Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MƐBORIMƐ WÉÌTÌ

MƐBORIMƐ WÉÌTÌ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1We ntu mɛciì nyiɛ̀ wèè bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ tinnɑ́ɑǹtì? Mɛciì ncɑɑ́nnì onìtì ììkɛ̀ nkɛ kɛ ɔ̃ nte kòo ììkɛ̀ɛ ceetɛ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ncɛ̃́tí.
2Nkémmú okpɑ̀ɑ̀tì dɑ nɑ́ɑ́ ntì, ɑ ò dɔúnnɛ̀ dìì nùù Kuyie nyììkɛ̀ di kpɛ́í.
3A bɑ́ɑ́ ò yóu mɛcɑ̃ɑ̃, ɑ bɑ́ɑ́ kpénkùnnɛ ɑ to mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ mɑmɛ̀ miɛkɛ okpɑ̀ɑ̀tì í dɔ́mɛ̀, kɛ yɛ̃́ kòò dɔ́mɛ̀ ò yóó mɛ̀ ndɔɔ̀mɛ̀.
4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ́i ntì tiǹti we nnɛ́ yóó ò bekɛ kɛ tú ɑ dɔɔri bɑ?
5Wèè yìé nyitié nhò í tɑɑ̀ tinɑ́ɑǹtì miɛkɛ. Mɛciì nyiɛ̀ nyɛ̃́mu kɛ dò ntibeéntì kó dimɔ̀nnì bo.
6Kɛ yɛ̃́ bɑ́ dɛ̀ nɛ̀ dɛ kó dimɔ̀nnì ndimɛ̀, nɛ̀ dɛ kó tibeéntì kɛ yɛ̃́ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ onìtì mɛ í sénnímɛ̀.
7Ò mɛ nyí yɛ̃́ tìì yóó tuɔkɛní. We nnɛ́ yóó ò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ yó ndòmmɛ̀.
8Òmɔù í te o fòmmu òmɔù mɛ nyí yɛ̃́ o kṹṹ nyiè. Bɛ̀ mɛ nhɔ̃ í mbo mudoò kɛ́kṹnnɛ́ kɛ kò. Wèe yóù, o yonku í ò dɛɛrí.
9Mí mmɛborimɛ wéìtì n wèńní dìì mɔ̀nnì kɛ yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ yɑ̀ onìtì bɑkɛ́mɛ̀ onìtì tɔù koò diinko mɛsémmɛ̀,
10kɛ́yɑ̀ bɛyɛibɛ kumɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ kũnnɛ́ kɛ ìtɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ yɛ̃̀nko mɛyɛi mbɛ do dɔɔri mɛ̀, dɛ kó dihɛì miɛkɛ. Dɛndɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
11Bɛnìtìbɛ̀ í yɑu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛcɑ̃ɑ̃ bɛ yɛi nkó mucɔ̃́ntimu dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔ́ mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù.
12Kòo yɛiwe dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nsɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ kɛ fòù kɛ mɔntɛ, mí nnɛ́ yɛ̃́ kɛ dò nKuyie nhɔ̃ɔ̃ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nwèè kù dé, ò kù dé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ.
13Bɛyɛibɛ mɛ nyí mɔkɛ diwɛ̀ì, bɛ fòmmu í yóó okɛ̀ mù yóó pɛ̃ɛ̃tóo kufènkù kɔ̃mɛ mmɛ. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í démɛ̀ Kuyie.
14Mɛborimɛ tɛ̃mɛ̀ bomu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mɛ̀ɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́. Mɛɛ̀ tu: Bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ mɑbɛ̀ cɔúmɛ̀ bɛyɛibɛ nɑ ncɔú tìì yĩɛ̃ti, kɛ̀ bɛyɛibɛ mɑbɛ̀ cɔú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ nɑ ncɔú mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀. N tì m bɛ́i nkɛ tú dɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
15Mɛm̀mɛ kɛ̀ n dɔ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ diwɛ̀ì mufòmmu muù mmiɛkɛ dɛɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀. Kɛ yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ í pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ onìtì ɑ bo dimɛ̀ kɛ́yɑ̃̀ kɛ̀ dɛ̀ ndɑ nɑɑti ɑ fòmmu miɛkɛ. Kɑ̀ɑ pĩ́nnɛ̀ ɑ tɔ̃mmú nɛ̀ diwɛ̀ì ɑ fòmmu mumɔu Kuyie ndɑ duɔ́ mmù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
16Mɛm̀mɛ kɛ̀ n duɔ́ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo yĩ́ɛ̃́tɛ́ mɛciì, nkɛ́yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ yɛntotí tú ì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Bɑ́ n yí dɔu kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie.
17Kɛ̀ ǹ wéntɛ́ Kuyie mpĩ mmùù tɔ̃mmú kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ́nsɔ̃́ nhonìtì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù bɑntɛ́. Bɑ́ kòò wɑmmú kɛ ɔ̀u mɛ̀ɛ̀ botí ò bɑ́ɑ́ nɑ, bɑ́ kɛ mɛciì nyiɛ̀ mmɔù tu ò dɛ̀ yɛ̃ ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́bɑntɛ́ dɛmɔu.