Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ecclesiastes

Ecclesiastes 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma go digau kabemee le e iloo di hagamodongoohia o nia mee. Di kabemee e hai digaula gi gono gada, e haga ngala nadau golomada de hiihai.
2Daudalia nia helekai o di king. Hudee hai balu hagababa ang gi God.
3Hagatanga gi daha mo di gowaa dela e noho ai di king. Hudee noho i baahi o mee, idimaa, di king e mee di hai dana mee e hiihai ginai.
4Di king e ngalua gi ono mogobuna, deai tangada i golo e mee di hai baahi gi ana mee ala e hai ai.
5Goe e tanga gi daha mo nia haingadaa i di waalooloo o taudali ana helekai, gei tangada kabemee e iloo be ma gaa hee di madagoaa humalia e daudali a mee.
6Di madagoaa donu i golo mo di ala e donu i golo belee hai nia mee huogodoo, di mee deenei le e donu, malaa, gidaadou e iloo dulii loo!
7Tangada i golo ai e iloo nia mee ala e gila aga maalia, tangada i golo ai e mee di hagamodongoohia nia mee ala e gila aga maalia.
8Tangada i golo ai e mee di hagatanga gi daha mo di made, be e mee di dugu gi daha di laangi o dono made. Teebagi deenei e deemee di tanga gi daha mo gidaadou. Gidaadou e deemee di tanga gi daha mo di made i tadau halahalau dangada.
9Au gu gidee nia mee huogodoo aanei i dogu madagoaa nogo mamaanadu i nia mee ala e hai i henuailala. Hunu daangada la iai nadau mogobuna i golo i henuailala, hunu daangada e hai gi duadua i lala nia daangada ala i golo.
10Au gu gidee digau huaidu e danu gi lodo nadau luwa. I di madagoaa nia daangada e hula gi daha mo di waa daalunga deelaa, digaula e hagahagaamu digau huaidu i lodo di waahale hua dela nogo hai di huaidu. Ma e maa gi daha.
11Nia daangada le e aha ala e hai di huaidu ngoohia? Idimaa di huaidu la hagalee limalima dono hagaduadua.
12Tangada huaidu e mee hua di hai ana hala haga lau gei mee e mouli hua igolo. Au e iloo nnelekai nia daangada e hai boloo: “Maa goe ga daudali a God, nia mee huogodoo gaa gila humalia,
13malaa, ma e hagalee hagahumalia digau huaidu. Nadau mouli le e hai be di malu, gei digaula ga mmade hua i di madagoaa ginaadou e lligi, idimaa digaula e hagalee daudali nnelekai a God.”
14Malaa, di mee deenei le e maa gi daha. Mmada malaa gi nia mee ala e gila aga i hongo o henuailala: Hunu madagoaa digau ala e donu le e kae di hagaduadua o digau huaidu, gei digau huaidu e kae nia hui o digau ala e donu. Au e hai bolo ma e maa gi daha.
15Au gu modongoohia bolo deenei di mee belee hai go gidaadou: Gidaadou gi tenetene idimaa di tenetene hua e dahi dela e hai mee ginai gidaadou i lodo di mouli dolomeenei la go di miamiami, inuinu, tenetene. Deenei di mee e mee tadau hai i di madagoaa gidaadou e ngalua i lodo di mouli a God ne gaamai gi gidaadou i hongo o henuailala nei.
16Dogu madagoaa nogo hagamada au e kabe mo di iloo nia mee ala e kila aga i henuailala, au gu modongoohia bolo goe e mee di haga ala i di boo mo di aa,
17gei e deemee di iloo nia mee a God ala e hai. Ma e aha maa goe e duadua behee dau halahala, goe e deemee di gidee. Digau kabemee e hai bolo ginaadou e iloo, gei digaula e de iloo.