Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti do dèntɛ̀ fɛ nyɛ̀nfɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò dɛɛtɛ́nɛ̀ dìì mɔ̀nnì ndi o dootitɔbɛ̀, dɔ̀kɛ Sɑuri.
2Kòò dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu n kó dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀ n sɔri tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, n dɛɛtíwè.
3Kuù n te, n sɔri kuù borɛ̀, kuù tu n kó kupèrìkù kùù n kɑ̃nkɛ́, kuù tu n kó kudɔpìkù, kuù tu okperì wèè n dɛɛrí, kuù tu n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀ n sɔri tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, kuù tu n dɛɛtíwè wèè n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛyɛibɛ,
4Nh ɔ̃ɔ̃ yĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ńdɛu nwe, kɛ̀ kù n dɛɛtɛ́nɛ̀ n dootitɔbɛ̀.
5Mukṹṹ ndo n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛmu mɛniɛ nkɔ̃mɛ, kɛ́donnɛ́ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì mɛnɛ́yɛimɛ kɔ̃mɛ.
6Kudɔnkù kó iwɛ̃ĩ iì do n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, kɛ̀ mukṹṹ nkó ticùɔ̀tì nduɔ́ n yììkɛ̀.
7Dɛ̀ do n di kɛ̀ n yú ti Yiɛ̀ nKuyie nku kɛ́ ku nkuɔ́nnɛ̀, kɛ̀ kùu kèè n tɑmmɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ m bɑ́ɑmìi tuɔ̀koo ku borɛ̀.
8Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ku miɛkɛɛ pɛikɛ, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ ɑɑ́, kɛ́sɑ̃ntɛ̀, kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó dipũũ ɑɑ́ kɛ́sɑ̃ntɛ̀.
9Kɛ̀ kuyukú nyiɛ̀ní Kuyie nwũɔ̃̀, kɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ yìɛ̀ní ku nùù nɛ̀ ihɑ̃ɑ̃pɛ́m̀pɛ́rí.
10Kɛ̀ kùu kpɛ́ú ntiwɛtì kɛ́cútɛ́ní, kɛ́ncutiní kɛ nɑ yɛwɛtìsùɔ̀.
11Kɛ dekɛ oĩ́nkɛ̀mbɑ̀rì, kɛ puù, kɛ́mputì kuyɑɑkù miɛkɛ.
12Kɛ̀ dibiìnnì kù fitɛ́ kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ diɛyɛ̀ kù cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ kɛ̀ dɛ̀ sɔ̀ù kɛ dò ndibinni cũmpuri.
13Kɛ̀ kuwenniku diɛkù yìɛ̀ní ku ììkɛ̀ Kɛ̀ ihɑ̃ɑ̃pɛ́m̀pɛ́rí yiɛ̀.
14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ̀ú mɛtɑmmɛ̀, Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kù pɛ̀ú mɛtɑmmɛ̀
15Kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nwéí tipíìtì timɔu kɛ̀ bɛ̀ sɔ̀rì kɛ̀ Kuyie ntɑ̃ũ ku pie ntipíìtì timɔu kɛ́ bɛ̀ cíɛ.
16Kɛ̀ kùu pɛɛ kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì fũ̀ɔ̃̀ feitɛ́, kɛ̀ kùu wei kɛ̀ kɛtenkɛ̀ miɛkɛɛ feitɛ́.
17Kɛ̀ kùu youtɛní ku nɔ̀ùtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ́ n yṹɔ̃́ mmɛniɛ mmiɛkɛ kɛ́dennɛní.
18Kuù n dɛɛrínɛ̀ n dootitɔbɛ̀, nɛ̀ n sĩ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃rímú pɛ̃ɛ̃tɛ́ n kɔ̃mu.

19N do bo mɛsémmɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ̀ bɛ̀ n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nní nni mbonɛ̀.
20Kɛ n dènnɛní difɔ̃̀tìrì miɛkɛ, kɛ nh òmpùnnɛ kù n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
21Ti Yiɛ̀ nKuyie nni nyietí n dɔɔri mɛ̀mmɛ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ N wennimu kɛ̀ kù n yietí mɛsɑ̀ɑ̀.
22N tũmmu ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kucɛ, n yí yetɛ ku kpɛti mɑtì.
23N yí yetɛ ku kuɔ́ mɑì, m mɛ n yí yetɛ ku tɑnnùù mɑrì.
24N dɔɔrimu kù dɔ́mɛ̀. N dɑkɛmu n yɑ̀ɑ̀ bo yetɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
25Ti Yiɛ̀ nKuyie nni nyietí n wetí kɛ̀ dɛ̀ mɑmɛ̀ mmɛ, n wennimu kɛ̀ kù n yietí mɛsɑ̀ɑ̀.
26Ti Yiɛ̀ nKuyie nwèè dɑ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, ɑ we ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni. Wèè tu onìtì mɔ́mmuɔ ɑ we ndɔɔri timɔ́mmɔnti.
27Kɛ̀ wèè dò mpɑ́íí, ɑ́ ɔ̃ɔ̃ ò bɛnkɛmu ɑmɑ́ɑ̀ pɑíí. Kòò tu onìtì ciiǹti ɑ nyɛ̃́ ɑ bo ò yĩmɛ̀.
28Fɔ̃́ɔ̃̀ dɛɛrí bɛsénnìbɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ wéntɛ́ sifeí yɛmbɛ̀ kɛ bɛ̀ɛ kɛ̃kɛ
29N Yiɛ̀ nfɔ̃́ɔ̃̀ tu n fìtírɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ m mí dibiìnnì miɛkɛ.
30Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n do n dootitɔbɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n sèńtɛ́ kuduotí.
31Kuyie nkó kucɛ dò mpɑ́íí nwe, kɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti, kɛ̀ kù dò nkudɔpìkù kɛ kɑ̃nkù bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀.
32We ntu Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nti Yiɛ̀. We ntu ti kó dipèrì dìì ti kɑ̃nkɛ́ kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nKuyie.
33Kuyie nkuù tu n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀, kuù wèńkùnko n cɛ.
34Kuù kpénkùnko n tɑ̀ɑ̀kɛ tɛhontɛ̀ kpɛyi kɔ̃mɛ. Kuù te kɛ̀ n còḿmú ditennì ĩ́nkɛ̀.
35Kuù m bɛnkú dikpɑ̀nnì, kɛ n teénnɛ̀ kɛ̀ n nɔ nkɛ yũɔ̃ ndisɔɔwũɔ̃̀ kó mutɑ̃mmù.
36N Yiɛ̀ nhɑ nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ tɛɛ̀ n tɔ, kɛ n kɑ̃nkɛ́ kudɔpìkù kɔ̃mɛ, kɛ n dɛɛrí, nh ɔ̃ɔ̃ dɑ yú kɑ̀ɑ yiemmu kɛ n kpénkùnnɛ.

37Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n kèrí mɛcɑ̃ɑ̃, bɑ́ n tɑ̀ɑ̀kɛ í seití.
38M bɛ̀ti n dootitɔbɛ̀ mbɛ kɛ bɛ̀ nìntɛ, kɛ̀ n yí bɛ̀ kùɔ bɛmɔu m bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ.
39M bɛ̀ kèétɛ́ kéétɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ còú, kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀ù bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ítɛ́, m bɛ̀ nɑmu.
40Kuù n duɔ̀ mmukpɑ̀rìwɛ̃rímú, kɛ te kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ m bɔ̀útɛ́.
41Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ bùtínnɛ́ kɛ cokɛ́, kɛ̀ nh ɑutɛ́ n sĩ̀mbɛ̀ kɛ bɛ̀ kɔ̀ù.
42Kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ mbɑ́ òmɔù í bɛ̀ teénnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ kù í bɛ̀ cɔ̀ú.
43M bɛ̀ nɑ̀ntɛmu kɛ̀ bɛ̀ nɑɑ́ nkutɑ̃ɑ̃yukú, kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀ù kucɛ kó tisɑ̃sɑ̃̀ɑ̃̀tì kɔ̃mɛ.
44Kuù n dɛɛtɛ́nɛ̀ m botí kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti, kɛ n nií nyibotí ììkɛ̀, kɛ̀ kubotí n yí yɛ̃́ kù nɑɑ́ n kó tidɑɑtì.
45Kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ n sɑ̃ntí, kɛ̀ m bɛ́i mmɛ̀mɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ yie n kpɛti,
46Bɛ̀ cĩ̀tɛmu kɛ kpeutí, kɛ yiɛ̀ní bɛ sɔ̀rɛ̀ miɛkɛ.
47N Yiɛ̀ nKuyie mbomu, kuù tu n kó dipèrì, ndɛ́úkùnkonɛ̀ ku yètìrì, kuù tu n dɛɛtíwè.
48Kuyie nkuù m pɛ̀iri, kɛ te kɛ̀ ibotí m bɔ̀útɛ́.
49Kuù n dɛɛrínɛ̀ n dootitɔbɛ̀, kɛ te kɛ̀ n nɔ n dootitɔbɛ̀, kɛ n dɛɛrínɛ̀ bɛnitiyonkubɛ.
50Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yó nkù sɑ̃ntí ibotí cuokɛ̀, kɛ́ndiè nkɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì.
51Kuù dɛɛrí ku kóo kpɑ̀ɑ̀tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, koò dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀, kuù dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nDɑfiti nɛ̀ o yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀.