Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Da:i Dione Dawa:i Olelesu

Da:i Dione Dawa:i Olelesu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bagade dawa:su dunu hi fawane da osobo bagade liligi ea bai dawa:sa. E da bagade dawa: lai dagoiba:le, ohomogisa. Ea dawa: laiba:le, ea hagusa:i gasi ahoa.
2Di hina bagade ea hamoma:ne sia:i nabima. Amola Godema hawa: hamomusa: udigili mae sia: ilegema.
3Osobo bagade hina bagade da ea hanaiga liligi hamomusa: dawa:. Amaibale, ea midadiga gasigama. Di da amo sogebiga se nabasa:besa:le, muguluma!
4Hina bagade ea sia: da dunu eno ilia sia: baligisa. Ea sia: enoga gua:mu da hamedei.
5Di da ea hamoma:ne sia:i amo nabawane hamosea, di da gaga:i dagoi ba:mu. Bagade dawa:su dunu da habogala amola adi esoga ea hamomusa: sia:i, amo hamomu dawa:.
6Liligi huluane habogala amola habodane hamomusa: dawa: da logo diala. Be ninia da fonobahadi fawane dawa:.
7Nini afaega da hobea misunu hou hame dawa:. Amola enoga ninima adole imunu da hame gala.
8Dunu afaega da ea bogomu logo hedofamu da hamedei. Amola bogomu eso gasigalesimu da hamedei. Amo fedege agoane da gegesu amoga hobeamu da hamedei. Ninia da adodigili hobeamu gogolei.
9Na da hou amo da osobo bagadega hamobe dawa:loba, na da amo liligi ba:i dagoi. Dunu mogili da gasa gala amola eno da iliha se nabawane esala.
10Dafawane! Na da wadela:i hamosu dunu bogole, uli dogoi ganodini sali ba:i. Be eno dunu da uli dogoi sogebi yolesili, ilia diasuga bu ahoanoba, moilai bai bagade amo ganodini wadela:i hamosu dunu da ilia wadela:i hamonanu, ilia da amo dunu da noga:idafa hou hamonanu, udigili sia: dabe na da nabi. Amo udigili sia: da hamedei liligi.
11Osobo bagade dunu da abuliba:le hedolowane wadela:i hou hamosala:? Bai ouligisu dunu da ilima se dabe hedolo hame iaha.
12Wadela:i hamosu dunu e da wadela:i hou100agoane hamosa, be esalebe ba:musa: dawa:. Dafawane! Na dawa! Ilia da amane sia:daha, “Gode Ea sia: nababeba:le, di da hahawane esalumu.
13Be wadela:i hamosu dunu da se nabimu. Ilia esalusu da baba agoane. Ilia da galuga bogomu. Bai ilia Gode Ea sia: hame naba.”
14Be amo sia: da bai hamedei. Osobo bagadega hou ba:ma! Eso enoga moloidafa dunu da wadela:i dunu ilia se dabe iasu laha. Amola wadela:i hamosu dunu da moloidafa dunu ilia hahawane dabe laha. Amo da udigili hamedei hou, na da sia:sa.
15Amaiba:le, na dawa:loba da dunu da ea hanaiga hahawane hamomu da defea. Bai osobo bagade esalusu ganodini, hahawane hou da ha:i manu nasu amola waini hano nasu amola udigili hedesu hou amo fawane. Gode da ea esalusu ema i dagoi. Amola e da amo hou fawane hamomusa: dawa:.
16Na da bagade dawa: lamusa: hogomu amola osobo bagadega hamobe dawa: lamusa: logo hogomu, na da amo fawane dawa:i. Di da gasia amola esoga mae golale esalea,
17Gode Ea hamobe hamedafa dawa:mu. Di da gasa bagade hanaiwane hogosea, hamedafa dawa:mu. Bagade dawa:su dunu da amo liligi ea bai dawa:be, ilisu da sia:sa. Be ilia da hamedafa dawa:.