Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - A Tena Varvai

A Tena Varvai 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1To ia i da ra tena kabinana? Ma to ia i nunure ra papala? A kabinana i vakapa ra mata i ra tutana, ma i vaenana pa ra matana nina i leo.
2Una torom tai ra king tago u ga tar vavalima ta ra luaina mata i God ba una torom pirana.
3Koko una tut vakuku ure, ma koko una ongor bat ia; tago i mur ot pa ra nuknukina iat.
4A tinata kai ra king i mamat vurakit; ma to ia bar na biti tana: Ava nam u pait ia?
5Nina i torom ta ra varkurai pa na kaina; ia kaka ra bala i ra tena kabinana i nunure ba di ga tar kubu ta bung na varkurai;
6a bung na varkurai ure ra lavur magit par; tago ra kini na malari kai ra tarai i mamat pire diat.
7Pa dia nunure ra magit nina ba da pait ia; ma to ia na vateten diat ure.
8Pa ta tutana nina ba na kure ra vuvu ba ra bung na minat; pa ta ningo ta ra bung di varvarubu tana, ma ra varpiam pa na vabakite ra umana tena varpiam.
9Iau ga tar gire go ba iau ga nuknuk ure ra lavur magit di pait ia ta go ra rakarakan a gunagunan: ba ta umana tutana dia ki na luluai ure kadia tarai, dia langalanga upi diat a vakaina diat.
10Ma iau ga gire ba di puak ra umana tena varpiam tadav ra pia na pupunang, upi diat a ngo muka abara, ma pa ta pakana pia i gomgom ure ra umana tena takodo, dia ga vana kan diat, ma pa ta na i ga nuk pa diat; go bula a magit vakuku tuna.
11A nuknuk i ra tutana i anan upi ra varpiam, tago i nuk ia ba ra balbali ure kana kaina mangamangana pa na pot lulut tadav ia.
12Iau nunure ba gala ta tena varpiam i vala pait ra kaina mangamangana, ma i valolovina kana nilaun tana, diat ika dia ru God dia ki langalanga;
13ma ra umana tena varpiam, nina pa dia ru God, kadia nilaun na panie da ra malur.
14Ma go bula ra magit vakuku tuna nina i tur ta ra rakarakan a gunagunan; a magit i tadav ra umana tena takodo da i tadav ra umana tena varpiam; ma ra umana tena varpiam dia kale nam nina ba na topa ra tena takodo ko. Go bula, iau biti, ia ra magit vakuku tuna.
15Damana iau pite pa ra kini na gugu; a magit i boina vurakit i dari, ba ra tutana na ian ma na momo ma na gugu, ma na pait milate ra dari ta nam ra umana bung parika nina ba God i tul tar ia ba na laun tana ta go ra rakarakan a gunagunan.
16Ba iau ga ongor ta ra nuknukigu pi ina matoto ure ra kabinana, ma pi ina kapa ure ra lavur magit di pait ia ta ra rakarakan a gunagunan, tago ta ra bungbung na keake ma ta ra bungbung na marum pa dia vava mat,
17i ga kapa piragu ba pa i tale ta tutana pi na kodop vake ra kukurai ra lavur papalum kai God ta ra rakarakan a gunagunan; gala i ongor upi ia, gala pa na tadav ra kukuraina tana; gala a tena kabinana i nuk ia ba i to na tadav ia, gala pa na tadav ia muka.