Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedoboɑmmu kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ nɛ̀ diyiénnì miɛkɛ nkɛ Amɑsiɑ birɛ Asɑdiɑ nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
2Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnùmmù nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ yètìrì do tú: Yekodiyɑuu nwe Sedisɑdɛmmu ɛì kou.
3Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀ o cicɛ Amɑsiɑ do dɔɔ̀rìmɛ̀.
4Kɛ̀ yɛtɔ̀rɛ̀ nɛ́ nkpɑɑ́ bo kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛ ĩ́nkɛ̀.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò potɛ́ kòo muɔkɛ tikɔ̀ntì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɑ̃̀ńnɛ́ kòo mbo omɑ́ɑ̀ borɛ̀ kòo birɛ Yotɑmmu weè mbɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ ni bɛnìtìbɛ̀, kòo mmɛ ndò nkɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀.
6Asɑdiɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
7Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Dɑfiti ɛì miɛkɛ. Kòo birɛ Yotɑmmuu sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì.
8Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑdiɑ kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ diniínnì miɛkɛ nkɛ Sedoboɑmmu birɛ Sɑkɑrii nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ kɛ bo Sɑmmɑrii.
9Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ o yɛmbɛ̀ do dɔɔ̀rìmɛ̀, ò í nyóu mɛyɛi nNɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
10Kɛ̀ Yɑbɛsi birɛ Sɑdummuu cómmú kɛ bo ò bɔ. Mɛm̀mɛ kóo ò potɛ́ Ibedeɑmmu ɛì kɛ́kuɔ, kɛ́fietɛ tikpɑ̀tì.
11Sɑkɑrii kó tinɑ́ɑǹtì sɔnti wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
12Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì nti Yeu kɛ dɔ̀: A yɑɑ̀bí nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bíyúó bo nkɑ̀rì Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀.
13Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Osiɑsi kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ diwɛínnì miɛkɛ nkɛ Yɑbɛsi birɛ Sɑdummu nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́tɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ kɛ bo Sɑmmɑrii.
14Mɛm̀mɛ Kɑdi birɛ Mɛnnɑɛmmu ìtɛ́mɛ̀ Tidisɑɑ kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ Sɑmmɑrii kɛ́potɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kuɔ kɛ́fietɛ tikpɑ̀tì.
15Sɑdummu kó tinɑ́ɑǹtì sɔnti ò bɔ mmɛ̀ɛ̀ botí okpɑ̀ɑ̀tì dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
16Mɛm̀mɛ Mɛnnɑɛmmu domɛ̀ Tɑpuɑ ɛì kɛ́potɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ nɛ̀ di tempɛ̃ nyimɔu kɔbɛ kɛ́tɑunnɛ̀ Tifisɑ kɛ́puotí bɛpɔupómpómbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo. Dɛ kó dihɛì kɔbɛ í yiemmɛ̀ koò kpetɛ́ yɛbòrɛ̀.
17Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑdiɑ kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ diwɛínnì miɛkɛ nkɛ Kɑdi birɛ Mɛnnɑɛmmu nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ kɛ bo Sɑmmɑrii.
18Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, ò í nyóu mɛyɛi Nɛbɑti birɛ nSedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.

19Weè kó dimɔ̀nnì ndi Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Pudi bɛ̀ domɛ̀ kɛ̀ Mɛnnɑɛmmuu ò duɔ́ ntimɑ́tì pɛ́ítì tɔ́nnì sipísìtɑ̃ɑ̃ti kòò bo ò teennɛ̀ kɛ́kpénkùnnɛ o kpɑ̀tì.
20Mɛnnɑɛmmu do cuɔ́ dɛ kó timɑ́tì pɛ́ítì Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkotibɑɑbɛ̀ borɛ̀ ndɛ bɑ́ wè yuu ĩ́nkɛ̀ mɛdítíbii nsipísìnùmmù kɛ́ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́duɔ́ nhAsidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kòo bɛ̀ yóu kɛ́wɛ̃tɛ.
21Mɛnnɑɛmmu dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
22Kɛ̀ Mɛnnɑɛmmuu ku, kòo birɛ Pekɑyɑɑ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
23Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑdiɑ kpɑ̀tì benni sipísìnùmmù kpɛri miɛkɛ nkɛ Mɛnnɑɛmmu birɛ Pekɑyɑɑ nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ bo Sɑmmɑrii.
24Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ ò í nyóu mɛyɛi nNɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
25Mɛm̀mɛ Demɑdiɑ birɛ Pekɑɑ wèè tɔu o kpɑ̀rìnɛntì, kòo cómmú kɛ bo ò bɔ, kòo mbo Sɑmmɑrii tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudieku mɑkù, kòo ò potɛ́ kɛ́kuɔ, kɛ́kuɔnɛ̀ Adikɔbu nɛ̀ Adiyee, kɛ́nɛinɛ̀ Kɑdɑɑdi ɛì kɔbɛ sipísìnùmmù, ò mɛ nhò kùɔ kɛ́fietɛ tikpɑ̀tì.
26Pekɑyɑɑ borimɛ sɔmmɛ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
27Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑdiɑ kpɑ̀tì benni sipísìnùmmù nɛ̀ didɛ́rínnì miɛkɛ nkɛ Demɑdiɑ birɛ, Pekɑɑ nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ bo Sɑmmɑrii.
28Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, ò í nyóu mɛyɛi Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu do tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
29Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Pekɑɑ kpɑ̀tì miɛkɛ nkɛ Tekɑdɑti-Fɑdɑsɑɑ Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ domɛ̀ kɛ́fietɛ Nɛfutɑdii tenkɛ̀ kɛmɔu: Iyɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Abɛdi-Bɛti-Mɑɑkɑ nɛ̀ Yɑnnɔɑ nɛ̀ Kedɛsi nɛ̀ Asɔɔ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ Kɑdɑɑdi nɛ̀ Kɑdidee, kɛ́pĩ́mmú bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Asidii.
30Kɛ̀ Edɑɑ birɛ Osee cómmú kɛ bo bɔ nDemɑdiɑ birɛ Pekɑɑ kóò potɛ́ kɛ́kuɔ, kɛ́fietɛ tikpɑ̀tì.
31Pekɑɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
32Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì Demɑdiɑ kpɑ̀tì benni dɛ́rì miɛkɛ nkɛ Osiɑsi birɛ Yotɑmmu nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
33Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ do tú Sɑdɔki kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe kòo yètìrì tu Yedusɑɑ.
34Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, ò do tũ̀nnɛ o cicɛ Osiɑsi borimɛ mmɛ weti weti.
35Kɛ̀ yɛtɔ̀rɛ̀ nɛ́ nkpɑɑ́ bo, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛ borɛ̀. Weè do keutɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì bɛ̀ tu dì Dibòrì diɛrì.
36Yotɑmmu dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ, ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.

37Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Desinni nɛ̀ Demɑdiɑ birɛ Pekɑɑ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ bo dokɛ́nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ.
38Kɛ̀ Yotɑmmuu kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Dɑfiti ɛì miɛkɛ. Kòo birɛ Aɑsii sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.