Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Karamɔxɔna

Karamɔxɔna 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karamɔxɔna falane nan itoe ra, Dawudaa dii xɛmɛn naxan findixi mangan na Yerusalɛn yi.
2N tan karamɔxɔ naxa: Fe fuune fe fuune fari, fe fuyanne kɔnin, e birin fe fuu!
3Muxun wanla naxan birin nabama dunuɲa yi, na tɔnɔn nanse ra a ma?
4Mayixɛtɛna nde danguma, mayixɛtɛna nde barima, koni bɔxɔ xɔnna tan a kiini han habadan!
5Sogen tema, a godoma, a mɔn yi a mafura xɛtɛ a tedeni.
6Foyen sigama yiifanna ma, a xɛtɛma kɔmɛnna ma, a firifirima, a firifiri han a mɔn yi xɛtɛ a kelideni.
7Baa igene birin sa sinma fɔxɔ igen nan ma, koni fɔxɔ igen mi rafema mumɛ! Igene mɔn luma xɛtɛ e kelidene yi xude xunne yi.
8Feene birin muxun xadanma han a mi nɔɛ a falɛ! Yɛɛn mi wasama toon tiyɛ, tunla mi wasama fe ramɛdeni.
9Naxan yi na nun, na nan mɔn na, naxan bata yi liga, na nan mɔn ligama, fefe nɛnɛ mi na dunuɲa yi.
10Muxune a falama sena nde ma, fa fala, “A mato, a nɛnɛn na a ra!” Anu, na yi na nun, xabu benun en xa da.
11Ɲinan tima nɛn fe danguxine xɔn. Hali fe famatɔne ɲinanma muxune ra nɛn naxanye barima e xanbi waxati famatɔne yi.
12N tan, karamɔxɔna, n bata findi Isirayila Mangan na Yerusalɛn yi.
13N bata a ragidi n bɔɲɛni, n xa feene birin fɛsɛfɛsɛ, n yi e rakɔrɔsi n ma fekolonna xɔn feen naxanye birin ligama dunuɲa yi. Ala bata adamadiine ti ɲaxankata wanla nan na!
14Feen naxanye ligama dunuɲa yi, n bata ne birin to, e birin findixi fe fuun nan na alo muxun na kata foyen sagatandeni.
15Naxan dalinxi na mi nɔɛ ratinxinɲɛ. Naxan dasaxi, na mi nɔɛ yatɛ.
16N yi a fala n yɛtɛ ma, n naxa, “N tan bata fekolon gbeen sɔtɔ dangu muxun bonne birin na naxanye bata yi mangayaan liga n yɛɛ ra Yerusalɛn yi. N bata xaxilimayaan nun fekolonna gbegbe famu.”
17N kataxi nɛn n xa fekolonna famu, e nun xaxilitareyaan nun daxuyana. Koni n yi a kolon, na fan birin luxi nɛn alo muxun na kata foyen sagatandeni.
18Bayo, fekolonna gbegbeen fama xaminna nan na, xaxinla nɛma gboma ayi, bɔɲɛ rafɔrɛn fan gboma ayi.