Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aadhdhida eranchcha asa mala asi oonee? Yohotu ubbaa birshshettaa eriyai oonee? Aadhdhida eratettai pashkkissidi, xumida som77uwaa poo7issees.
2Kawuwaassi azazetta; aissi giikko, azazettanau neeni kase Xoossaa sinttan caaqqa uttadasa.
3Ubba wode iita oosuwaa oottoppa; aissi giikko, kawoi ba koyidobaa oottanau danddayiyo gishshau, neeni a sinttappe elle xayana.
4Mulebaa oottanau kawuwaassi maatai de7ees; yaatin, “Aissi hagaa oottadii?” yaagidi a oichchanau danddayiyai oonee?
5A azazuwaa poliya urai qaxxayettenna; aadhdhida eranchcha asi likke gidiya wodiyaanne oottiyo ogiyaa erees.
6Issi asa bollan deexo metoi gakkikkonne, yoho ubbaassi au a wodeenne a ogee ogee de7ees.
7Sinttappe hananabaa eriyaabi baawa; hegaa gishshau, “Hagee hanana” giidi odanau danddayiyai oonee?
8SHemppoi shaahettidi biyo gallassi oiqqidi, teqqanau danddayiya asi baawa; woikko haiqoi ba gallassan yeennaadan digganau danddayiya asikka baawa. Hegee ooninne kessi ekkanau danddayenna ola. Hegaa gishshau, haiquwaa sinttan iitatetti iitaa oottiya uraa ashshi ekkenna.
9Salo gufantton haniyaabaa ubbaa taani akeekada qoppiyo wode, issi asi bau de7iya haariyo maataa hara asa qohanau go7ettiyoogaa be7aas.
10Qassi iita asati bonchchuwan moogettishin be7aas. Hegaappe aadhdhiyaageekka qassi, mooguwaappe simmiyo wode, eti he iitatettaa oottido katamaa asai shiiqidi, eta sabbishin siyaas. Hegee ubbaikka hada.
11Asi halchchidi iitabaa oottiyo gaasoi, iitabaa oottida asata eesuwan qaxxayiyaabi bainna gishshaassa.
12Nagaranchchai xeetutoo iitabaa oottishin, a baree aduqqikkokka, Xoossaassi yayyiyaageetussi sa7ai lo77anaagaa taani erais.
13Iitati Xoossaassi yayyenna gishshau, sarotettai etassi baawa; Xoossaassi eti yayyenna gishshau, eta bareekka kuwaadan qaammana.
14Ha sa7an oosettiya issi hadabai de7ees; hegeekka, geeshsha asati nagaranchchatussi yiya qixaatiyaa ekkin, nagaranchchati qassi, geeshshatussi yiya lo77obaa ekkoosona. Ha ubbaikka hada.
15Hegaa gishshau, asi ba de7on ufaittikko lo77o gaada qofaa immais; aissi giikko, asi miyoogaappe, uyiyoogaappenne bana ufaissiyoogaappe aadhdhida lo77obi ayyo saloppe garssa baggaara hara baawa. Xoossai au immido laittan i daafuridi demmidoban hegaadan oottikko, ufaittanau danddayees.
16Taani aadhdhida eratettai aibakko eranaunne asi ha sa7aa bollan daafuriyo daafuraa akeekanau halchchaas; wurssettan asi xiskko xayidi oottiyo duuxxenna oosoi de7iyoogaa be7aas.
17Hegaappe guyyiyan, Xoossai oottidobaa ubbaa be7aas. Qassi saloppe garssa baggan oosettida oosuwaa asi pilggidi eranau danddayennaagaa eraas. Asi ai keenaa daafuridi pilggi xeellikkonne, a birshshettaa eranau danddayenna. Qassi aadhdhida eranchcha asi, “Taani hagaa erais” giikkonne, i eranau danddayenna.