Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili hina bagade Yelouboua:me ea gona:su, amo ea ouligibi ode27amoga, Asaia (A:masaia egefe) da Yuda hina bagade hamoi.
2Asaia da lalelegele, ode 16 esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi, amola e da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, ode52 agoanega Yuda fi ouligilalu. Ea ame da Yelusaleme uda, ea dio amo Yegoulaia.
3E da ea ada ea hou defele, Hina Gode hahawane ba:ma:ne, molole hamoi.
4Be e da ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi amo hame wadela:lesi. Amola amogawi, Yuda dunu ilia da ohe amola gabusiga: manoma gobele salalusu.
5Hina Gode da Asaiama lebolosi olo madelama:ne hamoi. Ea esalusu ganodini amo olo da mae uhini madelaiwane dialusu. E da hisu diasu enoga esalu. E da hina bagade ea hawa: hamosu amo hame hamosu. Be egefe Youda:me da Yuda soge ouligilalu.
6Asaia ea hawa: hamosu eno huluane da “Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
7Asaia da bogole, hina bagade bogoi uli dogosu sogebi Da:ibidi Moilai Bai Bagadega dogone sali. Egefe Youda:me da e bagia Yuda hina bagade hamoi.
8Yuda hina bagade Asaia ea ouligibi ode 38 amoga, Segalaia (Yelouboua:me ea gona:su egefe) e da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, oubi gafeyale fawane Isala:ili fi ouligilalu.
9E da ema bisili hina bagade dunu defele, Hina Godema wadela:le hamoi. Hina bagade Yelouboua:me (Niba:de egefe) amo da Isala:ili fi wadela:le hamoma:ne oule asi. Segalaia da amo ea hou defele hamoi.
10Sia:lame (Ya:ibese egefe) da hina bagade Segalaia medomusa: wamo sia:dasu. Amola e da Ibilia:me moilai bai bagadega, Segalaia medole legei. Amalalu, Sia:lame da Segalaia bagia Isala:ili hina bagade hamoi.
11Segalaia ea hawa: hamosu eno da “Isala:ili hina bagade Ilia Hawa: Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
12Amaiba:le, Hina Gode Ea musa: hina bagade Yihiuma amane hamomusa: dafawane ilegele sia: da defele doaga:i. Hina Gode da ema amane sia:i galu, “Digaga fifi manebe biyadu amo ilia da Isala:ili hina bagade hamone gagamu.”
13Yuda hina bagade Asaia da Yuda fi ode 39 agoane ouligilalu, Isala:ili hina bagade Sia:lame (Ya:ibese egefe) da Isala:ili fi ilia hina bagade hamoi. Amogai esala oubi afae amoga Samelia moilai bai bagadega esala Isala:ili fi ouligilalu.
14Menaheme (Gaidai egefe) da Desa moilai fisili, Samelia moilai bai bagadega asili, Sia:lame medole legei. Amola e da Sia:lame bagia Isala:ili hina bagade hamoi.
15Sia:lame ea hawa: hamonanu eno huluane, amola ea Segalaia medomusa: sia:dasu, amo da “Isala:ili hina bagade Ilia Hawa: Hamonanu Meloa,” amo ganodini dedene legei.
16Menaheme da Desa moilai fisili logoa ahoanoba, e da Da:biua moilai amo ganodini esalebe fi dunu huluane gugunufinisi. Amola e da Da:biua sisiga:le fi amola soge amo huluane gugunufinisi. Bai e da amo moilai fi ilima gegeloba, ilia da hame goaya:ibale, e da ili gugunufinisi. E da abula agui uda amolawane ilia hagomo odahidale fasi.
17Yuda hina bagade Asaia da Yuda fi ode 39 agoane ouligilalu, Menaheme (Gaidai egefe) da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, ode nabuane agoanega Isala:ili fi ouligilalu.
18E da Hina Godema wadela:le bagade hamoi. E da mae fisili, hina bagade Yelouboua:me (e da Niba:de egefe amola e da Isala:ili fi wadela:le hamoma:ne oule asi) amo ea hou defele, amanemusu wadela:le hamonana bogoi.

19Digala:de Bilisa (Asilia hina bagade) da Isala:ili doagala:le, Isala:ili soge golili sa:i. Menaheme da ema silifa dioi defei 30 ‘dane’ agoane ema i. Bai e da Digala:de Bilisa da ema gasa ima:ne fuli gala:musa: dawa:i.
20Menaheme da amo silifa lama:ne, Isala:ili bagade gagui dunu afae afae da silifa fage 50 agoane ima:ne logei. Amalalu, Digala:de Bilisa da Isala:ili soge fisili, hi sogega buhagi.
21Menaheme ea hawa: hamosu eno huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa’, amo ganodini dedene legei.
22Menaheme da bogole, uli dogone sali. Egefe Begahaia da e bagia, Isala:ili hina bagade hamoi.
23Yuda hina bagade Asaia da Yuda fi ode 50 agoanega ouligilalu, Begahaia (Menaheme egefe) da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, ode aduna Isala:ili fi ouligilalu.
24E amola da hina bagade Yelouboua:me (amo da Isala:ili fi wadela:le hamoma:ne oule asi) amo ea hou defele, Hina Godema wadela:le hamoi.
25Begahaia ea dadi gagui wa:i ouligisu dunu afae ea dio amo Biga (Lemalaia egefe) da dunu 50 agoane gilisili, Begahaia medomusa: sia:sa:i. Ilia da Samelia moilai bai bagadega hina bagade diasu ganodini gagili sali sesei, amo ganodini Begahaia medole legei. Amalalu, Biga da Begahaia bagia, Isala:ili hina bagade hamoi.
26Begahaia ea hawa: hamosu eno huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
27Yuda hina bagade Asaia da Yuda fi ode 52 agoane ouligilalu, Biga (Lemalaia egefe) da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagadega esala, ode 20 agoanega Isala:ili fi ouligilalu.
28E da hina bagade Yelouboua:me (e da Niba:de egefe amola e da Isala:ili fi wadela:le hamoma:ne oule asi) amo ea hou defele, Hina Godema wadela:le hamoi.
29Biga da Isala:ili fi ouligilaloba, Digala:de Bilisa (Asilia hina bagade) da Aidione amola A:ibele Bede Ma:iaga, Yanoua, Gidese, amola Ha:iso moilai bai bagade gagai ili fedelai. Amola e da Gilia:de amola Ga:lili amola Na:fadalai soge ili fedelai. Amo sogega esalu dunu huluane, e da gagulaligili, Asilia sogega udigili hawa: hamomusa: mugululi asunasi.
30Yuda hina bagade Youda:me (Asaia egefe) ea ouligibi ode 20 amoga, Hia (Ila egefe) da Isala:ili hina bagade Biga medomusa: wamo sia:sa:ili, e medole legei dagoi. Amalalu, e da Biga bagia Isala:ili hina bagade hamoi.
31Biga ea hawa: hamosu eno huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
32Isala:ili hina bagade Biga (Lemalaia egefe) da ode aduna Isala:ili fi ouligilalu, Youda:me (Asaia egefe) da Yuda fi ilia hina bagade hamoi.
33Youda:me da lalelegele ode 25 agoane esalu, e da muni Yuda fi ilia hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, Yuda fi amo ode 16 agoane ouligilalu. Ea ame da Yilusia (Sa:idoge ea idiwi).
34Youda:me da ea ada Asaia ea hou dawa:le, e defele, Hina Gode hahawane ba:ma:ne, molole hamoi.
35Be e da ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi amo hame mugului. Amola amogawi, dunu ilia da ohe amola gabusiga: manoma gobele salalusu. Youda:me da Debolo Diasu Ga (North) Logo Ga:su gagui.
36Youda:me ea hawa: hamosu eno huluane da “Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa”, amo ganodini dedene legei.

37E da Yuda fi ouligilaloba, Hina Gode da bisili Silia hina bagade Lisini amola Isala:ili hina bagade Biga elea Yuda doagala:ma:ne asunasi.
38Youda:me da bogobeba:le, hina bagade uli dogosu sogebi Da:ibidi Moilai Bai Bagade amo ganodini uli dogone sali. Amalu eagofe A:iha:se da e bagia, Isala:ili hina bagade hamoi.