Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dé bé à dɛ lán ↄ̃ndↄ̃dee bà? Dé bé à yãnↄ bↄkↄ̃tɛna dↄ̃ↄ? Ɔ̃ndↄ̃ↄ è gbɛ̃ntee uu werenɛ, è à wɛ́ɛ pãsĩ liɛ wɛ́ɛ maaa ũ.
2Ǹ mì siɛ kína yãnɛ, zaakɛ n lù sɛ̀nɛ kↄ̃n Luda tↄ́omɛ.
3Ǹton wã ǹ gu à aɛzĩro, ǹton zɛ yã kɛ̀ è kɛnɛ zaaa kpɛɛro, zaakɛ yã kɛ̀ kɛ̀nɛ nnaan è kɛ píngi.
4Zaakɛ kína yã bé à zɛ́ vĩ, dé bé eé fↄ̃ à benɛ: Bↄ́n nɛ́ɛ kɛɛ gwee?
5Gbɛ̃ kɛ̀ mì sìɛnɛ é gɛ̃ yãnlo, gbɛ̃ kɛ̀ ↄ̃ndↄ̃ↄ é à gurↄ kↄ̃n à kɛnao dↄ̃.
6Yã píngi a gurↄ kↄ̃n a kɛnao vĩmɛ, baa tó yã'ↄ̃amma e tↄ̃ↄ gbɛ̃a maamaa.
7Zaakɛ gbɛ̃kee ziaa dↄ̃ro, dé bé eé fↄ̃ à yã kɛ̀ eé mↄↄ onɛ?
8Gbɛ̃kee a wɛ̃̀ndi kũna gbãaa vĩro, lɛmɛ se gbɛ̃ke é fↄ̃ à a gagurↄↄ sↄ̃ aɛro. Wè e wà bↄ̀ sozan zĩ̀ guuro, lɛmɛ dↄ yã zaaa è a kɛ̀rinↄ gbarɛro.
9Kɛ̀ ma yã kɛ̀ wèe kɛɛ anduna guu laasuu lɛ̀ píngi, má è gbɛ̃ntee è gbãaa bleḿma à ĩa kpáńzi.
10Ben ma zaakɛri kɛ̀ wèe ń vĩinↄ è. Gbɛ̃nↄ bↄ̀ Luda ua guu aↄ̃ mↄ̀ ń tↄ́ nnaa sí wɛ́tɛ kɛ̀ aↄ̃ ń yã zaaa kɛ̀n guu. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ.
11Tó wèe ĩa da dàkɛria kpakpaaro, à yã è tó gbɛ̃nↄ zɛo ń swɛ̃̀n wà à zaaa kɛmɛ se.
12Baa tó durunkɛri dà kɛ̀ gɛ̃̀n baaagↄ̃, ben à gì kɛ̀, má dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ Luda vĩa vĩ bensↄ̃ aↄ̃ↄe mì siɛɛnɛnↄↄ sã̀ↄ dɛàla.
13Yã é bↄ zaakɛrinↄo nnaro kɛ̀ aↄ̃ↄ Luda vĩa vĩro yãnzi, aↄ̃ gurↄↄ é gì kɛro lán ↄra bàmɛ.
14Yã pã pãndee kuu èe kɛɛ anduna guu. Yã è gbɛ̃ maaa le lándↄ̃ zaakɛrin à ũu bà, yã è zaakɛri le lándↄ̃ gbɛ̃ maaan à ũu bà. Ma bè beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ.
15Mɛɛ̀ pↄnnakɛna sáabu kpá, zaakɛ à maa kↄ̃n gbɛ̃nteeo anduna guu à pↄ́ ble à í mi à pↄnnaa kɛ, pↄnnaa pì é dↄnɛ aɛ à zĩkɛna guu lán Luda à gbà à wɛ̃̀ndi lɛ́n nà anduna guu.
16Ma mɛ̀ kpà ↄ̃ndↄ̃kũnaa, ben bↄkↄ̃tɛ kɛ̀ wèe kɛɛ anduna guu kɛ̀ ii è na ń wɛ́ɛnlo fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo, ma à laasuu lɛ̀
17má è Ludaa tò gbɛ̃ke é fↄ̃ à yã kɛ̀ èe kɛɛ anduna guu dↄ̃ro. Baa tó gbɛ̃ kpáɛ kɛ̀zi maamaa, eé à mì dↄ̃ro. Baa tó ↄ̃ndↄ̃dee bè á dↄ̃, eé fↄ̃ à bↄaro.