Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Démɛ dɛ lán ↄ̃nↄnawai? Démɛ yã́ↄ bↄↄlɛ dↄ̃i? Ɔ̃nↄ ì gbɛ̃nazĩna oa weeɛ̀, ì oa pãsĩ lilɛ.
2Misiilɛ kía yã́ɛ, asa n lɛkɛ̀wà ń Lua tↄ́oɛ.
3Ńsu wã ǹ go aà aɛo, ńsu ǹyↄ̃ yã́ pↄ́ lɛ́ kɛɛ̀ ĩ́i kṹkũao, asa a yã́ pↄ́ kàagu kɛ píiɛ.
4Lá kía yã́ mɛ́ zɛvĩ, démɛ a fↄ̃ oɛ̀, bↄ́ ńlɛ kɛ weii?
5Gbɛ̃́ pↄ́ misìilɛɛ̀ a ĩa eo, gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ a a gↄↄ ń a kɛkɛáo dↄ̃.
6Yã́pii a gↄↄ ń a kɛkɛáo vĩɛ, baa tó taasi lɛ́ tↄ̃́ gbɛ̃́wa gbã́ugbãu.
7Lá gbɛ̃e zia dↄ̃o, démɛ a fↄ̃ yã́ pↄ́ a mↄ oɛ̀i?
8Gbɛ̃e a wɛ̃ni kũa gbãa vĩo, màa gbɛ̃e a fↄ̃ à a gagↄↄ sɛ sↄ̃òo. Wìli e bↄ̀ sosau zĩgↄↄo, màa vãi lí a kɛnaↄ gbaɛo.
9Kɛ́ ma yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau wàaipà píi, má è gbɛ̃nazĩna ì gbãablemá à ĩakpańzi.
10Ɔ̃ ma vãikɛna pↄ́ wàlɛ ń vĩↄ è. Gbɛ̃́ↄ bↄ̀ Lua kpɛ́u, aa mↄ̀ ń tↄnasì wɛ̃́lɛ pↄ́ aa ń yãkɛaↄ kɛ̀u guu. Beeá pãɛ lↄ.
11Tó wi ĩada dàakɛnawa kpakpao, a yã́ ì to gbɛ̃nazĩna zɛò a sↄ̃u à vãikɛ sↄ̃ɛ.
12Baa tó duunkɛna dàakɛ̀ gɛ̃n basↄo mɛ́ à gɛ̃̀gɛ̃, má dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ Lua vĩa vĩ aalɛ misiilɛɛ̀ↄ dáama dɛaàla.
13Vãikɛnaↄ aaↄ dáamavĩo, kɛ́ aa Lua vĩa vĩo yã́i, an gↄↄ a gbã̀akũ lán uenawao.
14Yãpã pãle lɛ́ kɛ dṹniau. Yã́ ì gbɛ̃maa le lán vãikɛnan aà ũwa, yã́ ì vãikɛna le lán gbɛ̃maan aà ũwa. Ma mɛ̀ beeá pãɛ lↄ.
15Mi pↄnakɛa sáaukpa, asa a maa ń gbɛ̃nazĩnao dṹniau aà pↄble, aà imi, aà pↄnakɛ, pↄnapi i dↄaaɛ̀ aà zĩkɛa guu lá Lua aà gbà aà wɛ̃ni lɛ́u dṹnia guuɛ.
16Ma mɛkpà ↄ̃nↄkũawa, ↄ̃ ma bↄↄlɛ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau, kɛ́ i lí na ń wɛ́uo fãanɛ ń gwãasĩnao wàaipà.
17Má è Lua tò gbɛ̃e a fↄ̃ yã́ pↄ́ lɛ́ kɛ dṹniau dↄ̃o. Baa tó gbɛ̃́ kpálɛkɛ̀i maamaa, a a midↄ̃o. Baa tó ↄ̃nↄna mɛ̀ á dↄ̃, a fↄ̃ bↄwào.