Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - ECLESIASTÉS

ECLESIASTÉS 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1¡Nelía yejyectzi tielis titlalnamiqui! Catli tlalnamiqui huelis quintlajtlachilis tlamantli huan quinmachilis. Huelis quinixtomas tlamantli catli ohui para quimachilise sequinoc. Nopa tlalnamiquilistli quichihua para se tlacatl ma paqui huan ma moyolyamanili.
2Xijtlepanita itlanahuatil nopa tlanahuatijquetl pampa quej nopa tijtestigojquetztoc ica Toteco para tijchihuas.
3Amo ximoisihuilti para tiquisas tlen iixpa nopa tlanahuatijquetl. Niyon quentzi amo xijpalehui se tlamantli catli amo cuali catli sequin quinequij quichihuase, pampa nopa tlanahuatijquetl quintlatzacuiltis catli amo quitlepanitaj.
4Nopa tlanahuatijquetl quipiya chicahualistli para tefuerzajhuis para quineltocase itlanahuatil. Amo aqui hueli quinajnanquilis o quiilhuis: “¿Para tlen tijchihua?”
5Aqui quichihuas catli quiijtohua itlanahuatil nopa tlanahuatijquetl, amo quiselis tlatzacuiltili. Huan se catli tlalnamiqui quimati quenicatza huan quema hueli quitlamichihuas nochi catli yaya tlanahuatía.
6Quena, sesen masehuali hueli quipantis quema huan quenicatza monequi quichihuas sesen tlamantli masque itztoc ipan huejhueyi tlaohuijcayotl.
7Pero amo aqui quimati tlaque panos teipa. Niyon amo aqui huelis quiyolmelahuas se masehuali tlaque ipantis.
8Niyon se masehuali quipiya chicahualistli para quitzacuilis itonal para ma amo quisas ipan itlacayo quema ya eltoc para miquis. Niyon amo aqui quipiya chicahualistli para quitzacuilis miquilistli para amo quipantis. Amo onca niyon se tlamantli catli huelis tijtequihuis para tijtzacuilis miquilistli. Huan ipan nopa tonali quema amo cuajcualme itztoque para miquise, niyon se tlen nopa tlamantli amo cuali catli quichijtoque huelis quinpalehuis.
9Nochi ya ni catli niquitztoc quema nimotemacac para nimonejnehuilis miyac tlen nochi tlamantli catli pano ipan ni tlaltipactli. Niquita para masehualme tlahuel quipiyaj chicahualistli para mochihuilise catli amo cuali se ica seyoc.
10Niquitztoc para quema miqui se masehuali catli tlahuel fiero inemilis huan catli mocajtoc huejca tlen campa tlatzejtzeloltic, nimantzi ayacmo moilhuíaj masehualme tlen catli fiero quichijqui. Ipan nopa altepetl campa quichijqui tlen fiero quitlalpachohuaj ica tlatlepanitacayotl huan mocuepaj ininchaj huan quielcahuaj nochi catli fiero quichijqui. ¡Ya nopa nelía se hueyi huihuiyotl!
11Quema se tlacatl quichihua catli amo cuali huan amo nimantzi quiselía se tlatzacuiltilistli, sequinoc moilhuise para amo tleno ininpantis sintla nojquiya quichihuase fiero tlamantli.
12Pero masque se masehuali tlajtlacolchihuas 100 hueltas huan noja huejcahuas para itztos miyac xihuitl ipan ni tlaltipactli, na nijmati para nochi yas más cuali para masehualme catli quiimacasij Toteco.
13Amo nelía quisas cuali para tlajtlacolchihuani pampa amo quipiyase ininnemilis catli cuali huan catli huejcahuas. Ininnemilis elis quen se ecahuilotl, pampa amo quitlepanitaj huan quiimacasij Toteco.
14Onca sequinoc tlamantli catli pano ipan ni tlaltipactli catli amo nelía xitlahuac. Quemantic masehualme catli xitlahuaque quipantíaj catli amo cuali quen elisquíaj tlajtlacolchihuani. Huan sequin tlajtlacolchihuani quipantíaj tlamantli catli cuali quen elisquíaj xitlahuaque. Ya ni nojquiya se hueyi tlamantli catli amo cuali.
15Huajca nijtlapejpeni nijtequihuis nonemilis para nimopaquilismacas pampa nimoilhui para ipan ni tlaltipactli, amo onca seyoc tlamantli catli más cuali para nijchihuas. San nitlacuas, nitlais huan nipaquis. San paquilistli mocahuas tlen nochi nopa tequitl catli ohui catli Toteco techmacatoc ma tijchihuaca ipan ni tlaltipactli.
16Quema senquistoc nijtemohuayaya tlalnamiquilistli, niquitac nochi tlamantli catli panoyaya ipan ni tlaltipactli. Huan niquitac para mojmostla campa hueli onca tlahuel miyac tequitl catli mochihua tlayohua huan tonaya huan amo moquetza.
17Huan nimomacac cuenta niyon se masehuali, masque tlalnamiqui, amo hueli quimachilía nochi catli Toteco quichihua, niyon nochi catli mochihua ipan ni tlaltipactli. Huan sintla se quiijtohua quimachilía nochi, amo neli melahuac icamanal. San Toteco hueli quiita nochi tlamantli huan quimati nochi catli onca.