Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ राजा

२ राजा 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु आहाब बेक्‍म नोले मोआबमी इस्राएली आन कली मटिवा बाक्‍त। २सामुएल ८:२; २राजा ३:४-२७
2अहाज्‍याह सामरीया सहर ङा आ खिं ङा तला तार रे दोक्‍शा, गार दुम्‍माक्‍त। मोपतीके मेकोमी मुर आन कली “लशा, एक्रोन ङा देवता बाल-जेबुब नु पुनीन। गो एको आं गार रे सानुङा देय मसानुङा?” दे हिल्‍लो पचा कली सोइक्‍तीमी बाक्‍त। १राजा २२:५२-५४
3तन्‍न परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी तिश्‍बे सहर ङा एलीया कली “बोक्‍शा लशा, सामरीया ङा पिप आ लोव़ कुरब आन कली ग्रुम्‍शा, मेको आन कली ‘मार, इस्राएलम परमप्रभु मबाक्‍बा ङा? मिनु गेपुकी एक्रोन ङा देवता बाल-जेबुब आ बाक्‍तीके हिल्‍लो पथ लनी?’ यसैया ८:१९
4मोपतीके परमप्रभु यावेमी अहाज्‍याह कली ‘गे इ रोइ पा गोल्‍तीक रे मबोक्‍नेवे। गे थमा पा बेक्‍नेवे’ देंशो बाक्‍ब, देनीन” देंमाक्‍त। मिनु एलीया गाक्‍माक्‍त।
5मिनु मेको लोव़ कुरब मुरपुकी पिप आ बाक्‍तीक लेश्‍शा जाक्‍मा बाक्‍त। मिनु पिपमी “गे मारदे लेश्‍शा जाक्‍नी?” दे हिल्‍लो पामी बाक्‍त।
6मिनु मेकोपुकीमी “गो आंइ कली ग्रुम्‍थ मुर का जाक्‍त। मिनु मेकोमी ‘लेश्‍शा लशा इन कली सोइक्‍ब पिप आ बाक्‍तीक लने। मिनु मेको कली परमप्रभु यावेमी मार, इस्राएलम परमप्रभु मबाक्‍बा ङा? गे एक्रोन ङा देवता बाल-जेबुब कली हिल्‍लो पथ मुर सोइक्‍तीके, मसा‍नीनी, बेक्‍नीनी’ देंत माइक्‍चा” देंमा बाक्‍त।
7मिनु पिपमी मेको आन कली “इन कली ग्रुम्‍शा, मेको लोव़ पाइब मुर दोदेंशो बाक्‍म” दे हिल्‍लो पामी बाक्‍त।
8मिनु मेकोपुकीम “दलओंठ आ चां के प्रोव़शो वा फेक्‍सीशो नु कुशुल के पेटी किम्‍सीशो बाक्‍त” देंमा बाक्‍त। मिनु मेकोमी “मेको तिश्‍बे सहर ङा एलीया बाक्‍ब” देंमाक्‍त। इतिहास १६:१७; मत्ती ३:४
9मिनु पिपमी ५० जना लडाइ पाइब नु आन कप्‍तान आन कली एलीया आ बाक्‍तीक सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मिनु मेको ठेयब मुर डांडा ङोइश्‍शा एलीया आ बाक्‍तीक लमाक्‍त। मेना एलीया डांडाम बाक्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेको कप्‍तानमी “परमप्रभु आ मुर, पिपमी इन कली ‘यिन’ देंशो बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
10मिनु एलीयामी मेको ५० जना ङा लडाइ पाइब आन कप्‍तान कली “गो परमप्रभु आ मुर बाक्‍ती हना, सरीङ रे मी दोक्‍शा, गे नु इ लडाइ पाइब ५० जना इन कली दाक्‍गल” देंमाक्‍त। मिनु सरीङ रे मी दोक्‍शा, मेको कप्‍तान नु आ लडाइ पाइब ५० जना आन कली दाक्‍गा बाक्‍त। लूका ९:५४; प्रकाश ११:५
11मिनु मेको नोले पिपमी अर्को ५० जना लडाइ पाइब नु आन कप्‍तान कली एलीया आ बाक्‍तीक सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मिनु मेको लडाइ पाइब आन कप्‍तान डांडा ङोइश्‍शा लशा “परमप्रभु आ मुर, पिपमी इन कली ‘रीब पा यिन’ देंत” देंमाक्‍त।
12मिनु एलीयाम “गो परमप्रभु आ मुर बाक्‍ती हना, सरीङ रे मी दोक्‍शा, गे नु इ ५० जना लडाइ पाइब इन कली दाक्‍गल” देंमाक्‍त। मिनु परमप्रभु आ मी सरीङ रे दोक्‍शा, मेको नु मेको आ लडाइ पाइब ५० जना आन कली दाक्‍गा बाक्‍त।
13मिनु पिपमी लेंशा ५० जना लडाइ पाइब नु आन कप्‍तान कली सोइक्‍तीमी बाक्‍त। मिनु मेको सोइश्‍शो लडाइ पाइब आन कप्‍तान डांडा ङोइश्‍शा एलीया आ बाक्‍तीक लमाक्‍त। मिनु मेकोमी एलीया आ ङोंइती पोक्‍च थेक्‍शा सेउ पा “परमप्रभु आ मुर, गो नु एको इन गेय पाइब ५० जना आंइ कली शिशी पा ब्रोंइचा गेने।
14ङोंइती ङा ५०, ५० जना लडाइ पाइब नु आन कप्‍तान निक्‍शी आस कली सरीङ रे मी दोक्‍शा, दाक्‍तु। तन्‍न मुल आंइ कली शिशी पा ब्रोंइचा गेने” देंमाक्‍त।
15मिनु परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी एलीया कली “मेको नु उइ ब्रुपो। मेको क्‍येङा महिनो” देंमाक्‍त। मोपतीके एलीया मेको लडाइ पाइब आन कप्‍तान नु पिप आ बाक्‍तीक लमाक्‍त।
16मिनु मेकोमी पिप कली “परमप्रभु यावेमी इन कली ‘मार, इस्राएलम परमप्रभु मबाक्‍बा ङा? मिनु गे मुर आन कली एक्रोन ङा देवता बाल-जेबुब आ बाक्‍तीके हिल्‍लो पथ सोइक्‍तीनी? मोपतीके गे इन गोल्‍तीके रे मबोक्‍नीनी। गे थमा पा बेक्‍नीनी’ देंशो बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
17मिनु एलीयामी देंशो खोदेंशो पा, परमप्रभु यावे आ लोव़ गाप्‍शा अहाज्‍याह बेक्‍माक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ लोक्‍ब येहोराम पिप दुम्‍माक्‍त। मारदे हना अहाज्‍याह के तौ मबाक्‍मा बाक्‍त। मेना यहूदा ङा पिप येहो-शाफात आ तौ येहोराम यहूदा ङा पिप दुम्‍शो बर्स निक्‍शी दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। येहोराम कली ब्रेत्‍तीक नें योराम यो बाक्‍त।२राजा ३:१
18अहाज्‍याह आ पशो अरु गेय, मार, इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा?