Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Ecclesiastes

Ecclesiastes 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wei lamna tauviararamana, David natuna, mai Israel ai gulau ana viararamana;
2Tauviararamana i riwa, “Anona eḡa! Anatapuna kwakwavina!”
3Ma nolanola da ma magura ma anona aiwai?
4Kimta e nenei ma e nenae, wate dobu maemaena e mamae.
5Madeḡa e gogogo ma e arearere, ma e wanawanavirai da ina vikarena-melei.
6Kariwabu e ḡotaḡota, rauanaḡa e opuopu, e kwavikwaviviro ma e wanawanavirai da ina vikarena-melei.
7Waira anatapui au boga e opuopu, wate boga eḡa ita oaoai. Waira matanei, e ḡaiḡairai ma e nenae me au matana.
8Kaua anatapuna i viʼnigarigari, menanare tana riwa nei? Matata eḡa melanai ina inana iaua; Taniḡata eḡa melanai ina nonora iaua.
9Aiwai wariaḡa i tupua ina tupua me, aiwai wariaḡa i kauei ina kauana-melei. Eḡa aiwai, kaua vouna wei au dobuna!
10E ririwa, “Ona inanai! Wei kaua vouna.” Wate eḡa! Wei kaua maemaena; wariaḡana, muriai da ta tupua.
11Kaua wariaḡa i tuputupua, eḡa aiai ita notanotai. Ma kaua marina da muriai e tuputupua, eḡa aiai ina notai.
12Tau lamna tauviararamana ma Israel ai gulau au Jerusalem.
13Orau a terei da aiwai anatapuna au dobu e tuputupua, nuaulaulei ana girumi. Ma a aramanei da God vita ḡaeḡaena rava i verei.
14Aiwai e tuputupua au dobu a vinua-notenotei ma a inanai da; anatapui anona eḡa, kwakwavina. Ive ava ta viviaḡaḡei.
15Aiwai barabarai amapo eḡa ma vojijimana-melei, aiwai awarim eḡa, lamna menanare ma iavanei.
16Au orau a riwa, “Tau a nuaulaula guratana, eḡa me aiai ḡelauna au Jerusalem i vivigulau nanare. A ʼramanei nuaulaula aiwai ma aramana aiwai.
17A ḡoei da ata aramana-kauei nuaulaula aiwai ma bua ma opa aiwai. Wate a aramanei da wei lamna me ive a viviaḡaḡei.
18Aubaina au nualaula e rarata, mae-boaboa e rarata au aramana e rarata, au nuabola e rarata.”