Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahabu gana gbɛra Mↄabunↄ ń zĩda sì Isarailanↄa.
2Gↄrↄ kũ Ahazia bàkɛ̃ zaa a kpɛ́ musu wondoo gũn Samaria, à kĩ̀nna manamana. Akũ à gbɛ̃nↄ zĩ̀ à pì: À gɛ́ à Ɛkɛrↄnu tãna Baalizɛbubu gbɛkamɛnɛ, tó mani aafia le.
3Akũ Dikiri Malaikaa pì Tisibɛ gbɛ̃ Iliasunɛ: Ǹ futɛ ǹ gɛ́ da Samaria kína zĩ̀rinↄlɛ ǹ ń la, Luda kú Isarailanↄ bùsunlo, gbasa òtɛn gɛ́ yã gbɛka Ɛkɛrↄnu tãna Baalizɛbubua yá?
4Abire yãin ma pì, Ahazia ni futɛ a gyãpɛ kũ à wutɛnaaaro, ani gamɛ. Akũ Iliasu gɛ̀ɛ à ò lɛ.
5Kũ zĩ̀rii pìnↄ ɛ̀ra ò tà kína kĩnaa, akũ à ń lá à pì: À kɛ̀ dera a ɛra a su likalika lɛɛ?
6Akũ ò wèa ò pì: Gↄ̃gbɛ̃ ke mɛ́ à sù à dàólɛ à pìwɛrɛ ò ɛra ò su ò onnɛ, Dikiri pì á kú Isarailanↄ bùsunlo, akũ n gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò yã gbɛka Ɛkɛrↄnu tãna Baalizɛbubua yá? Abire yãin ĩni futɛ n gyãpɛ kũ n wutɛnaaaro, ĩni gamɛ.
7Akũ kína ń lá à pì: Gↄ̃gbɛ̃ kũ à sù à dàálɛ à yã òárɛ pì dɛ deramɛɛ?
8Ò wèa ò pì: Pↄ́kã utan gↄ̃gbɛ̃ pì dana, akũsↄ̃ à bára asa dↄna a pi. Akũ kína pì: Tisibɛ gbɛ̃ Iliasun gwe.
9Kína a zĩ̀kari gbɛ̃nↄn bupla akuri kũ ń don'arɛdeo zĩ̀ ò Iliasu kũ, akũ ò gɛ̀ɛ ò a lè vutɛna sĩ̀sĩi musu. Don'arɛde pìi pìnɛ: Luda gbɛ̃, kína pì ǹ kipa ǹ mↄ́!
10Iliasu wèa à pì: Tó Luda gbɛ̃n ma ũ, tɛ́ bo ludambɛ à a dɛdɛ kũ n zĩ̀kari gbɛ̃nↄn bupla akurinↄ. Akũ tɛ́ bò ludambɛ à ń dɛdɛ ń pínki.
11Akũ kína ɛ̀ra à zĩ̀kari gbɛ̃nↄn bupla akuri pãndenↄ zĩ̀ dↄ kũ ń don'arɛdeo. Don'arɛde pìi pì: Luda gbɛ̃, kína pì ǹ kipa ǹ su likalika!
12Iliasu pìnɛ: Tó Luda gbɛ̃n ma ũ, tɛ́ bo ludambɛ à a dɛdɛ kũ n zĩ̀kari gbɛ̃nↄn bupla akurinↄ. Akũ Luda tɛ́ bò zaa musu, à ń dɛdɛ ń pínki.
13Akũ kína ɛ̀ra à zĩ̀kari gbɛ̃nↄn bupla akuri pãndenↄ zĩ̀ kũ ń don'arɛdeo a gɛ̃̀n aakↄ̃dei. Don'arɛde pìi gɛ̀ɛ à kùtɛ Iliasunɛ à kútɛ kɛ̀nɛ à pì: Luda gbɛ̃, makũ kũ n zↄ̀bleri gbɛ̃nↄn bupla akuri dínↄ, ǹ ó wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛrɛ gwa.
14Tɛ́ bò ludambɛ à don'arɛde gbɛ̃nↄn pla káakunↄ dɛ̀dɛ kũ ń zĩ̀karinↄ ń pínki. Tera sà ǹ ma wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛrɛ gwa.
15Akũ Dikiri Malaikaa pì Iliasunɛ: Ǹ kipa ǹ tɛ́i, ǹsun vĩna kɛnɛro. Akũ à kìpa, ò gɛ̀ɛ kína kĩnaa lɛɛlɛ.
16Akũ Iliasu pì kínanɛ: Dikiri pì á kú Isarailanↄ bùsunlo, gbasa n gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò yã gbɛka Ɛkɛrↄnu tãna Baalizɛbubua yá? Abire yãin ĩni futɛ gyãpɛ kũ n wutɛnaaaro, ĩni gamɛ.
17Akũ kína Ahazia gà lákũ Dikiri ò Iliasu gãi nà. Yudanↄ kína Yehoramu, Yosafata nɛ́ kíblena wɛ̃̀ plade gũnn Yoramu vùtɛ Ahazia gɛ̃nɛ ũ, kũ Ahazia nɛ́gↄ̃gbɛ̃ vĩro yãi.
18Ahazia yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ.