Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu II

Sinɑmbu II 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yeroboɑmu Isirelibɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ tɛnɑ itɑ sɑrise sɔɔrɑ Asɑriɑ Amɑsiɑn bii u bɑndu di Yudɑɔ.
2U mɔwɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ nɔɔbu kɑ tiɑ sɑnɑm mɛ u bɑndu di. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ weerɑɑkuru kɑ yiru bɑndu sɔɔ. Win mɛron yĩsirɑ Yekoliɑ, Yerusɑlɛmuɡii.
3U kuɑ ye yɑ wɑ̃ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ nɡe mɛ win bɑɑbɑ Amɑsiɑ u kuɑ.
4Adɑmɑ u ǹ ɡunɡunu mi bɑ rɑ bũu yɑ̃kunu ko, bu turɑre dɔ̃ɔ doke kɔsuke. Domi tɔmbɑ dɑɑmɔ bɑ yɑ̃kunu mɔ̀ mi.
5Yerɑ Yinni Gusunɔ u sinɑ boko wi bɑrɑ disiɡiru kpɛ̃ɛ sere u dɑ u kɑ ɡu. Mɑ bɑ nùn yɑrɑ bɑ kɑ dɑ diru ɡɑrun mi. U wɑ̃ɑ mi wi turo. Mɑ win bii Yotɑmu u nùn kɔsire kuɑ u tem mɛ kpɑre.
6Ye Asɑriɑ u kuɑn sukum mu yoruɑ Yudɑbɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
7Sɑnɑm mɛ u kpunɑ u ɡu, bɑ nùn sikuɑ win bɑɑbɑbɑn sikɑɔ Dɑfidin wuuɔ. Mɑ win bii Yotɑmu u bɑndu kɔsire kuɑ.
8Asɑriɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ weeru yiru sɑrise sɔɔrɑ, Sɑkɑri Yeroboɑmun bii u kuɑ Isirelibɑn sinɑ boko Sɑmɑriɔ. U kuɑwɑ suru nɔɔbɑ tiɑ bɑndu sɔɔ.
9Kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ, nɡe mɛ win bɑɑbɑbɑ bɑ kuɑ. Yeroboɑmu Nɛbɑtin biin yirɑ u swĩi, wi, wi u Isirelibɑ doke torɑru sɔɔ.
10Sɔ̃ɔ teeru Sɑlumu Yɑbɛsin bii u nùn seesi u ɡo Yibileɑmuɔ. Mɑ u bɑndu kɔsire kuɑ.
11Ye Sɑkɑri u kuɑn sukum mu yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
12Nɡe mɛyɑ Yinni Gusunɔn ɡɑri yi kɑ koorɑ yi u Yehu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, win bibɑ koo bɑndu diwɑ sere kɑ win bibun debuminɔ.
13Asɑriɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ weeru tiɑ sɑrise sɔɔrɑ, Sɑlumu u bɑndu di Sɑmɑriɔ Isirelibɑ sɔɔ. U kuɑwɑ suru tiɑ bɑn te sɔɔ.
14Sɔ̃ɔ teeru Mɛnɑhɛmu Gɑdin bii u seewɑ Tirisɑn di u nɑ Sɑmɑriɔ. Miyɑ u Sɑlumu Yɑbɛsin bii ɡo. Mɑ u bɑndu kɔsire kuɑ.
15Ye Sɑlumu u kuɑn sukum kɑ nɡe mɛ u Sɑkɑri seesi u ɡo, ye kpurowɑ yɑ yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
16Yen biruwɑ Mɛnɑhɛmu wi, u wuu ɡe bɑ mɔ̀ Tifusɑki wɔri. Mɑ u tɔmbu ɡo sɑɑ Tirisɑn di n kɑ dɑ Tifusɑki mi. U Tifusɑki ye wɔriwɑ kɑ dɑm yèn sɔ̃ tɔn be, bɑ yinɑ u du ben wuuɔ, mɑ u ben ɡuriɡibun nuki bɛsukɑ.
17Asɑriɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ weeru tiɑ sɑrise sɔɔrɑ Mɛnɑhɛmu Gɑdin bii u bɑndu di Isireliɔ. U kuɑwɑ wɔ̃ɔ wɔkuru bɑn te sɔɔ Sɑmɑriɔ.
18Kɔ̃sɑ u kuɑ win wɑ̃ɑru kpuro sɔɔ, Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. Yeroboɑmu Nɛbɑtin biin yirɑ u swĩi wi u Isirelibɑ doke torɑru sɔɔ.

19Yen biru Pulu Asirin sinɑ boko u nɑ u Isirelibɑ wɔri. Yerɑ Mɛnɑhɛmu u nùn sii ɡeesun tɔnnu tɛnɑ wɛ̃ u kɑ wɑ u nùn deri kpɑ u mɑɑ win bɑndu tɑ̃sisiɑ.
20Mɛnɑhɛmu wi, u sii ɡee si mwɛɛrɑwɑ be bɑ dukiɑ mɔn mi. U ben bɑɑwure burewɑ sii ɡeesun ɡobi weerɑɑkuru. Ye Asirin sinɑ boko u sii ɡee si mwɑ, yerɑ u ɡɔsirɑ u dɑ win temɔ.
21Ye Mɛnɑhɛmu u kuɑn sukum ye kpuron ɡɑri yi yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
22Sɑnɑm mɛ u kpunɑ u ɡu, bɑ nùn sikuɑ win bɑɑbɑbɑn sikɑɔ. Mɑ win bii Pekɑsiɑ u bɑndu kɔsire kuɑ.
23Asɑriɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ weerɑɑkuruse sɔɔrɑ Pekɑsiɑ Mɛnɑhɛmun bii, u bɑndu di Isirelibɑ sɔɔ Sɑmɑriɔ. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ yiru bɑn te sɔɔ.
24Kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. Yeroboɑmu Nɛbɑtin biin yirɑ u swĩi, wi u Isirelibɑ doke torɑru sɔɔ.
25Yerɑ win tɑbu sunɔ Pekɑ Remɑliɑn bii, kɑ Gɑlɑdin tɑbu kowobu weerɑɑkuru bɑ nùn seesi bɑ ɡo sinɑ kpɑɑrɔ Sɑmɑriɔ. Yen biruwɑ bɑ mɑɑ Aɑɡɔbu kɑ Arie ɡo. Mɑ Pekɑ u bɑndu kɔsire kuɑ.
26Ye Pekɑsiɑ u kuɑn sukum ye kpuron ɡɑri yi yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
27Asɑriɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ weerɑɑkuru kɑ yiruse sɔɔrɑ Pekɑ, Remɑliɑn bii, u bɑndu di Isirelibɑ sɔɔ, Sɑmɑriɔ. U kuɑwɑ wɔ̃ɔ yɛndu bɑn te sɔɔ.
28Kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. Yeroboɑmu Nɛbɑtin biin yirɑ u swĩi wi u Isirelibɑ doke torɑru sɔɔ.
29Pekɑn wɑɑti ye sɔɔrɑ Tiɡilɑti Pilesɛɛ, Asirin sinɑ boko, u Iyoni mwɑ kɑ Abɛli Bɛti Mɑɑkɑ kɑ Yɑnɔɑ, kɑ Kedɛsi kɑ Hɑsori kɑ Gɑlɑdi kɑ Gɑlilen tem kɑ Nɛfitɑlibɑn tem kpuro. Mɑ u tem mi kpuron tɔmbu mwɛɛrɑ u kɑ dɑ Asiriɔ.
30Yen biruwɑ Osee Elɑn bii, u Isirelibɑn sinɑ boko Pekɑ seesi u ɡo. Mɑ u bɑndu di win ɑyerɔ. N deemɑ Yotɑmu Asɑriɑn biin bɑndun wɔ̃ɔ yɛndusewɑ mi.
31Ye Pekɑ u kuɑn sukum yɑ yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
32Pekɑ, Remɑliɑn bii Isirelibɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ yiruse sɔɔrɑ Yotɑmu, Asɑriɑn bii, u bɑndu di Yudɑɔ.
33U mɔwɑ wɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbu sɑnɑm mɛ u bɑn te di. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ nɔɔbu kɑ tiɑ bɑn te sɔɔ. Win mɛron yĩsirɑ Yerusɑ, Sɑdɔkun bii.
34Win bɑɑbɑ Asɑriɑn yirɑ u swĩi mɑm mɑm. U kuɑ ye yɑ Yinni Gusunɔ wɛ̃re.
35Adɑmɑ u ǹ ɡunɡuu nìn mi bɑ rɑ bũu yɑ̃kuru ko kɔsuke. Mɑ tɔmbɑ dɑɑmɔ bɑ yɑ̃kunu mɔ̀ mi, bɑ turɑre dɔ̃ɔ dokemɔ nin wɔllɔ. Yotɑmu wiyɑ, u Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔ ɡe ɡɑ mɛɛrɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ bɑnɑ.
36Ye Yotɑmu u kuɑn sukum mu yoruɑ Yudɑbɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.

37Win wɑɑti ye sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u derɑ Resini Sirin sinɑ boko kɑ Pekɑ, Remɑliɑn bii Isirelibɑn sinɑ boko bɑ Yudɑbɑ wɔrim toruɑ.
38Sɑnɑm mɛ Yotɑmu u kpunɑ u ɡu, bɑ nùn sikuɑ win bɑɑbɑbɑn sikɑɔ Dɑfidin wuuɔ. Mɑ win bii Akɑsi u bɑndu kɔsire kuɑ.