Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ राजा

२ राजा 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु अमस्‍याह आ तौ अजारयाह यहूदा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना येरोबाम इस्राएल ङा पिप दुम्‍शो २७ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। २इतिहास २६:-; २राजा १४:२१
2मिनु अजारयाह पिप दुम्‍मेनु १६ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोम यरूसलेममी ५२ बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें येकोल्‍याह बाक्‍माक्‍त। मेको यरूसलेम ङा बाक्‍माक्‍त।
3मेकोम आ आफ अमस्‍याह खोदेंशो पा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार रिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त।
4मो हना यो मेकोमी डांडाम बाक्‍शो थानपुकी मताइक्‍ता बाक्‍त। मेना सम्‍म मुरपुकीम मेकेर चढ़ेतीक चढ़ेशा धूप चोव़मे बाक्‍त। २राजा १४:३-४
5मिनु परमप्रभु यावेमी पिप कली कोव़र मुपदा बाक्‍त। मिनु मेको मबेक्म सम्‍म आ कान खिं काम बाक्‍चा माल्‍दा बाक्‍त। मिनु पिप आ तौ योथाममी पिप आ दरवार ङा मारेइ मारेइ गेय पशा, राज्‍य ङा मुर आन कली सासन पवा बाक्‍त। लेवी १३:४६
6अजारयाह आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल, मार, मेको यहूदा ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा?
7मिनु अजारयाह बेक्‍माक्‍त। मिनु आ किकी पिपी नु दाऊद आ सहरम थिम्‍चा पुंइसे बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ योथाम पिप दुम्‍माक्‍त। २राजा १५:३२
8मिनु येरोबाम आ तौ जकरिया सामरीयाम इस्राएल ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना अजारयाह यहूदा ङा पिप दुम्‍शो ३८ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु जकरियामी ६ महिना सासन पवा बाक्‍त। २राजा १४:२९
9मेकोमी आ किकी पिपी खोदेंशो पा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। मिनु इस्राएली आन कली पाप पपाइक्‍ब नेबात आ तौ येरोबाम आ लांम गाक्‍माक्‍त। १राजा १२:२८-३०; आमोस ७:९
10याबेश आ तौ शाल्‍लुममी जकरिया कली साइक्‍चा मला बाक्‍त। मिनु शाल्‍लुममी मेको कली मुर आन दातेमीन तुप्‍शा सदा बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा शाल्‍लुम पिप दुम्‍माक्‍त।
11जकरिया आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल, इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
12मोपा परमप्रभु यावेम येहू कली “इ मुर ४ पाला सम्‍म पिप दुम्‍नीम” देंशो लोव़ गाम्‍माक्‍त। मिनु मोदेंशोन दुम्‍माक्‍त। २राजा १०:३०
13मिनु याबेश आ तौ शाल्‍लुम सामरीयाम पिप दुम्‍माक्‍त। मेना उज्‍जीयाह यहूदा ङा पिप दुम्‍शो ३९ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु शाल्‍लुममी सामरीया सहरम महिना का सासन पवा बाक्‍त।
14मेको नोले गादी आ तौ मेनाहेम तिरचा सहर रे सामरीयाम कुमाक्‍त। मिनु मेकोमी याबेश आ तौ शाल्‍लुम कली तुप्‍शा सदा बाक्‍त। मिनु मेको कली साइश्‍शा, आ पा ङा पिप दुम्‍माक्‍त।
15शाल्‍लुम आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल नु जकरिया कली साइश्‍शो मेको इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
16मेना मेनाहेममी तिरचा सहर रे लाइश्‍शा, तिफ्‍साह नु मेको आ एर ओंथ बाक्‍शो रागी नेल्‍ल आन कली लडाइ तोव़मी बाक्‍त। मारदे हना मेकोपुकीम मेको कली ठेयब लाप्‍चो रोक्‍शा मगेमे बाक्‍त। मेकोम तिफ्‍साह कली खतम सेला बाक्‍त। मिनु आल कुरशो मीश मुर नेल्‍ल आन कोव़ज पाक्‍मी बाक्‍त। तिफसाह ताप्‍पुआह सहर आ हिब्रू नें बाक्ब। यहोसु १२:२४; २राजा ८:१२
17गादी आ तौ मेनाहेम इस्राएल ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना अजारयाह यहूदा ङा पिप दुम्‍शो ३९ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेनाहेम सामरीयाम १० बर्स सासन पवा बाक्‍त।
18मेकोमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी ब्रोंइम सम्‍म इस्राएली आन कली पाप पपाइक्‍ब नेबात आ तौ येरोबाम आ लां मप्रोना बाक्‍त।

19मिनु अस्‍सुर ङा पिप पुलमी मेको रागी कली लडाइ तोवा बाक्‍त। मिनु मेनाहेममी आ राज्‍य बोल्‍यो सेल्‍चा कली, पुल कली हजार का टलेन्‍ट, चांदी गेवा बाक्‍त। टलेन्‍ट का ३४ किलो बाक्‍ब। २राजा १५:२९
20मेनाहेममी मेको क्‍येट इस्राएल ङा शोंप पाइश्‍शो मुर रे पोक्‍‍गा बाक्‍त। मिनु मेकेर ङा मुरपुकीमी अस्‍सुर ङा पिप कली ५० शेकेल चांदी गेचा माल्‍बाक्‍मा बाक्‍त। मोपतीके अस्‍सुर ङा पिप मेको रागीम मबाक्‍थु, आ रागी लेश्‍शा लमाक्‍त। शेकेल का ११.५ ग्राम खोदेंशो बाक्‍ब। २राजा २३:३५
21मेनाहेम आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल, मार, मेको इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा?।
22मिनु मेनाहेम बेक्‍माक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ पेकाहीयाह पिप दुम्‍माक्‍त।
23मिनु मेनाहेम आ तौ पेकाहीयाहम सामरीयाम इस्राएल ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना अजारयाह यहूदा ङा पिप दुम्‍शो ५० बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु पेकाहीयाह बर्स निक्‍शी सासन पवा बाक्‍त।
24मेकोमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। मिनु इस्राएली आन कली पाप पपाइक्‍ब नेबात आ तौ येरोबाम आ लांम गाक्‍माक्‍त।
25मिनु मेको आ लडाइ पाइब आन कप्‍तान रेमाल्‍याह आ तौ पेकाहमी मेको पिप कली साइक्‍चा मला बाक्‍त। मिनु मेकोम गिलाद ङा ५० जना मुर आन कली लाइश्‍‍शा सामरीया ङा पिप पेकाहीयाह आ दरवारम ओव़शा, मेको कली सदा बाक्‍त। मिनु अरगोब नु अरीएह आस कली यो सांइ‍सी बाक्‍त। मोपा पेकाह आ पा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। २राजा १५:१०,१५,३०
26पेकाहीयाह आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल, इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
27रेमाल्‍याह आ तौ पेकाह सामरीयाम इस्राएल ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना अजारयाह यहूदा ङा पिप दुम्‍शो ५२ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु पेकाहमी २० बर्स सासन पवा बाक्‍त।
28मेकोमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। मिनु इस्राएली आन कली पाप पपाइक्‍ब नेबात आ तौ येरोबाम आ लांम गाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी येरोबाम आ लां मप्रोना बाक्‍त।
29इस्राएल ङा पिप पेकाहमी सासन पवा ना अस्‍सुर ङा पिप तिग्‍लात-पिलेसेरमी लडाइ तोशा, इयोन, आबेल-बेथ-माकाह, यानोह, केदेश, हासोर, गिलाद, गालील रागी नु नाप्‍ताली आ रागी नेल्‍ल आ के सेल्‍शा, मेकेर ङा मुर आन कली ग्‍याइश्‍शा अस्‍सुर लाइक्‍मी बाक्‍त। १इतिहास ५:२६
30मिनु एलाह आ तौ होशेआमी रेमाल्‍याह आ तौ पेकाह कली साइक्‍चा मला बाक्‍त। मिनु पेकाह कली तुप्‍शा सदा बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना यहूदामी उज्‍जीयाह आ तौ योथामम सासन पशो २० बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। २राजा १७:१; २राजा १५:२५
31पेकाह आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब।
32मिनु उज्‍जीयाह आ तौ योथाम यहूदा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना रेमाल्‍याह आ तौ पेकाह इस्राएल ङा पिप दुम्‍शो बर्स निक्‍शी दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। २इतिहास २७:१-७
33योथाम पिप दुम्‍मेनु २५ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोम यरूसलेमम १६ बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें येरुशा बाक्‍माक्‍त। मेको सादोक आ तमी बाक्‍माक्‍त।
34मेकोम आ आफ उज्‍जीयाह खोदेंशो पा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार रिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। २राजा १५:३,४
35मो हना यो मेकोमी डांडा ङा थानपुकी मताइक्‍ता बाक्‍त। मेना सम्‍म मुरपुकीम मेकेर चढ़ेतीक चढ़ेशा, धूप चोव़मे बाक्‍त। मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिं ङा उत्तर गे ङा ठेयब लाप्‍चो यो सेल्‍पदा बाक्‍त।
36योथाम आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल, मार, मेको यहूदा ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा?

37मेना परमप्रभु यावेमी अराम ङा पिप रेसीन नु रेमाल्‍याह आ तौ पेकाह आस कली यहूदा नु लडाइ प‍चा कली क्‍युक्‍सी बाक्‍त। २राजा १६:५
38मिनु योथाम बेक्‍माक्‍त। मिनु मेको दाऊद आ सहरम आ किकी पिपी नु थिम्‍चा पुंइसे बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ आहाज पिप दुम्‍माक्‍त।