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1¡Nelía yejyectzi tielis titlalnamiqui! Tlen tlalnamiqui huelis quintlajtlachilis tlamantli huan quinmachilis. Huelis quinixtomas tlamantli tlen ohui para quimachilise sequinoc. Nopa tlalnamiquistli quichihua para se tlacatl ma paqui huan ma moyolyamanili.
2Xijtlepanita itlanahuatil nopa tlanahuatijquetl pampa queja nopa tijtestigojquetztoc ica Toteco para tijchihuas.
3Amo ximoisihuilti para tiquisas tlen iixpa nopa tlanahuatijquetl. Niyon quentzi amo xijpalehui se tlamantli tlen ax cuali tlen sequin quinequij quichihuase, pampa nopa tlanahuatijquetl quintlatzacuiltis tlen ax quitlepanitaj.
4Nopa tlanahuatijquetl quipiya chicahualistli para tefuerzajhuis para quineltocase itlanahuatil. Axaca hueli quinajnanquilis o quiilhuis: “¿Para tlen tijchihua?”
5Aqui quichihuas tlen quiijtohua itlanahuatil nopa tlanahuatijquetl, ax quiselis tlatzacuiltili. Huan se tlen tlalnamiqui quimati quejatza huan quema hueli quitlamichihuas nochi tlen yajaya tlanahuatía.
6Quena, sesen tlacatl hueli quipantis quema huan quejatza monequi quichihuas sesen tlamantli yonque itztoc ipan huejhueyi tlaohuijcayotl.
7Pero ax aqui quimati tlachque panos teipa. Niyon ax aqui huelis quiyolmelahuas se tlacatl tlachque ipantis.
8Niyon se tlacatl quipiya chicahualistli para quitzacuilis itonal para ma ax quisas ipan itlacayo quema ya eltoc para miquis. Niyon ax aqui quipiya chicahualistli para quitzacuilis miquistli para ax quipantis. Ax onca niyon se tlamantli tlen huelis tijtequihuis para tijtzacuilis miquistli. Huan ipan nopa tonali quema ax cuajcualme itztoque para miquise, niyon se tlen nopa tlamantli ax cuali tlen quichijtoque huelis quinpalehuis.
9Nochi ya ni tlen niquitztoc quema nimotemacac para nimoyolilhuis miyac tlen nochi tlamantli tlen pano ipan ni tlaltepactli. Niquita para tlacame tlahuel quipiyaj chicahualistli para mochihuilise tlen ax cuali se ica seyoc.
10Niquitztoc para quema miqui se tlacatl tlen tlahuel fiero inemilis huan tlen mocajtoc huejca tlen campa tlatzejtzeloltic, nimantzi ayoc moilhuíaj tlacame tlen nopa tlen fiero quichijqui. Ipan nopa altepetl campa quichijqui tlen fiero quitlalpachohuaj ica tlatlepanitacayotl huan mocuepaj ininchaj huan quiilcahuaj nochi tlen fiero quichijqui. ¡Ya nopa nelía se hueyi huihuiyotl!
11Quema se tlacatl quichihua tlen ax cuali huan ax nimantzi quiselía se tlatzacuiltilistli, sequinoc moilhuise para ax tleno ininpantis intla nojquiya quichihuase fiero tlamantli.
12Pero yonque se tlacatl tlajtlacolchihuas 100 hueltas huan noja huejcahuas para itztos miyac xihuitl ipan ni tlaltepactli, na nijmati para nochi yas más cuali para tlacame tlen quiimacasij Toteco.
13Ax nelía quisas cuali para tlajtlacolchihuani pampa ax quipiyase ininnemilis tlen cuali huan tlen huejcahuas. Ininyolis elis queja se ecahuilotl, pampa ax quitlepanitaj huan quiimacasij Toteco.
14Onca sequinoc tlamantli tlen pano ipan ni tlaltepactli tlen ax nelía xitlahuac. Quemantzi tlacame tlen xitlahuaque quipantíaj tlen ax cuali queja elisquíaj tlajtlacolchihuani. Huan sequin tlajtlacolchihuani quipantíaj tlamantli tlen cuali queja elisquíaj xitlahuaque. Ya ni nojquiya se hueyi tlamantli tlen ax cuali.
15Huajca nijtlapejpeni nijtequihuis noyolis para nimopaquilismacas pampa nimoilhui para ipan ni tlaltepactli, ax onca seyoc tlamantli tlen más cuali para nijchihuas. San nitlacuas, nitlais huan nipaquis. San paquilistli mocahuas tlen nochi nopa tequitl tlen ohui tlen Toteco techmacatoc ma tijchihuaca ipan ni tlaltepactli.
16Quema senquistoc nijtemohuayaya tlalnamiquistli, niquitac nochi tlamantli tlen panoyaya ipan ni tlaltepactli. Huan niquitac para mojmostla campa hueli onca tlahuel miyac tequitl tlen mochihua tlayohua huan tonaya huan ax moquetza.
17Huan nimomacac cuenta niyon se tlacatl, yonque tlalnamiqui, ax hueli quimachilía nochi tlen Toteco quichihua, niyon nochi tlen mochihua ipan ni tlaltepactli. Huan intla se quiijtohua quimachilía nochi, ax neli melahuac itlajtol. San Toteco hueli quiita nochi tlamantli huan quimati nochi tlen onca.