Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Làasoode Davidi nɛ́, Yelusalɛũ kía yã́n kɛ:
2Mámɛmaa Làasoode ma mɛ̀: Yãpã búubuu, yãpã búubuu, yã́pii pãɛ.
3Bↄ́ ài gbɛ̃nazĩna ì e dṹniau taasi pↄ́ àlɛ kɛ a zĩ píi guuwai?
4Kpàiↄ ì gɛ̃, Wueↄ ì su, ń beeo dṹnia ìↄ ku gↄↄpiiɛ.
5Ĩatɛ̃ ì bilɛ ì gɛ̃ kpɛ́u, ì wã à ɛa gɛ́ gu pↄ́ a bↄu.
6Ĩana ì na gɛↄmidↄkĩi oi, ì liaa su gugbãntoo oi, ìↄ liaaliaa à gɛ́ le à su la.
7Swa píi í ìↄ ka ísiauɛ, kási ísia lí pao, ípiↄ i ɛa su swapiↄ miwa.
8Pↄ́pii ì ń kpasa, kpasapi yã́ gɛ̃̀ oaa. Gugwaa lí mↄ́ wɛ́wao, yãmaa lí swã́ pao.
9Yã́ pↄ́ kú yãa mɛ́ a ɛa àↄ ku lↄ, yã́ pↄ́ wa kɛ̀ yãa ↄ̃ wa ɛa kɛ lↄ. A dafue ku dṹniauo.
10Pↄe ku kɛ́ wà mɛ: Pↄ́ dafue gwaa? Aawo! À dↄ̀aa kú wá ãa za zi kↄ̀.
11Gbɛ̃́ káauↄ yã́ líↄ dↄ gbɛ̃egu lↄo. Baa gbɛ̃́ pↄ́ aaↄ ku ziaↄ, an yã́ a dↄ gbɛ̃egu gbɛzão.
12Ma làasoode ma kɛ Isailiↄ kía ũ Yelusalɛũ.
13Ma mɛkpà yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau píi tàasikaawa, má yↄ̀ɛ ↄ̃nↄ'ↄ̃nↄ, má è Lua zĩ pãsĩ dà gbɛ̃nazĩnaↄnɛ aa kɛ.
14Ma yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau è píi, a píiá pãɛ mɛ́ gugiiyaaɛ.
15Pↄ́ fĩaa pooa vĩo, wìli e pↄ́ pↄ́ kɛ̃̀sã nào ń a kĩniↄo.
16Ɔ̃ má ò ma nↄ̀sɛu ma mɛ̀: Gwa! Ma ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kpalablè Yelusalɛũ ma ãaↄla píi, ma ↄ̃nↄ ń ma dↄ̃ao wɛbↄ̀ maamaaɛ.
17Ɔ̃ ma mɛkpà ↄ̃nↄ asii dↄ̃awa mà sↄũkɛ ń mìsaiyão asii dↄ̃, ↄ̃ má è beeá gugiiyaaɛ lↄ.
18Asa ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ ì mↄ́ ń pↄyaa zↄ̃ↄoɛ, mɛ́ wì yã'ↄ̃ma e ń dↄ̃a lɛ́uɛ.