Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kawandila

Kawandila 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda xa di Darisalamu mangɛ xa kawandi nan ya:
2Duniɲa findixi fe fufafu nan na. Duniɲa fee tide yo mu na, na birin findixi fuyan nan na. N tan kawandila xa masenyi nan nan ki.
3Adamadi geeni mundun sɔtɔma a xa wali ma soge bun ma?
4Ndee faxama, ndee barima, duniɲa fan na kɛɲa keren lɔxɔɛ birin.
5Soge tema, a goroma, a man gbilen a texi dɛnnaxɛ.
6Foye fan minima, a sigama yirefanyi ma, a a mafindima kɔɔla ma. A na gɛ mafindide, a man gbilen a kelide.
7Xure birin xun tixi baa nan na, kɔnɔ baa mu rafema. Xuree kelima dɛnnaxɛ, e man gbilenma mɛnni nɛ.
8Fe birin ɲɛrɛma, a mu taganma, a mu masarama. Adama ya mu wasama fe matode, a tuli fan mu lugama fe ramɛde.
9Naxan bara dangi nu, na nan man gbilenma a ra. Naxan bara raba nu, na nan man nabama. Fe nɛɛnɛ mu rabama duniɲa ma naxan ɲɔndɔn mu nu raba.
10Fe nɛɛnɛ yo mu na naxan a niyama mixi xa a fala, «Yi mato, fe nɛɛnɛ na a ra!» N xa a fala wo bɛ, na fe mɔɔli ɲan nu na beenun won tan xa bari.
11Ɲama mu ratuma fe dangixi ma, fe naxan sa fama rabade, ɲama nɛɛmuma nɛ na fan na.
12N tan Kawandila, n bara findi mangɛ ra Isirayila bɔxi ma Darisalamu.
13N natɛ tongoxi nɛ, fe naxee birin nabafe yi duniɲa ma, n xa e mato a fanyi ra. Na kui n a to nɛ a Ala kote xɔrɔxɔɛ nan saxi adamadie fari.
14N bara wali birin mato naxan nabama yi duniɲa ma. Fufafu na a birin na! Birafe na wali fɔxɔ ra, a luxi nɛ alɔ mixi na birafe foye nan fɔxɔ ra.
15Naxan kuntinxi, na mu nɔma matinxinde, naxan luxi, na mu nɔma kamalide.
16N naxa a maɲɔxun n yɛtɛ ma, a n tan bara lɔnni fen dangi Darisalamu mangɛ birin na, naxee singe fa n tan yara. N bara lɔnni nun fe kolonyi gbegbe sɔtɔ duniɲa xa fe ma.
17N naxa natɛ tongo n xa xaxilimaya nun xaxilitareɲa fan mato. Kɔnɔ n bara a to na fan luxi alɔ birafe foye nan fɔxɔ ra.
18Xaxilimaya nun kɔntɔfili nan ɲɛrɛma kira keren xɔn ma. Fe kolonyi gboma ki naxɛ, tɔɔrɛ fan gboma na ki nɛ.