Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Laasunde Dauda nɛ́, Yurusalɛmu kína yãn dí.
2Makũ laasunde ma pì: Yã pã búgubugu, yã pã búgubugu, a pínki pãmɛ.
3Bↄ́ àreen bisãsiri dì le andunia gũn wari kũ àtɛn kɛ a zĩ sĩnda pínki gũnwaa?
4Kpàinↄ dì gɛ̃tɛ, wurenↄ dì su, ama andunia dìgↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínkimɛ.
5Ifãntɛ̃ dì bo àdi gɛ̃, àdi wã à ɛra à gɛ́ gu kũ àdi bon.
6Ĩa dì káka gɛ̀nↄmidↄki kpa, àdi ɛra à su gugbãnduru kpa, àdigↄ̃ likara àgↄ̃ gɛ́ àgↄ̃ su.
7Swa sĩnda pínki í dìgↄ̃ ká ísira gũmmɛ, ama ísira dì paro, í pìnↄ dì ɛra ò su swa pìnↄ mìiamɛ.
8Pↄ́ sĩnda pínki dì ń kpasa, kpasa pì yã gɛ̃̀ onala. Gugwana dì mↄ́ wɛ́aro, yãmana dì sã paro.
9Yã kũ à kun yã mɛ́ ani ɛra àgↄ̃ kun dↄ, yã kũ ò kɛ̀ yãn oni ɛra ò kɛ dↄ. A dufu ke kú andunia gũnlo.
10Pↄ́ke kun kũ oni pi: Ǹ pↄ́ dufu ke gwa yá? Oi! À gĩnakɛ à kun ó ã zaa zĩ kↄ̀.
11Gbɛ̃ káakunↄ yã dìgↄ̃ dↄ gbɛ̃ken doro. Bee gbɛ̃ kũ onigↄ̃ kun zianↄ, ń yã ni dↄ gbɛ̃ken ziakpɛzĩro.
12Makũ laasunde ma kí blè Isarailanↄa Yurusalɛmu.
13Ma mɛ̀ɛ kpà yã kũ òtɛn kɛ andunia gũn pínki tàasikanaaa, ma gwàgwa ↄ̃ndↄ̃'ↄ̃ndↄ̃ ma è Luda zĩ pãsĩ dà bisãsirinↄnɛ ò kɛ.
14Ma yã kũ òtɛn kɛ andunia gũn è pínki, a pínki bi pãmɛ, pɛna gukoriamɛ.
15Pↄ́ fĩkarana porona vĩro, òdi le ò pↄ́ kũ à kunlo naroro.
16Akũ ma ò ma swɛ̃̀ɛ gũn ma pì: Ǹ gwa! Ma ↄ̃ndↄ̃ zↄ̃kↄ̃ de gbɛ̃ kũ ò kpata blè Yurusalɛmu ma ãnↄla ń pínki, ma ↄ̃ndↄ̃ kũ ma dↄ̃naao wɛ́ bò manamana.
17Akũ ma mɛ̀ɛ kpà ↄ̃ndↄ̃ asiri dↄ̃naaa de mà yↄ̃nkↄkɛ kũ mìsariyão asiri dↄ̃, akũ ma è abirekũ bi pɛna gukoriamɛ dↄ.
18Ɔ̃ndↄ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ dì su kũ nɛ̀sɛyakana zↄ̃kↄ̃ↄomɛ, òdi yã'ũmmana le ń dↄ̃na lɛ́mmɛ.