Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - ECLESIASTÉS

ECLESIASTÉS 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ya ni tlen quiijcuilo Tlamachtijquetl Salomón, icone David, tlen elqui tlanahuatijquetl ipan altepetl Jerusalén.
2Na niquitztoc para nochi tlamantli san tlapic huan ax tleno nelía huejcahuas huan ipati para nochipa. Queja nopa niquijtohua na tlen nicamanalojquetl.
3¿Tlachque quitlani se tlacatl ica nochi itequi tlen ohui tlen quichihua ipan ni tlaltepactli?
4Nochi tlacame tlen ama itztoque miquise huan sequinoc tlacatise. Teipa yajuanti nojquiya miquise. Pero ni tlaltepactli, quena, ya nopa nochipa mocahua.
5Quisa tonati ica ijnaloc huan oncalaqui ica tiotlac. Teipa nimantzi sampa pehua motlalohua hasta ajsi campa quistehua para sampa quisas.
6Nopa ajacatl tlailpitza ica tlani huan mocuepa huan tlailpitza ica ajco huan sampa quichihua seyoc huelta nica huan neca. Ax cana ajsiti para nopano mocahuas.
7Nochi atemitl motlalojtiyohuij hasta nopa hueyi atl, pero nopa hueyi atl ax quema temi. Huan nopa atl ipan hueyi atl sampa tlejco para huetzis huan ajsis ipan nopa hueyame campa hualajqui huan sampa motlalohuaj para ajsitij ipan hueyi atl.
8Nojquiya ihuical ica tlacame. Nochi tlamantli san techchihuilía tlahuel ma tisiyahuica huan ma timocuesihuiltica. Toixtiyolhua ax quema tlaxicohuaj ica tlen quinequij quiitase. Huan tonacashua ax quema ixhuij ica tlen quicaquij. Nochipa tlachixtoque huan tlacactoque para más tlachiyase huan tlacaquise.
9Nochi tlamantli tlen panoque achtohuiya, sampa panose teipa. Nochi tlen ama pano, ya panotoc achtohuiya. Ax onca niyon se tlamantli tlen yancuic ipan ni tlaltepactli.
10¿Tlachque tlamantli hueli tiquijtose para yancuic? ¡Niyon se! Nochi tlamantli tlen amantzi pano, nojquiya ihuical panotoc achtohuiya.
11Axaca quinilnamiqui nopa tlacame tlen huejcajquiya itztoyaj huan tlachque panoc ipan ininnemilis. Huan nojquiya nochi tlacame tlen teipa tlacajtiyase huan tlen quichihuase nojquiya ax quiilnamiquise nopa tlacame tlen tlacatise teipa quema yajuanti ya mictose.
12Na tlen nicamati nieltoya nitlanahuatijquetl ipan tlali Israel huan niitztoya ipan altepetl Jerusalén.
13Huan nimotemacac para ica miyac tlalnamiquistli nimomachtis huan nijmachilis nochi tlamantli tlen tlacame quichihuaj ipan ni tlaltepactli. Huan nijpanti para nopa tequitl tlen Toteco quinmacatoc tlacame para ipan ma timotequihuica, nelohui.
14Quena, cuali nijtlachili nochi tlamantli tequitl tlen quichihuaj tlacame ipan ni tlaltepactli huan niquitac para nochi eliyaya san tlapic. San quihualica tlaxicoli huan cuesoli pampa san tlapic queja san tlapic intla se quinequi quiitzquis nopa ajacatl tlen tlailpitztoc.
15Se tlamantli tlen huijcoltic ax hueli tijchihuas xitlahuac. Huan se tlamantli tlen ax onca, ax huelis tijpohuas.
16Huajca nimoyolilhui: “Xiquita, nica niitztoc tlen más nijpiya notlalnamiquilis que nochi sequinoc nopa tlanahuatiani tlen tlanahuatijque achtohuiya ipan altepetl Jerusalén. Más nimochijtoc hueyi huan nochi nimomachtijtoc huan más nijmati que nochi sequinoc tlacame. Nojquiya nijchijtoya miyac tequitl para nijmachilis tlen huihuitic huan tlen san tlapic. Huan yonque nijchijtoc nochi ya ni, ¿tlachque ipati tlen nijchijtoc? Huan niquitac nochi tlen nijchijtoya para san nechsiyahuiltijtoya huan ax tleno tlen cuali quisqui tlen nochi notequi. Elqui queja nimotlalohuayaya para niquitzquisquía nopa ajacatl tlen tlailpitzayaya.”
18Pampa quema se tlacatl más mochihua tlalnamiqui, más mohueyilía icuesol. Huan quema se más quimati, más mohueyilía itlacuajcualol.