Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hagee, Daawita na7aa, Yerusalaamen kawotida eranchchaa qaalaa.
2He eranchchai, “Ubbabaikka hada; qassi ubbabaikka hadaappe aadhdhida hada; ubbabaikka muleera hada” yaagiis.
3Ba de7iyoosan ubban, asi daafuridi oottiyooban ubban ayyo woree aibee?
4Issi yeletai aadhdhiyo wode, hara yeletai sohuwaa oiqqees. SHin ha biittai merinaukka laamettennan de7ees.
5Awai mokkeesinne wullees; qassi naa77anttuwaakka mokkanau yaa mokkiyo sohuwaakko eesotees.
6Carkkoi issitoo tohossi issitoo huuphessi carkkees; qassi yuuyi yuuyi aadhdhidi, simerettidi yees.
7Goggiya haattai ubbai abban gelees; shin abbai kumi erenna. He haattai qassikka simmidi gogganau, guyye ba pulttiyo sohuwaa bees.
8Ubbabaikka salettiyaabaa. Salettiyaabai i woisa keenaa salettiyaakkokka odi wurssanau danddayettenna. Aifee xeellidi, kalli erenna; haittaikka siyidi, tau gidiis gi erenna.
9Kase hanidabai sinttanaukka simmidi i hanana; qassi ha77i haniiddi de7iyaabaikka kase hanidabaa. Hegaa gishshau, salo gufantton oorattabaa giyoobi aibinne baawa.
10Ooninne, “Be7ite! Hagee oorattabaa” giikko, hegee ooratta gidenna; hegee nuuni yelettanaappe kase baggan hanidabaa.
11Kase aadhdhida wodetun hanidabata zaaridi hassayiyaabi baawa; guyyeppe hananabatakka etappe guyyiyan ooninne hassayenna.
12Taani eranchchai, Yerusalaamen Israa7eelassi kawo gidada de7aas.
13Taani biittan sa7an de7iyaabaa ubbaa qora qorada eranaunne aadhdhida eratettan pilgga xeellanau ta qofaa qachchaas. Yaatada asaa ubbaassi Xoossai immido de7oi keehippe daafurssiyaabaanne ufaissennabaa gidiyoogaa akeekaas.
14Saloppe garssa baggan hanidabaa ubbaa taani be7aas; shin ubbabaikka hada; carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala.
15Geellai sittanau danddayenna; qassi bainnabaakka qoodanau danddayettenna.
16Taani woni ta wozanan hagaadan yaagada qoppaas; “Taappe kase Yerusalaame haarida ubbatuppe taani gitanne aadhdhida eranchcha gidaas. Cinccatettaanne eraa giyoogee i aibakko paaccada eraas” yaagaas.
17Qassi taani aadhdhida eratettaappe, gooshshaappenne eeyyatettaappe gidduwan de7iya dummatettai aibakko eranau keehi daafuraas. SHin wurssettan hegeekka carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala hada gidiyoogaa eraas.
18Aadhdhida eratettai dariyo wode azzanissiyaabai darees; erai dariyo wodekka qassi metoi darees.