Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Ekalesiyestis

Ekalesiyestis 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mmkodi na abawiiyeveveyana yana sisiya, Deivid natuna, iiyabo Jerusalem kamone iyiikiiwawo na:
2Abawiiyeveveyana iwona da, “Sawara tupadi basudi gegha, yawa na yana basuna gegha, parapa basuna gegha!”
3Tomogha bagibagi tupadi mma kubura debane yaberabera na awaki yakabi?
4Kimta yanagho, bi kimta yapiika, bi gegha da kubura yamake waghata.
5Gabudara yagae, bi gabudara yayowogha, bi yiyaininagha da mema yageegee maghana nabo.
6Yanunu wareregubugubura yana nawae yatapi yanagho, da yatapi wiikenavivira yagae yanagho kikiramutumutuba yana nawae; yanunu yatapi da yatapi wiikenaviivira.
7Rarima savera sayowogha yegiiye, bi gegha da yegii geiyabonubonuvina. Rarima samama saveramagha anagha matadiye mema sawusiwusirana, bi vera sadagumayeni sayowogha yegiiye.
8Sawara tupadi saberam da kwamameyem; wawaya kate gerubana noko kiiravine inisisiyana. Bagune mata yakitada meme, bi gerubana inanunurina, bi taina yawaiyana da meme, bi gerubana inanunurina.
9Awaki sawaridi tupadi naghove situbugha, na bada sinatubugha magha. Sawara tupadi wawaya naghove sibera, na bada sinabera magha, getana da awaki wouna mma kubura debanena.
10Metagha wawaya inawona bo, “Kita, mmkona sawara wouna!” Bi gegha, sawara tupadi naghove situbugha, naghove waghata muriye da tatubugha.
11Getana iiyabo iyanoghonoghosi da awaki naghove itubugha, bi getana iiyabo kata wawaya awaki saberabera na inanoghosidina. Getana iiyabo nokodi sawara raghani muriye sinatubughana inanoghosidina.
12Tagu, na Abawiiyeveveyana bi Isrel damdi yadi kiiwawo, bi Jerusalem kwanatune ayamakamake.
13Yagu Nuwagiura miisenama na akayoveni da bera tupadi kubura debane parapa ayakita yapoyaporidi. Na anoghota bo, “God nuwapoya da piropiro vitadi wawaya iveredi da iyitaina iriredi.”
14Tagu sawara tupadi wawaya kubura debane saberabera na akitadi, kokita, tupadi na basudi gegha, ware tayimatipo da yanunu taya veraverakwavini.
15Awaki iriwariwa na gerubana sinakabi wiirotomanina, bi memeda awaki isiwana na gerubana sinakabiyawa wiikapuna.
16Na tagumani awonena mayegu, “Kita, kiikiiwawo iiyawogha naghoguve Jerusalem kwanatune sivibadana, toudi meboda nuwagiura miisena gwabidiye bi gegha da tagu yagu nuwagiura da akowa na parapa simiise kirakii.”
17Tagu parapa avinuwanoghonoghota kirakii da nuwagiura ayakovi, bi kate kawakeekee da neghanegha. Bi gegha, tagu abanani da mmko teya na yanunu vera kwavikwavinina.
18Memeda yagu nuwagiura inaragata kirakii, na tagu parapa aninuwapoya. Bi bada memeda sawara peyaridi akovidi anayouna, na tagu parapa aninuwapoya.