Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ kína Yeroboamu kíblena wɛ̃̀ baraasↄↄro awɛɛplade gũn Amazia nɛ́ Uzia kɛ̀ Yudanↄ kína ũ.
2A wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdode gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ bupla akuri awɛɛpla. A da bi Yurusalɛmu gbɛ̃mɛ, a tↄ́n Yɛkↄlia.
3À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀ lákũ a de Amazia kɛ̀ nà.
4Ama adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo, ò kpɛ́ òtɛn sa o gwe òtɛn turaretiti kpátan.
5Dikiri tò a kusu kũ̀, à kúo ari à gɛ̀ɛ à gào. À kpɛ́ kúki ado. A nɛ́ Yotamu mɛ́ à kínabɛ ↄn kũna, àkũmɛ Yudanↄ don'arɛde ũ.
6Uzia yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
7Kũ à gà, ò a vĩ̀ kũ a dizinↄ Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Yotamu vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
8Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla plansaride gũnn Yeroboamu nɛ́ Zakari kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ Samaria, à kí blè mↄ suddo.
9À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ a dizinↄ kɛ̀ nà. Adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro.
10Akũ Yabɛsi nɛ́ Salumu lɛ́ kpàkũsũi kũ gbɛ̃nↄ à a dɛ̀ zaa Ibleamu, akũ à a gɛ̃nɛ blè.
11Zakari yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
12Lɛn yã kũ Dikiri ò Yehunɛɛ kɛ̀ lɛ, à pì a burinↄ mɛ́ onigↄ̃ Isarailanↄ kí ble ari à gɛ́ pɛ́ a nasionↄa.
13Yabɛsi nɛ́ Salumu kɛ̀ kína ũ Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla donsaride gũn, à kí blè Samaria mↄ do.
14Akũ Gadi nɛ́ Mɛnahɛmu bò Tiza à gɛ̀ɛ Samaria, akũ à Yabɛsi nɛ́ Salumu lɛ̀ à dɛ̀ gwe, akũ à a gɛ̃nɛ blè.
15Salumu yã kparanↄ kũ lɛ́ kũ à kpàkũsũ kũ gbɛ̃nↄ Zakariiio kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
16Gↄrↄ birean Mɛnahɛmu bò Tiza à gɛ̀ɛ à lɛ̀tɛ Tifisaa kũ gbɛ̃ kũ ò kú a gũnnↄ kũ gu kũ à lìkainↄ pínki, zaakũ ò gì zɛ́ wɛ̃nɛi. À nↄ̀sindarenↄ nɛ̀sɛɛ pàrapara ń pínki dↄ.
17Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla donsaride gũnn Gadi nɛ́ Mɛnahɛmu kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, akũ à kí blè Samaria wɛ̃̀ kuri.
18À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n. Adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro.

19Kũ Asiria kína Tigila Pilɛsa lɛ̀tɛ Isarailanↄ bùsuua, akũ Mɛnahɛmu a gbà andurufu tↄn baraakuri awɛɛsiikↄ̃, de Tigila Pilɛsa le à ↄ daawa, à kpata zĩni le à pɛ́tɛ yãi.
20Mɛnahɛmu tò Isarailanↄ andurufuu pì fĩnaa bò, akũ ↄgↄdenↄ andurufu ↄgↄ kpà ń mìiamiia mɛ̀n bupla akurikuri Asiria kína pↄ́ ũ. Akũ Asiria kína pìi ɛ̀ra à tà, adi zɛ ń bùsun doro.
21Mɛnahɛmu yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
22Kũ à gà, akũ a nɛ́ Pekaya a gɛ̃nɛ blè.
23Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla akuride gũnn Mɛnahɛmu nɛ́ Pekaya kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, à kí blè Samaria wɛ̃̀ pla.
24À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro.
25A zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Rɛmalia nɛ́ Pɛka lɛ́ kpàkũsũi kũ gbɛ̃nↄ. Akũ à Giliada bùsudenↄ sɛ̀ gbɛ̃nↄn bupla akuri à sì kũńwo kína pìii a zɛki gbãnan Samaria, à a dɛ̀ kũ Agobuo kũ Ariɛo, akũ à a gɛ̃nɛ blè.
26Pekaya yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
27Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla akuri awɛɛplade gũnn Rɛmalia nɛ́ Pɛka kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, à kí blè Samaria wɛ̃̀ baro.
28À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro.
29Pɛka gↄrↄan Asiria kína Tigila Pilɛsa sù à Iyon sì kũ Abɛli Bɛtɛmakao kũ Yanↄao kũ Kɛdɛsio kũ Azoo. À Nafatali burinↄ gu sì dↄ, Giliada kũ Galilio pínki, akũ à gupidenↄ kũ̀kũ à tà kũńwo Asiria.
30Ela nɛ́ Osea lɛ́ kpàkũsũ kũ gbɛ̃nↄ Pɛkai, akũ à a dɛ̀ à a gɛ̃nɛ blè Uzia nɛ́ Yotamu kíblena wɛ̃̀ barode gũn.
31Pɛka yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
32Isarailanↄ kína Rɛmalia nɛ́ Pɛka kíblena wɛ̃̀ plade gũnn Uzia nɛ́ Yotamu kɛ̀ Yudanↄ kína ũ.
33A wɛ̃̀ baraasↄↄrode gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo. A da tↄ́n Yɛrusa, Zadↄki nɛ́mɛ.
34À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀ lákũ a de Uzia kɛ̀ nà.
35Ama adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo, ò kpɛ́ òtɛn sa o gwe òtɛn turaretiti kpátan. Àkũ mɛ́ à Dikiri ↄn gãnu kũ à kú musu kɛ̀kɛ.
36Yotamu yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.

37Gↄrↄ birean Dikiri tò Siria kína Rezĩ kũ Rɛmalia nɛ́ Pɛkao nà lɛtɛna Yudanↄaaa.
38Kũ Yotamu gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄ Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Aza vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.