Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Da:i Dione Dawa:i Olelesu

Da:i Dione Dawa:i Olelesu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sia:dabe Alofele Iasu dunu afae dawa:laidafa, e da goe sia: olelei. Amo dunu da Da:ibidi egefe amola e da musa: Isala:ili ilia hina bagade Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalu.
2Amo Sia:dabe Alofele Iasu dawa:laidafa dunu da amane sia:i, “Bai hamedei! Bai hamedei! Esalusu huluane da bai hame gala.
3Osobo bagade dunu da eso huluane hawa: hahamona ahoana, be bididafa hame ba:sa.
4Musa: fi ilia bogole bu buga:le, gaheabolo fifi mana, be amomane osobo bagade da mae afadenene amaiwane diala.
5Eso da mana amola dala, bu sinidigili amanewane ogobe digili heda:le bu diga:la:lebe ba:sa.
6Fo da na:iyado bega:dili amola na:iyado bega:dili momafunana, amola gebewane sisiga: sisiga:la.
7Hano huluane da wayabo bagadega adimina ahoa, be amomane hano wayabo da hamedafa nabala heda:. Amola hano da siba hamone banugumaga bu sa:ili, amanewane sinididigilala.
8Liligi huluane loboga hamobe amola sia:ga sia:be amola hele bagadedafa naba. Ninia siga ba:sa be hame ba:le dagosa, amola ninia gega naba be hame naba dagosa.
9Liligi musa: hamosu da bu ba:mu. Osobo bagade huluane amo ganodini da liligi gaheabolo eno hame.
10“Ba:ma!” ilia da sia:sa. “Liligi gaheabolo da goea.” Be amomane hame. Be ninia hame lalelegei amo galu, amo liligi huluane da dialu.
11Dunu afaega da musa: hamoi hame dawa:. Amola dunu afae da fa:no misunu hou hamedafa dawa:.
12“Na, Sia:dabe Alofele Iasu dawa:lai dunu, na da Isala:ili dunu fi ilia hina bagade Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalusu.
13Na da liligi huluane dunu ilia osobo bagade ganodini hamonana, amo ilia bai hogoi helemusa: dawa:i galu. Na da agoane ba:i. Gode da ninima da:i diosu bagade ninima iana.
14Na da osobo bagade goe ganodini hamoi huluane na ba:i dagoi, amola na da sia:sa amo da hamedei liligi, fo mabe se bobogebe agoai galebe.
15Dia da liligi guga:loi amo molomu da hamedei. Liligi dia hame ba:be amo idimu da hamedei.
16Na da nisu amane sia:i, “Na da bagadedafa dawa: lai dunu, amola na dawa:i hou da musa: Yelusaleme ouligisu dunu ilia dawa:i hou baligisa.
17Bagade dawa:su hou, amola gagaoui hou, da hisu. Noga:i dawa:su hou, amola gagaoui hou, da hisu. Amo afafama:ne dawa:musa:, na da logo hogoi helei. Be hamedeiba:le, na da gagaoui dunu fo mabe se bobogebe agoai ba:i.
18Di da dawa: bagade lasea, da:i diosu amola baligili ba:mu. Di da dawa:su hou baligili lasea, se baligili nabimu.