Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yoobu

Yoobu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Durɔ ɡoo wɑ̃ɑ Usiɔ, win yĩsirɑ Yoobu. Durɔ wi, u sɑ̃ɑwɑ wi u rɑ Gusunɔ mɛm nɔɔwɛ. U sɑ̃ɑ ɡemɡii, mɑ u Gusunɔ nɑsie. U ku rɑ kɔ̃sɑ kɑ̃.
2Bii tɔn durɔbu nɔɔbɑ yiruwɑ u mɑrɑ, tɔn kurɔbu mɑɑ itɑ.
3Sɑbe ni u mɑɑ mɔ, ni wee, yɑ̃ɑnu nɔrɔbun subɑ nɔɔbɑ yiru (7.000), kɑ yooyoosu nɔrɔbun subɑ itɑ (3.000), kɑ nɑɑ wuku nɔrɔbu (1.000), kɑ kɛtɛku ninu nɛɛrɑ wunɔbu (500), kɑ sɔm kowo dɑbi dɑbinu. Durɔ wiyɑ u dukiɑ bo sɔ̃ɔ yɑri yerun berɑ mi ɡiɑ.
4Win bii tɔn durɔ be, bɑ rɑ n tɔ̃ɔ bɑkɑ dim sokunɑmɔwɑ, kpɑ bu ben sesubu itɑ ye soku bu nɑ bu kɑ di bu nɔ.
5Bɑ̀ n tɔ̃ɔ bɑkɑru di bɑ kpɑ mɛ, Yoobu u rɑ bu sokuwɑ kpɑ u bu sɑ̃rɑsiɑ, kpɑ u se buru buru yellu u yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu ko ben bɑɑwuren sɔ̃. Domi u rɑ tii sɔ̃wɑ u nɛɛ, sɔrɔkudo nɛn bibu bɑ ko n Gusunɔ torɑru ɡɑru kue ben ɡɔ̃ruɔ. Nɡe mɛyɑ u rɑ ko sɑɑ kpuro.
6Yerɑ sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔn ɡɔrɑdobɑ bɑ nɑ bɑ yɔ̃rɑ win wuswɑɑɔ. Mɑ Setɑm tii u mɑɑ nɑ u yɔ̃rɑ ben suunu sɔɔ.
7Mɑ Yinni Gusunɔ u nùn bikiɑ u nɛɛ, mɑn diyɑ ɑ wee. Mɑ u nùn wisɑ u nɛɛ, nɑ tem bɔsu bɔsu nɑ kɑ sikerenɛwɑ, yerɑ nɑ den ɡɔsirɑmɑ nɑ wee.
8Mɑ Yinni Gusunɔ u mɑɑ Setɑm bikiɑ u nɛɛ, ɑ nɛn sɔm kowo Yoobu wɑ mi? Goo sɑri wi u kɑ nùn weenɛ hɑnduniɑ sɔɔ. Durɔ wi, u rɑ mɑn mɛm nɔɔwɛ, kpɑ u n sĩimɔ ɡem sɔɔ. Mɛyɑ u ku rɑ kɔ̃sɑ kɑ̃. U mɑɑ mɑn nɑsie.
9Mɑ Setɑm u Gusunɔ wisɑ u nɛɛ, ɑ tɑmɑɑ kɑmɑ Yoobu wi, u kɑ nun nɑsie?
10N ǹ wunɑ ɑ nùn kɔ̃su wi kɑ win yɛnuɡibu kɑ sere win ye u mɔ ro? Mɑ ɑ win sɔmɑ kpuro domɑru kuɑ. A derɑ win yɑɑ sɑbenu nu tɛrie tem mɛ sɔɔ.
11Tɛ̃, ɑ win ye u mɔ nɔmu dokeo ɑ wɑ. Nɑ yɛ̃ kɑm kɑm mɑ u koo nun bɔ̃rusi wunɛn tiin wuswɑɑɔ.
12Mɑ Yinni Gusunɔ u Setɑm wisɑ u nɛɛ, ye Yoobu u mɔ kpuro, nɑ nun ye nɔmu bɛriɑ. Adɑmɑ ɑ ku win tii bɑbɑ. Yen biru Setɑm u doonɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑn di.
13Sɔ̃ɔ teeru Yoobun bii be kpuro bɑ mɛnnɛ bɑ dimɔ bɑ nɔrumɔ ben tɔnweron yɛnuɔ.
14Yerɑ Yoobun sɔm kowo ɡoo u nɑ win mi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee sɑnɑm mɛ sɑ kɑ nɛɛ yi wukumɔ, mɑ kɛtɛkunu nu yɑkɑsu dimɔ,
15Sɑbeɡibu bɑ nɑ bɑ wunɛn yɑɑ sɑbe ni wɔri, bɑ mwɛɛrɑ. Mɑ bɑ wunɛn sɔm kowobu ɡo ɡo kɑ tɑkobi. Nɛ turowɑ nɑ kpĩɑ nɑ bu kisirɑri. Yen sɔ̃nɑ nɑ nɑ n nun sɔ̃.
16Durɔ wi, u kɑ ɡɑri yi ɡere u kpe, win sɔm kowobun turo mɑɑ nɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee ɡuru ɡbɑ̃ɑ yɑ wunɛn yɑ̃ɑnu wɔri, kɑ wunɛn sɔm kowobu mɑ yɑ bu di. Nɛ turowɑ nɑ yɑrɑ min di. Yen sɔ̃nɑ nɑ nɑ n nun ye sɔ̃.
17Sɑɑ ye sɔɔ, win tii u ɡɑri ɡerumɔ u ǹ kpɑ, win sɔm kowo ɡoo mɑɑ kɑ tunumɑ. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee Kɑlɑdebɑn wuuru itɑ ɡɑɑ yɑ nɑ yɑ wunɛn yooyoosu wɔri yɑ mwɛɛrɑ. Mɑ bɑ wunɛn sɔm kowobu mwɛɛrɑ bɑ ɡo kɑ tɑkobi. Nɛ turowɑ nɑ bu kisirɑri. Yerɑ nɑ nɑ n nun ye sɔ̃.
18Sɑɑ yè sɔɔ wini mɑɑ ɡɑri ɡerumɔ u ǹ kpɑ, kpɑo mɑɑ kɑ tunumɑ. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wunɛn bibɑ sɔ̃ bɑ dimɔ bɑ nɔrumɔ ben tɔnweron dirɔ,

19yerɑ woo dɑmɡuu ɡɑɡɑ nɑ sɑɑ ɡbɑburun berɑ ɡiɔn di. Mɑ ɡɑ dii ten ɡoonu nnɛ swee, mɑ dii te, tɑ be kpuro wɔri tɑ ɡo. Wee nɛ turowɑ nɑ yɑrɑ min di. Yerɑ nɑ nɑ n nun ye sɔ̃.
20Ye Yoobu u yenibɑ kpuro nuɑ, yerɑ u seewɑ u win yɑberu nɛnuɑ u kɑrɑnɑ, mɑ u tii wii pɔɔru wokɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃. Mɑ u yiirɑ u siriru tem ɡirɑri u nɛɛ,
21wee nɑ yɑrɑwɑ tereru nɛn mɛron nukurun di. Tererɑ bɑ koo mɑɑ mɑn sike. Yinni Gusunɔwɑ u rɑɑ mɑn ye kpuro wɛ̃, wiyɑ u mɑɑ ye kpuro suɑ. Yen sɔ̃, kon nùn siɑrɑ.
22Kɑ yen de kpuro Yoobu kun Gusunɔ kɔ̃sɑ ɡɑɑ mɑni. U ǹ mɑɑ nùn torɑri.