Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dí mɛ́ à de lán ↄ̃ndↄ̃rii bàa? Dí mɛ́ à yãnↄ bↄkↄtɛna dↄ̃ↄ? Ɔ̃ndↄ̃ dì bisãsiri ãn werenɛ, àdi a wɛ́ pãsĩ litɛ wɛ́ mana ũ.
2Ǹ mì natɛ kína yãnɛ, zaakũ n lɛ́ kɛ̀a kũ Luda tↄ́omɛ.
3Ǹsun wã ǹ go a arɛro, ǹsun zɛ yã kũ àdi kɛnɛ vãni kpɛro, zaakũ yã kũ à kɛ̀nɛ nnan àdi kɛ pínki.
4Zaakũ kína yã mɛ́ à zɛ́ vĩ, dí mɛ́ ani fↄ̃ à pinɛ: Bↄ́n ntɛn kɛ gwee?
5Gbɛ̃ kũ à mìi nàtɛnɛ ni gɛ̃ yãnlo, gbɛ̃ kũ à ↄ̃ndↄ̃ ni a gↄrↄ kũ a kɛnaao dↄ̃.
6Yã sĩnda pínki a gↄrↄ kũ a kɛnaao vĩmɛ, bee tó yã'ũmmana tɛn tↄ̃ gbɛ̃a manamana.
7Zaakũ gbɛ̃ke zia dↄ̃ro, dí mɛ́ ani fↄ̃ à yã kũ ani su onɛɛ?
8Gbɛ̃ke a wɛ̃̀ndi kũna gbãna vĩro, lɛmɛ se gbɛ̃ke ni fↄ̃ à a gagↄrↄ sↄ̃sↄ̃ arɛro. Òdi le ò bò sozan zĩ̀i gũnlo, lɛmɛ dↄ yã vãni dì a kɛ̀rinↄ gbarɛro.
9Kũ ma yã kũ òtɛn kɛ andunia gũn laasun lɛ̀ pínki, ma è bisãsiri dì gbãna bleḿma à wari kpáńyĩ.
10Akũ ma yãvãnikɛri kũ òtɛni ń vĩnↄ è. Gbɛ̃nↄ bò Luda ↄnn ò sù ń tↄ́ nna sí wɛ́tɛ kũ ò ń yã vãni kɛ̀n gũn. Abirekũ pãmɛ dↄ.
11Tó odi wari dↄ dàkɛriia likalikaro, a yã dì tó gbɛ̃nↄ zɛo ń swɛ̃̀n ò a vãni kɛmɛ se.
12Bee tó durunnakɛrii dàa kɛ̀ gɛ̃̀n baaakↄ̃, akũ à gìi kɛ̀, má dↄ̃ kũ gbɛ̃ kũ ò Luda vĩna vĩ akũsↄ̃ òtɛn mì natɛnɛnↄ sã̀na deala.
13Yã ni bo kũ gbɛ̃ vãninↄo nnaro, kũ ò Luda vĩna vĩro yãi, ń gↄrↄ ni gì kɛro lán uraa bàmɛ.
14Yã pã pãnde kun àtɛn kɛ andunia gũn. Yã dì gbɛ̃ mana le lákũ yãvãnikɛriin a ũ bà, yã dì yãvãnikɛri le lákũ gbɛ̃ manan a ũ bà. Ma pì abirekũ pãmɛ dↄ.
15Madì pↄnnakɛna sáabu kpá, zaakũ à mana kũ bisãsirio andunia gũn à pↄ́ ble à í mi à pↄnna kɛ, pↄnna pì ni donɛ arɛ a zĩkɛnaa gũn lákũ Luda a gbà a wɛ̃̀ndi lɛ́n nà andunia gũn.
16Ma mɛ̀ɛ kpà ↄ̃ndↄ̃kũnaaa, akũ bↄkↄtɛ kũ òtɛn kɛ andunia gũn kũ i dì na ń wɛ́nlo fãnantɛ̃ kũ gwãanio, ma a laasun lɛ̀
17ma è Luda tò gbɛ̃ke ni fↄ̃ à yã kũ àtɛn kɛ andunia gũn dↄ̃ro. Bee tó gbɛ̃ kpátɛ kɛ̀i manamana, ani a mì dↄ̃ro. Bee tó ↄ̃ndↄ̃rii pì á dↄ̃, ani fↄ̃ à boaro.