Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili hina bagade A:iha:be da bogoi. Amogalu fa:no Moua:be soge fi dunu da Isala:ili fi ilima odoga:i.
2Isala:ili hina bagade A:ihasaia da ea hina bagade diasu Samelia ganodini, amo da:iya gadonini osoba gudu gala:la sa:ili, se bagade nabi. Amaiba:le, e da sia: adola ahoasu dunu amo Filisidini soge ganodini Egelone moilai bai bagade fi ilia ogogosu ‘gode’ Ba:ilesibabe, ema e da uhima:bela:le o hame uhima:bela:le, amo adole ba:ma:ne asunasi.
3Be Hina Gode Ea a:igele dunu da Disiabe balofede dunu Ilaidia, e da amo adola ahoasu dunu ilima amane adole ba:ma:ne sia:i, “Dilia da abuliba:le Egelone fi ilia ‘gode’ Ba:ilesibabe amo ea fada:i sia: naba ahoabela:? Bai Isala:ili soge ganodini Gode hame esala, dilia dawa:sala:?
4Hina bagade A:ihasaiama amane sia:ma, ‘Hina Gode da amane sia:sa, Di da dia se nabi amo mae uhini, di da bogomu.’” Ilaidia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi.
5Amaiba:le, sia: adola ahoasu dunu ilia da hina bagadema buhagi. Hina bagade da amane sia:i, “Dilia abuliba:le buhagibala:?”
6Ilia bu adole i, “Ninia da logoa dunu gousa:le, e da nini dima buhagili misini, Hina Gode dima sia:i liligi dima adoma:ne sia:i. Hina Gode da amane sia:i, ‘Di da abuliba:le Egelone fi ilia ‘gode’ Ba:ilesibabe amo ea fada:i sia: naba ahoabela:? Bai Isala:ili soge ganodini Gode hame esala, dilia dawa:sala:? Di da dia se nabi amo mae uhini, di da bogomu.’”
7Hina bagade A:ihasaia da ilima amane adole ba:i, “Dunu e da haboda:i ganabela:?”
8Ilia bu adole i, “E da ohe gadofoga hamoi abula ga:ne amola bulamagau gadofoga bulu ga:i ba:i.” Hina bagade da ha:giwane adole i, “Go da Ilaidia goa!”
9Amalalu, e da dadi gagui ouligisu dunu afae amola dadi gagui dunu 50 agoane Ilaidia lala masa:ne asunasi. Dadi gagui ouligisu dunu da asili, ba:loba, Ilaidia da agolo da:iya esalebe ba:i. E da Ilaidiama amane sia:i, “Gode Ea hawa: hamosu dunu! Hina bagade da di gudu sa:ima:ne sia:sa.”
10Ilaidia da bu adole i, “Defea! Na da Gode Ea dunu galea, lalu da muagadonini sa:ili, di amola dia dunu fane legei ba:mu.” Hedololewane, lalu da sa:ili, ouligisu dunu amola ea dadi gagui dunu nene dagoi.
11Hina bagade da ouligisu dunu eno amola dadi gagui 50 agoane Ilaidiama heda:ma:ne asunasi. Amoga asili, ouligisu dunu da amane sia:i, “Gode Ea dunu! Hina bagade da di wahadafa sa:ima:ne sia:sa!”
12Ilaidia da bu adole i, “Defea! Na da Gode Ea dunu galea, lalu da muagadonini sa:ili, di amola dia dunu fane legei ba:mu.” Hedololewane, lalu da sa:ili, ouligisu dunu amola ea dadi gagui dunu nene dagoi.
13Eno agoane, hina bagade da ouligisu dunu amola dadi gagui dunu 50 agoane asunasi. Ouligisu dunu e da agoloba:le heda:le, Ilaidia ea midadi muguni bugili, ha:giwane amane adole ba:i, “Gode Ea dunu! Di da nama amola na dunuma asigima! Nini mae medole legema!
14Ouligisu dunu aduna musa: misi amola ilia dunu da muagadodini lalu misini, amo nene dagoi ba:i. Be nama asigima!”
15Hina Gode Ea a:igele dunu da Ilaidiama amane sia:i, “Ali gilisili sa:ima! Amola mae beda:ma!” Amaiba:le, Ilaidia da ouligisu dunu ela A:ihasaia ema asili,
16ema amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, “Di da abuliba:le amo Egelone ‘gode’ Ba:ilesibabe ema ea fada:i sia: nabimusa:, sia: adole ahoasu dunu asunasibala:? Bai Isala:ili soge ganodini Gode hame esala, di dawa:sala:? Di da amo hamobeba:le, mae uhini bogomu.”
17Hina Gode da Ilaidia ea lafidili sia:i defele, A:ihasaia da bogoi. A:ihasaia da egefelali hame galu. Amaiba:le, eaeya Youla:me da e bagia hina bagade hamoi. E da Yuda hina bagade Yihoula:me (Yihosiafa:de egefe) ea ouligibi ode aduna ouligilalu, Isala:ili hina bagade hamoi.
18Hina bagade A:ihasaia ea hamoi liligi oda amo huluane da “Isala:ili hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.