Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahabu gaa gbɛa Mↄabuↄ ńzĩa sì Isailiↄwa.
2Gↄↄ pↄ́ Aazia bã̀ɛ za a kpɛdiakↄ̃a fɛnɛntiu Samali, àlɛ gyãkɛ. Ɔ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ à mɛ̀: À gɛ́ Ɛkɛloni dii Baalizɛbu laimɛɛ, tó má gbã́gbã ń gyãɛ beeo.
3Ɔ̃ Dii Malaika ò Tisɛbɛ gbɛ̃́ Ɛliaɛ: Fɛlɛ gɛ́ dai Samali kía zĩnaↄlɛ, ní ń la, Lua ku Isaili bùsuuoɛ, ↄ̃ aalɛ gɛ́ yãgbɛai Ɛkɛloni dii Baalizɛbuwaa?
4A yã́i ma mɛ̀ Aazia a fɛlɛ lii pↄ́ a wúlɛwàwao, a gaɛ. Ɔ̃ Ɛlia gɛ ò màa.
5Kɛ́ zĩnapiↄ ɛ̀a tà kí kĩ́i, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Àkɛa a ɛa sui?
6Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Gↄ̃ɛe mɛ́ mↄ̀ dàwálɛ, a òwɛ̃ɛ wà ɛa su, wí onɛ, Dii mɛ̀ á kú Isaili bùsuuoɛ, ↄ̃ n gbɛ̃́ↄ zĩ̀ yãlai Ɛkɛloni dii Baalizɛbuwaa? A yã́i ńyↄ̃ fɛlɛ lii pↄ́ ń wúlɛwàwao, ńyↄ̃ gaɛ.
7Ɔ̃ kí ń lá à mɛ̀: Gↄ̃ɛ pↄ́ mↄ̀ dàálɛ à yã'òɛ́pi dɛ kpelewa ni?
8Aa wèwà aa mɛ̀: Pↄ́kã ula gↄ̃ɛpi daa, mɛ́ a báa asana dↄa. Ɔ̃ kí mɛ̀: Tisɛbɛ gbɛ̃́ Ɛlian we.
9Kí a zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn blakwi ń ń dↄaanao zĩ̀ Ɛlia kṹi, ↄ̃ aa gɛ̀ aà lè zↄ̃lɛa sĩ̀sĩ musu. Dↄaanapi òɛ̀: Lua gbɛ̃́, kí mɛ̀ pila!
10Ɛlia wèwà à mɛ̀: Tó Lua gbɛ̃́n ma ũ, tɛ́ bↄ luabɛ, i kũma ń n zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn blakwiↄ. Ɔ̃ tɛ́ bↄ̀ luabɛ, à kũ̀má ḿpii.
11Ɔ̃ kí ɛ̀a zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn blakwi pãleↄ ń ń dↄaanao zĩ̀ lↄ. Dↄaanapi mɛ̀: Lua gbɛ̃́, kí mɛ̀ pila kpakpa!
12Ɛlia òɛ̀: Tó Lua gbɛ̃́n ma ũ, tɛ́ bↄ luabɛ, i kũma ń n zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn blakwiↄ. Ɔ̃ Lua tɛ́ gbàɛ, à kũ̀má ḿpii.
13Ɔ̃ kí ɛ̀a zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn blakwi pãleↄ ń ń dↄaanao zĩ̀ a gɛ̃n àaↄ̃dei. Dↄaanapi gɛ̀ kùlɛ Ɛliaɛ à awakpàɛ̀ à mɛ̀: Lua gbɛ̃́, mapi ń n zↄ̀blena gbɛ̃ↄn blakwiɛ beeↄ, wá wɛ̃ni da gbia.
14Tɛ́ bↄ̀ luabɛ à kũ̀ dↄaana gbɛ̃ↄn pla káauↄwa ń ń zĩgↄ̃ↄ píi. Tiasa sↄ̃ ma wɛ̃ni da gbia.
15Ɔ̃ Dii Malaika ò Ɛliaɛ: Pila gɛaànↄ, ńsu vĩakɛɛ̀o. Ɔ̃ à pìla, aa gɛ̀ kípi kĩ́i sãnu.
16Ɔ̃ Ɛlia ò kípiɛ: Dii mɛ̀ á kú Isaili bùsuuoɛ, ↄ̃ n gbɛ̃́ↄ zĩ̀ yãlai Ɛkɛloni dii Baalizɛbuwaa? A yã́i tò ńyↄ̃ fɛlɛ lii pↄ́ ń wúlɛwàwao, ńyↄ̃ gaɛ.
17Ɔ̃ kí Aaziapi gà lá Dii dà Ɛliaɛ a òwa. Yudaↄ kí Yeholaũ, Yosafa nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ plaade guu ↄ̃ Yolaũ zↄ̃̀lɛ Aazia gbɛu, kɛ́ Aaziapi nɛgↄ̃ɛ vĩo yã́i.
18Aazia yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau.