Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nakigbatok ang Moab sa Israel human sa pagkamatay ni Ahab.
2Unya nahulog si Ahazia agi sa renehasan nga bintana ibabaw sa iyang lawak sa Samaria, ug nabaldado. Busa nagpadala siya ug mga mensahero ug miingon kanila, “Lakaw, pangutan-a si Baal Zebub, ang dios sa Ekron, kung maulian pa ba ako niining pagkabaldado.”
3Apan miingon ang manulonda ni Yahweh kang Elias nga taga-Tishbe, “Bangon, tungas aron sa pagpakigkita sa mga mensahero sa hari sa Samaria, ug pangutan-a sila, 'Tungod ba kay walay Dios sa Israel mao nga mangutana kamo kang Baal Zebub, ang dios sa Ekron?
4Busa miingon si Yahweh, “Dili ka makanaog gikan sa higdaanan nga imong gisak-an; hinuon, mamatay ka gayod.”” Unya mibiya si Elias.
5Sa dihang namalik ang mga mensahero ni Ahazia, miingon siya kanila, “Nganong namalik man kamo?”
6Miingon sila kaniya, “Adunay usa ka tawo nga miabot aron sa pagtagbo kanamo ug miingon kanamo, 'Pamalik kamo ngadto sa hari nga nagpadala kaninyo, ug sultihi siya, “Miingon si Yahweh niini: 'Tungod ba kay walay Dios sa Israel mao nga nagpadala ka ug mga lalaki aron sa pagpangutana kang Baal Zebub, ang dios sa Ekron? Busa dili ka makanaog gikan sa imong higdaanan nga imong gihigdaan; hinuon, mamatay ka gayod.”””
7Miingon si Ahazia sa iyang mga mensahero, “Unsa man siya nga matang sa tawo, nga nakigkita man siya kaninyo ug misulti niining mga pulonga diha kaninyo?”
8Mitubag sila kaniya, “Nagbisti siya ug balhiboon nga panapton ug nagbakos siya ug panit.” Busa mitubag ang hari, “Mao kana si Elias nga taga-Tishbe.”
9Unya nagpadala ang hari ug kapitan uban sa 50 ka mga sundalo ngadto kang Elias. Mitungas ang kapitan ngadto kang Elias diin naglingkod siya ibabaw sa usa ka bungtod. Miingon ang kapitan kaniya, “Ikaw, tawo sa Dios, nag-ingon ang hari, 'Lugsong.”'
10Mitubag si Elias ug miingon ngadto sa kapitan, “Kung ako ang tawo sa Dios, hinaot nga mokanaog ang kalayo gikan sa langit ug molamoy kanimo ug sa imong 50 ka mga katawhan.” Unya mikanaog ang kalayo gikan sa langit ug gilamoy siya uban sa iyang 50 ka mga katawhan.
11Nagpadala pag-usab si haring Ahazia ngadto kang Elias ug laing kapitan uban sa 50 ka mga sundalo. Miingon usab kini nga kapitan ngadto kang Elias, “Ikaw, tawo sa Dios, miingon ang hari, 'Lugsong na dayon.'''
12Mitubag si Elias ug miingon kanila, “Kung ako ang tawo sa Dios, hinaot nga mokanaog ang kalayo gikan sa langit ug molamoy kanimo uban sa imong 50 ka mga katawhan.” Mikanaog pag-usab ang kalayo sa Dios gikan sa langit ug gilamoy siya uban sa iyang 50 ka mga katawhan.
13Unya nagpadala na usab ang hari ug ikatulong pundok sa mga manggugubat. Mitungas kini nga kapitan, miluhod siya sa atubangan ni Elias, ug nangamuyo ug miingon kaniya, “Ikaw, tawo sa Dios, naghangyo ako kanimo, tugoti ang akong kinabuhi ug ang kinabuhi niining 50 nimo ka mga sulugoon mahimong bililhon diha sa imong panan-aw.
14Ug tinuod gayod, mikanaog ang kalayo gikan sa langit ug milamoy sa una ug sa ikaduha nga mga kapitan uban sa ilang mga katawhan, apan karon tugoti nga mahimong bililhon ang akong kinabuhi sa imong panan-aw.”
15Miingon ang manulonda ni Yahweh kang Elias, “Lugsong uban kaniya. Ayaw kahadlok kaniya.” Busa mitindog si Elias ug milugsong uban kaniya padulong sa hari.
16Human niini miingon si Elias kang Ahazia, “Mao kini ang gisulti ni Yahweh, 'Nagpadala ka ug mga mensahero aron sa pagpangutana kang Baal Zebub, ang dios sa Ekron. Tungod ba kay walay Dios sa Israel nga imong mapangutan-an alang sa kasayoran? Busa karon, dili ka na makanaog sa imong higdaanan nga imong gisak-an; mamatay ka gayod.”'
17Busa namatay si haring Ahazia sumala sa mga pulong ni Yahweh nga gipamulong ni Elias. Nagsugod na sa pagdumala si Joram sa iyang dapit, sa ikaduhang tuig ni Jehoram ang anak nga lalaki ni Jehoshafat ang hari sa Juda, tungod kay walay anak nga lalaki si Ahazia.
18Alang sa ubang kasayoran mahitungod kang Ahazia, wala ba kini nahisulat Sa Libro sa mga Panghitabo sa mga hari sa Israel?