Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Seduyɑɑ birɛ Soɑbuu bɑntɛ́ Dɑfiti yɛ̀mmɛ̀ bomɛ̀ Abusɑdɔmmu bíɛ́kɛ̀,
2kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní onitipòkù mɔù Tekoɑ ɛì, kòò ciì mɛdiɛ̀, kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ ńdò nhɑ tɔ tiyɔ̃́ɔ̃́tì, ɑ bɑ́ɑ́ yɔɔrɛ ɑmɑ́ɑ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí, dɔɔ̀ kɛ́ndò nhɑ tɔ tiyɔ̃́ɔ̃́tì kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛ,
3kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóò nɑ̀kɛ́ n yóó mɛ ndɑ nɑ́kɛ́ tì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Soɑbuu ò nɑ̀kɛ́ ò dò nkɛ bií nɑ́kɛ́ tì.
4Kòo nitipòkùu kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɛ́ o ììkɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́ ɑ n teennɛ̀mu.
5Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ bɑ? Kòò dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n tú okúpokù nwe, n dɔù weè ku,
6kɛ sɔ̃́ m mɔkɛ ibí ìdɛ́ì, kɛ̀ ì nɛ́ kpɑ nkupɑku bɑ́ òmɔù í dɛ̀ bo kɛ bo ì pɑ̀tɛ, kɛ̀ dɛ̀mɑ́ɑ̀ kùɔ dɛ̀tɛrɛ̀.
7Kɛ̀ n dɔù nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ nɛ́ ìtɛ́ kɛ bo ò kùɔ, kɛ tú m bɛ̀ duɔ́ nhonitikɔ̀ùtì, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ kɛ́pɛitɛ ò kùɔmɛ̀ o nɑntɛ̀. Bɛ̀ dɔ́ kɛ́kuɔmu osɔnwe n kpɑɑ́ wúó nwe kɛ̀ n dɔù kó kufukuu kpɑ́nnɛ́.
8Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kò nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, n yóó yɑ̀mu ɑ kpɛti.
9Kòo nitipòkù dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ tìmɑtì tùɔ̀kɛní, dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀, mí nnɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ ti bo ti tɔ, ti í yó ntú ɑ kpɛti yoo ɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti.
10Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kòò mɔù dɑ kpɑnnɛ̀, ɑ wè nni ntɔní ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɛ̀ yìɛ́ nɛ̀ ò bo mbomɛ̀.
11Kòo nitipòkùu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, bɛ́i nkɛ́yú Kuyie nhɑ bɑ́ɑ́ nkù yètìrì, wèè dɔ́ kɛ́pɛitɛ kòò bɑ́ɑ́ kuɔ m birɛ sɔnnɛ. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kuyie mbomu kɛ̀ n yú ku yètìrì kɛ bɛ́i nkɛ tú ɑ birɛ kó kuyùrìkù mɑkù í doti kɛtenkɛ̀ bɑ́ kùmɑ́ɑ̀.
12Kòo nitipòkù dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì yóu kɛ̀ n yíɛ́ kɛ dɑ bɛ́innɛ̀ tìmɑtì. Kòo dɔ̀: Bɛ́i.
13Kòo nitipòkù dɔ̀: A dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ í yóó dɔɔ̀ Kuyie nkɔbɛ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́ndònnɛ̀ ɑ bo kɛ nɑ́ɑ́mmɛ̀, nɛ̀ ɑ nɑ́ɑǹtì miɛkɛ ɑ bɛnkɛ kɛ dò nhɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, ɑ í yóumɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ti wè bo wɛ̃tɛní.
14Timɔu ti yóó kúmu. Ti dònnɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ, kɛ̀ mɛkùɔ̀ ncòú nkoutɛ́ í bo, mɛɛ̀ botí nku Kuyie nyí yóó fòùkùnnɛ wèè ku. Okpɑ̀ɑ̀tì, Kuyie nnɛ́ í dɔ́ bɛ̀ bɛ̀ti we bo yɛinkoomɛ̀.
15Bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ donnɛ́ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì dɛɛ̀ te kɛ̀ n kɔ̀tɛní kɛ dɑ yɑ̀, kɛ tú kɛ̀ dɛ̀ bo yie n yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ́ dɔɔ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì sɑ́m̀pɔ́ù n dɑ bekɛ tì.
16Okpɑ̀ɑ̀tì n yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ yó n dɛɛtɛ́nɛ̀ wèè dɔ́ kɛ ti kuɔ mí nnɛ̀ m birɛ kɛ̀ ti kpɛrɛɛ deè dihɛì Kuyie nduɔ́ ndì ku kó bɛnìtìbɛ̀ di miɛkɛ.
17Nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ n do yɛ̃́mu kɛ dò nfɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ bo nɑ́ríkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ɑ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀mɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì! A yɛ̃́mu mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ mɛyɛi. Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù ńdɑ bonɛ̀.
18Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: N yóó dɑ bekɛ tìmɑtì nti, kɛ̀ m mɛ ntì ndɑ bekɛ ɑ bɑ́ n sɔnnɛ. Kòo nitipòkù dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì bɛ́i.

19Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bekɛ kɛ dɔ̀: Soɑbu nɔ̀ùtɛ̀ í kɔkɛ́ dɛ miɛkɑɑ̀? Kòo nitipòkù dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ bomu! Weti weti nwe ɑ bɛ́immɛ̀, ɑ kóo tɔ̃ntì Soɑbu weè n nɑ̀kɛ́ n dò nkɛ́nɑ́kɛ́ tì timɔu.
20Ò mɛ dɔ̀ɔ̀ kɛ bo pentɛ tinɑ́ɑǹtì nti mɛ̀tɛ̃mɛ̀, kɛ̀ n yiɛ̀ mmɛ nciì kɛ dònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì kɛ yɛ̃́ dɛmɔu dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
21Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Soɑbu kɛ dɔ̀: N yiemmu kɛ bo dɔɔ̀ ɑ m bekɛ tì, kɔtɛ kɛ́yúní odɑpɑ̀ɑ̀ nhAbusɑdɔmmu kɛ̀ di konní.
22Kɛ̀ Soɑbuu nínkú okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀ kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ kóò dɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n yɛ̃́mu kɛ dò m pɛ̀tɛ́ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀, ɑ mɛ̀ nyiemmɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n dɑ bekɛ tì.
23Kɛ̀ Soɑbuu ítɛ́ kɛ́pĩ́ nkucɛ kɛ́kɔtɛ Kesuu kɛ́tɔní Abusɑdɔmmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ konní Sedisɑdɛmmu.
24Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yí dɔ́ kóò yɑ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Abusɑdɔmmuu kò mbɑ́ ò í yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì.
25Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ òmɔù do í bo wèè wenni kɛ dònnɛ̀ Abusɑdɔmmu, kɛ́túótɛ́ o nɑɑ̀cɛ̀i kɛ́dekɛnɛ̀ o yuu dɛ̀mɑrɛ̀ do í bo ɑ bo yĩ́ dɛ̀ɛ̀ yetɛ́. Dɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ nhò sɑ̃ntí.
26Bɑ́ dìì benni kó mukṹṹ nkòò níí kɛ̃ĩ́ o yùtì, kɛ yɛ̃́ tì ɔ̃ɔ̃ cɛ̃ɛ̃kɛmɛ̀ mɛdiɛ̀ nkòò níí tì kɛ̃ĩ́ kɛ́cɔ̃nnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kó tɛbiètɛ̀ kɛ̀ tì mbo cìdóò bɛ̀dɛ́bɛ̀.
27Abusɑdɔmmu do mɔkɛ initidɑbí itɑ̃ɑ̃ti ndi dɛnitipobirɛ dɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ̀ dɛ yètìrì tú Tɑmɑɑ kɛ̀ dɛ̀ wenni mɛdiɛ̀.
28Kɛ̀ Abusɑdɔmmu mbo Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ bɑ́ ò í kɔ̀tɛ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
29Diyiè mɑrì kòo yú Soɑbu kɛ bo ò tɔ̃ nhokpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ̀ Soɑbuu yetɛ kɛ í nkɔ̀tɛní. Kòò yíɛ́ kɛ́tɔ̃nko otɔù kɛ̀ Soɑbu bɑɑ yetɛ, ò í nkɔ̀tɛní.
30Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Abusɑdɔmmuu nɑ́kɛ́ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kupɑku kùù mɛ mbo n kɔku borɛ̀ dí kù cɔ́u. Kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ dɔɔ̀ ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
31Kɛ̀ Soɑbuu kɔtɛ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nhAbusɑdɔmmu borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ cɔ́u m pɑku?
32Kɛ̀ Abusɑdɔmmu dɔ̀: N dɑ yumu kɑ̀ɑ yetɛ, n do dɔ́ kɛ dɑ tɔ̃ nhokpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ ndɛ kɑ̀ɑ ò bekɛ kɛ tú, n yɛ̃ mbɑ nte kɛ̀ n yìtɛ́ní Kesuu? Kɛ̀ n do nkpɑɑní dɛ̀ nɑ ntɔ̃ũ. Di mmɔ̀nnì n dɔ́ kɛ́kɔtɛmu okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu kòò bo n kuɔ wè n kuɔ.
33Kɛ̀ Soɑbuu kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Abusɑdɔmmu ò nɑ̀kɛ́ tì timɔu. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò yùní kòo cokɛ́ní kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kòo ò kɔúnnɛ̀.